Celiakia w czasie ciąży 

Nielec­zona celi­akia znaczą­co wpły­wa na możli­wość zajś­cia w ciążę, obniża­jąc płod­ność kobi­ety nawet o 40%! Może pon­ad­to wywoły­wać niepraw­idłowy rozwój pło­du, niską masę urodzeniową i/lub niedokr­wis­tość dziec­ka, a nawet poronienia. Dzieje się tak, ponieważ w wyniku celi­akii orga­nizm nie wchła­nia skład­ników odży­w­czych.

Celi­akia może być przy­czyną prob­lemów z płod­noś­cią obo­j­ga part­nerów i utrzymy­wać się w formie uta­jonej — nieda­jącej objawów. To właśnie z tego powodu tak waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka przyszłych rodz­iców.

Czytaj więcej

 

Anemia u dziecka – jakie mogą być przyczyny 

Ane­mia u dziec­ka może mieć różne podłoże. Częs­to jed­nak jej przy­czyną jest celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Choro­ba ta nie zawsze daje objawy i w jej diag­no­zowa­niu poma­ga­ją testy DNA – proste i przy­jazne dla dziec­ka.

Szy­b­ka i trafnie postaw­iona diag­noza w połącze­niu z odpowied­nim lecze­niem poz­woli uchronić dziecko od dal­szych skutków choro­by. Co najważniejsze, wprowadze­nie odpowied­niej diety pozwala cofnąć wszelkie objawy związane z celi­ak­ią oraz przy­wró­cić możli­wość praw­idłowego roz­wo­ju i wzros­tu.

Czytaj więcej 

 

Opieka nad dzieckiem na diecie bezglutenowej 

Dieta bezg­lutenowa jest dietą trud­ną, wyma­ga­jącą dużej dyscy­pliny ze strony chorego. Oso­by cier­piące na celi­ak­ię są bowiem zmus­zone do bezwzględ­nej rezy­gnacji z pewnych grup pro­duk­tów. Sprawa diety wyda­je się jeszcze bardziej skom­p­likowana, gdy choro­ba doty­czy dziec­ka. Warto więc zadać sobie pytanie o to, jak pomóc malu­chowi przys­tosować się do rygo­rysty­cznej diety bezg­lutenowej, której będzie prze­cież musi­ał przestrze­gać przez resztę życia.

Nie wol­no dop­uś­cić do sytu­acji, w której dziecko będzie czuło się wyob­cow­ane czy gorsze od swoich rówieśników. Wręcz prze­ci­wnie! Należy rozwi­jać w nim poczu­cie odpowiedzial­noś­ci za własne zdrowie i życie, chwaląc jed­nocześnie za każdy, nawet najm­niejszy, postęp.

Czytaj więcej

 

Jak najczęściej objawia się celiakia u dzieci 

Czytaj więcej