Okazu­je się, że coraz więcej osób obser­wu­je u siebie charak­terysty­czne objawy, które po szczegółowych bada­ni­ach okazu­ją się być spowodowane przez celi­ak­ię. W wyniku diag­nozy pac­jen­ci muszą całkowicie zrezyg­nować ze spoży­wa­nia glutenu, który jest odpowiedzial­ny za szereg przykrych dolegli­woś­ci somaty­cznych. Nietol­er­anc­ja glutenu sta­je się poważną dolegli­woś­cią współczes­nych cza­sów i nielec­zona- skutecznie obniża kom­fort życia.

Jaka jest różni­ca pomiędzy nietol­er­ancją glutenu a celiakią?
Jakie są pod­sta­wowe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są pod­sta­wowe przy­czyny nietol­er­ancji glutenu?
Jakie bada­nia gene­ty­czne wykon­ać na nietol­er­anc­je glutenu?

Jaka jest różnica pomiędzy nietolerancją glutenu a celiakią?

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na, w której po spoży­cie glutenu objaw­ia się stan zapal­ny wyś­ciół­ki jeli­ta. Nato­mi­ast nietol­er­anc­ja glutenu to reakc­ja uczu­le­niowa na gluten, która może się objaw­ić od razu po spoży­ciu aler­genu lub nieco później.

Jakie są podstawowe objawy nietolerancji glutenu?

Objawy nietol­er­ancji glutenu mogą być bard­zo różne. Najczęś­ciej wskazu­je się jed­nak na: ból brzucha (również gdy towarzyszy mu uczu­cie pieczenia w trak­cie wlo­tu do żołąd­ka), nud­noś­ci i wymio­ty, uczu­cie pełnoś­ci, wzdę­cia, zaparcia i biegun­ki. Poza tym ogólne zmęcze­nie, skur­cze mięśni i ból stawów, drętwie­nie rąk i nóg, a także złe samopoczu­cie, ból głowy, brak energii i dezori­en­tac­ja. Objawy mogą doty­czyć także wyglą­du języ­ka: obrzęk, zacz­er­wie­nie­nie i wyprysk. Częs­to pog­a­rsza się także stan skóry.

Jakie są podstawowe przyczyny nietolerancji glutenu?

Za pod­sta­wową przy­czynę nietol­er­ancji glutenu uzna­je się niepraw­idłowe dzi­ałanie układu immuno­log­icznego, który w zły sposób reagu­je na pewne skład­ni­ki dostar­czane w pokarmie. To oznacza, że niepoprawnie rozpoz­na­je je jako „obce”, w wyniku czego pro­duku­je prze­ci­w­ci­ała, których celem jest zwal­czanie alergenów.

Jakie badania genetyczne wykonać na nietolerancje glutenu?

Aby zdi­ag­no­zować nietol­er­ancję glutenu należy przede wszys­tkim wykon­ać pro­fesjon­alne testy gene­ty­czne. Zwłaszcza że ryzyko pojaw­ienia się choro­by wzras­ta do 10% w

 przy­pad­ku, gdy zdi­ag­no­zowana jest oso­ba z pier­wszego stop­nia pokrewieńst­wa. W bada­niu sprawdzane są geny: HLA DQ2. 2, DQ2.