Celi­akia to choro­ba, która pole­ga na nieod­powied­niej reakcji orga­niz­mu na spoży­wany gluten. Ma podłoże gene­ty­czne, a w celu jej wykrycia należy wykon­ać prosty test na celi­ak­ię. Pier­wsze jej objawy moż­na zauważyć pod­czas spoży­wa­nia pro­duk­tów zbożowych.

Czy test na celi­ak­ię moż­na zro­bić w domu?
Co jest potrzeb­ne do tes­tu na celi­ak­ię w domu?
Jak dłu­go czeka się na wynik tes­tu na celi­ak­ię w domu?
Czy testy na celi­ak­ię w domu są pewne?

Czy test na celiakię można zrobić w domu?

Tak, test na celi­ak­ię moż­na wykon­ać samodziel­nie w domu. Wystar­czy zamówić go w jed­nym z lab­o­ra­to­ri­um. Dzię­ki temu nie trze­ba udawać się do żad­nej przy­chod­ni ani laboratorium.

Co jest potrzebne do testu na celiakię w domu?

Pac­jent nie musi w żaden sposób przy­go­towywać się do wyko­na­nia tes­tu na celi­ak­ię. Jego zadaniem jest tylko ode­brać zamówiony paki­et i wykon­ać badanie zgod­nie z dołąc­zoną instrukcją. W zestaw­ie zna­j­du­ją się prób­ki do pobra­nia wymazu z wewnętrznej częś­ci policz­ka. Prób­ki należy zapakować w szczel­ny i steryl­ny pojem­nik, a następ­nie włożyć wraz z doku­men­ta­mi do kop­er­ty, po czym wysłać do lab­o­ra­to­ri­um w celu analizy.

Jak długo czeka się na wynik testu na celiakię w domu?

Czas oczeki­wa­nia na wynik anal­izy nie jest dłu­gi. Od momen­tu wysła­nia próbek przez pac­jen­ta do momen­tu uzyska­nia anal­izy mija maksy­mal­nie 10 dni roboczych. Zwyk­le jed­nak dostęp­ne są wcześniej. Maksy­mal­ny czas bada­nia zamy­ka się zatem w okre­sie około dwóch tygod­ni (od złoże­nia zamówienia, poprzez badanie, anal­izę i uzyskanie wyników). Wyni­ki moż­na sprawdz­ić online po wcześniejszym zal­o­gowa­niu się na podaną przez lab­o­ra­to­ri­um stronę internetową. 

Czy testy na celiakię w domu są pewne?

Wiele osób zas­tanaw­ia się, czy rzetel­ność testów wykony­wanych w domu jest tak samo dobra, jak tych przeprowadzanych w lab­o­ra­to­ri­um. Miejs­ca wykony­wa­nia badań nie ma żad­nego wpły­wu na anal­izę i wynik badań. Badanie na celi­ak­ię, do którego prób­ki pobra­no w domu lub w lab­o­ra­to­ri­um, jest tak samo wiary­god­ny. Pod­czas samodziel­nego pobiera­nia próbek należy jed­nak ściśle przestrze­gać instrukcji dołąc­zonej do opakowa­nia, a przede wszys­tkim zasad steryl­noś­ci i higieny. Dzię­ki ich zachowa­niu testy na celi­ak­ię wykony­wane w domu dają pewność poprawności.