Badanie na celiakię — czy możliwe jest wykonanie ich w domu?

Celi­akia jest poważną chorobą autoim­muno­log­iczną. Jeśli pode­jrze­wasz u siebie nietol­er­ancję glutenu, warto zro­bić bada­nia, gdyż prze­jś­cie na dietę może nie wystar­czyć. Celi­akia prowadzi do prob­lemów immuno­log­icznych oraz do degradacji kosmków jeli­towych. Współcześnie moż­na wykon­ać badana w kierunku celi­akii nie wychodząc z domu. Proste badanie DNA okazu­je się niezwyk­le pomoc­ne, gdyż celi­akia to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym. Mogą na nią cier­pieć tylko oso­by, u których wys­tępu­ją geno­typy deter­min­u­jące pojaw­ie­nie się celiakii.

Czy bada­nia na celi­ak­ię moż­na zro­bić w domu?
Co jest potrzeb­ne do bada­nia na celi­ak­ię w domu?
Jak dłu­go czeka się na wynik bada­nia na celi­ak­ię w domu?
Czy bada­nia na celi­ak­ię w domu są pewne?

Czy badania na celiakię można zrobić w domu?

Aby rozpoz­nać celi­ak­ię konieczne jest wyko­nanie badań. Czy trze­ba w tym celu udawać się do lab­o­ra­to­ri­um? Okazu­je się, że obec­nie nie. Wystar­czy zakupić zestaw do bada­nia, pobrać prób­ki a potem wysłać je do lab­o­ra­to­ri­um lub w przy­pad­ku prost­szych testów odczy­tać wynik samodziel­nie po 15 min­u­tach. Domowe bada­nia na celi­ak­ię wykry­wa­ją zestawy genów odpowiada­jące za wys­tępowanie tej choro­by. Zmi­any moż­na wykryć wykonu­jąc bada­nia gene­ty­czne na nietol­er­anc­je pokar­mowe.

Co jest potrzebne do badania na celiakię w domu?

Wszys­tko co jest potrzeb­ne do bada­nia na celi­ak­ię w domu otrzy­masz w zamówionym zestaw­ie. Nie musisz dokupować żad­nych dodatkowych medy­cznych akcesoriów.

Jak długo czeka się na wynik badania na celiakię w domu?

To jak dłu­go będziesz czekać na wynik zależy od wybranego tes­tu. Jeśli jest to prosty test domowy, wynik otrzy­masz do wglą­du w pan­elu pac­jen­ta. Na wyni­ki pełnego, dokład­nego bada­nia, do którego konieczne jest wysłanie próbek do lab­o­ra­to­ri­um, poczekasz maksy­mal­nie 7 dni roboczych.

Czy badania na celiakię w domu są pewne?

Bard­zo ważne w przy­pad­ku tego typu badań jest poprawne pobranie próbek, dlat­ego też należy dokład­nie zapoz­nać się z instrukcją dołąc­zoną do zamówionego zestawu. Jeśli prób­ki zostały pobrane praw­idłowo, wów­czas może­my być pewni co do wyniku testów. Pozy­ty­wny wynik jest więc bezwzględ­nym wskazaniem do kon­sul­tacji lekarskiej. Najwięk­szym plusem takiego bada­nia jest fakt, że jeśli nie masz genów odpowiedzial­nych za wys­tępowanie tego schorzenia, celi­akia zostanie wyk­luc­zona prak­ty­cznie w 100 %.