Celiakia czy jest dziedziczona?

Celiakia to choroba dziedziczona genetycznie zatem jest schorzeniem wrodzonym. Jednak jej objawy nie muszą wystąpić od razu. Często uaktywnia się dopiero gdy jesteśmy dorośli. Wtedy też najczęściej je lekceważymy, a rzeczywiste objawy celiakii przypisujemy innym chorobom, przez co trudno nam się ich pozbyć. Warto zatem dowiedzieć się jakie są typowe i nietypowe objawy celiakii oraz jak przebiega diagnozowanie celiakii.

Celiakia czyli trwała nietolerancja glutenu

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na, która pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu, czyli biał­ka wys­tępu­jącego w pop­u­larnych zbożach. Tym różni się od zwykłego uczu­le­nia na gluten, że po jego spoży­ciu w Twoim orga­nizmie pro­dukowane są  prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA. Niszczą one kosm­ki jeli­towe i prowadzą do chron­icznego zapale­nia jeli­ta cienkiego. W efek­cie nie przyswa­jasz w pełni sub­stancji odży­w­czych i cier­pisz na niedoży­wie­nie i skut­ki z tym związane, np. zaburzenia men­stru­acji, wypadanie włosów, ane­mia, osteo­poroza.

Celiakia jest wrodzona

Zachorowanie na celi­ak­ię warunk­owane jest wys­tąpi­e­niem genu DQ2 i/lub DQ8, który jest dziedz­ic­zony, zatem celi­akia to choro­ba wrod­zona. Dlat­ego jeśli w Two­jej rodzinie ktoś cier­pi na trwałą nietol­er­ancję glutenu powin­naś wykon­ać test na celi­ak­ię.

Według statystyk, u 95% chorych najczęś­ciej wys­tępu­je geno­typ HLA-DQ2

Celi­akia to choro­ba prze­biegła, ponieważ jej objawy mogą wys­tąpić zarówno na etapie niemowlę­cia i będą to: biegun­ka, bóle brzucha, wymio­ty albo dopiero gdy jesteś dorosła. Wtedy symp­to­my choro­by mogą przy­pom­i­nać inne choro­by przez co lekarz ma prob­lem ze zdi­ag­no­zowaniem celiakii.Z tego powodu mówimy częs­to, że celi­akia rozwi­ja się po cichu.

Choro­ba daje różne objawy w zależnoś­ci od formy, w której wys­tępu­je: celi­akia jaw­na, celi­akia ukry­ta, celi­akia potenc­jal­na.

Celiakia jawna objawy

Daje charak­terysty­czne objawy już na bard­zo wczes­nym etapie życia. Wys­tępu­je także u kobi­et w ciąży i osób starszych.

 • ból brzucha
 • biegun­ki
 • wzdę­cia
 • zaparcia
 • nud­noś­ci
 • nisko­rosłość

Celiakia ukryta objawy

Jej objawy są najczęś­ciej poza gas­tryczne przez co lekarze kojarzą je z inny­mi choroba­mi. Pamię­taj, że celi­akia ukry­ta, wys­tępu­je kil­ka razy częściej.

 • ane­mia
 • prob­le­my ze szkliwem
 • zaburzenia men­stru­acji
 • wypadanie włosów i łamanie się paznokci
 • zmi­any skórne
 • poronienia
 • nowotwór

Celiakia potencjalna objawy

Choro­ba wtedy nie daje żad­nych objawów nawet przez bard­zo dłu­gi czas, jed­nak pac­jent posi­a­da gen DQ2 i/lub DQ8. Celi­akia może uak­ty­wnić się pod wpły­wem sil­nego bodź­ca np. ciąży, zawału ser­ca, sil­nego stresu

Nieleczona celiakia to poważne konsekwencje zdrowotne

 • ane­mia
 • osteo­poroza
 • prob­le­my ze szkliwem
 • zaburzenia men­stru­acji
 • prob­le­my z erekcją
 • wypadanie włosów i łam­li­wość paznokci
 • Test DNA na celiakie czyli celiakia bez biopsji

  W 2012 roku Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Gas­trologii, Hepa­tologii i Żywie­nie (ESPGHAN) wprowadz­iło nowe zalece­nia w diag­no­zowa­niu celi­akii. U osób z klin­iczny­mi objawa­mi celi­akii i potwierd­zonym wys­tępowaniem prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA, ESPGHAN pole­ca wyko­nanie badań DNA nato­mi­ast u dzieci do 2 roku życia test dna na celi­akie jako pier­wsze pod­sta­wowe badanie. Dzię­ki temu zysku­je­my badanie na celi­akia bez biopsji

  Test DNA na celi­akie to jedyne badanie, które moż­na wykon­ać będąc już na diecie bezglutenowej

  To rewoluc­ja w diag­no­zowa­niu choro­by, gdyż do tej pory lekarze w celu potwierdzenia celi­akii wykony­wali biop­sję jeli­ta cienkiego. Jest to badanie nieprzy­jemne i bolesne, a u dzieci robione pod pełną narkozą. Nato­mi­ast dzię­ki testowi DNA na celi­ak­ię moż­na tego uniknąć. Dodatkowo test DNA gwaran­tu­je pewny i jed­noz­naczny wynik.