Nietolerancja glutenu — wszystko o jej objawach

Nietol­er­anc­ja glutenu to prob­lem spo­tyka­ją­cy coraz więk­szą liczbę osób i może doty­czyć nawet 10% społeczeńst­wa. Oso­by cier­piące na tą kłopotli­wość nie toleru­ją glutenu, czyli biał­ka którego źródłem są zboża i pro­duk­ty zbożowe. Jed­nak moż­na go spotkać także w pro­duk­tach, które na pier­wszy rzut oka powin­ny go nie posi­adać np. parów­ki, słody­cze czy mię­so mielone. Warto bliżej zapoz­nać się z objawa­mi doty­czą­cy­mi nietol­er­ancji na gluten, ponieważ może okazać się, że właśnie nas ten prob­lem dotyczy.

Kiedy wys­tępu­ją pier­wsze objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są jeli­towe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są poza­jeli­towe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Czy wiek ma wpływ na objawy nietol­er­ancji glutenu?

Kiedy występują pierwsze objawy nietolerancji glutenu?

Nasz orga­nizm reagu­je na gluten z różną szy­bkoś­cią — dla niek­tórych pier­wsze objawy mogą wys­tąpić naty­ch­mi­as­towo, u innych musi minąć trochę cza­su. Co ciekawe, objawy nietol­er­ancji glutenu pojaw­ia­ją się zależnie od rodza­ju choro­by. Jeśli reakc­ja naszego orga­niz­mu doty­czy alergii prob­le­my mogą zacząć się po bard­zo krótkim cza­sie. Inaczej sytu­ac­ja wyglą­da w przy­pad­ku nieceli­akalnej nad­wrażli­woś­ci na gluten (NCNG), gdzie objawy ukazu­ją się po kilku godz­i­nach lub dni­ach. Gdy cier­pimy na chorobę trzewną (celi­ak­ię) na skut­ki może­my poczekać nawet kil­ka tygod­ni lub miesięcy.

Jakie są jelitowe objawy nietolerancji glutenu?

Jeśli chodzi o objawy jeli­towe doty­czą one żołąd­ka i mogą być naprawdę uciążli­we. Wys­tępu­ją dwa najczęst­sze objawy — bóle brzucha oraz wzdę­cia. Nie są one zależne od wieku, ponieważ mogą doty­czyć zarówno dzieci jak i dorosłych. Spotkać się moż­na także z biegunką, zaparci­a­mi, nud­noś­ci­a­mi a nawet wymio­ta­mi. Objawy te dotyka­ją prak­ty­cznie każdego pac­jen­ta cier­piącego na nietol­er­ancję glutenu.

Jakie są pozajelitowe objawy nietolerancji glutenu?

Objawy poza­jeli­towe także mogą okazać się bard­zo uciążli­we w codzi­en­nym życiu chorego. Nieko­rzystne zmi­any mogą zajść nie tylko w naszym układzie pokar­mowym, ale także ner­wowym, rozrod­czym czy kost­no-sta­wowym. Mówiąc o układzie ner­wowym ma się na myśli ciągłe uczu­cie zmęczenia, apatię jak również stany depresyjne. Objawy gineko­log­iczne to m.in. zaburzenia miesiączkowa­nia oraz niepłod­ność. Symp­to­my mające wpływ na nasz układ kost­no-sta­wowy to np. osteo­poroza czy bóle kostno-stawowe.

Czy wiek ma wpływ na objawy nietolerancji glutenu?

Wiek pac­jen­ta ma wpływ na to jakie prze­jawy nietol­er­ancji na gluten będą wys­tępować. Niemowlę­ta najczęś­ciej zma­ga­ją się z objawa­mi jeli­towy­mi, do których należą: wymio­ty, biegun­ka oraz zaparcie. Nato­mi­ast u starszych dzieci mogą już wys­tępować także objawy poza­jeli­towe, zwłaszcza zmi­any doty­czące układu rozrod­czego oraz przemi­any skórne. Ludzie dorośli częs­to zma­ga­ją się z zaburzeni­a­mi doty­czą­cy­mi ich stanu psy­chicznego, a także uciążli­woś­ci­a­mi ginekologicznymi.