Badanie celiakia Bielsk Podlaski

logo-espghan1

Zaprasza­my Państ­wa do naszej przy­chod­ni w Biel­sku Pod­laskim, gdzie wykon­a­ją Państ­wo badanie DNA w kierunku celi­akii – badanie genów HLA-DQ2, HLA-DQ8, HLA-DR4.

Badanie jest ide­al­nym rozwiązaniem dla osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej.

 

Co zyskasz dzięki badaniu?

• w 100% wyk­luczysz celi­ak­ię lub ją potwierdzisz
• wczesne wykrycie celi­akii poz­woli na dos­tosowanie odpowied­niej diety
• ustąpią objawy spowodowane złym żywie­niem i niestosowaniem dietyumow_wizyte_jeszcze_dzis
możesz je wykon­ać nie prze­chodząc na dietę!
• sprawdzisz praw­dopodobieńst­wo wys­tępowa­nia choro­by u siebie i blis­kich (dzieci)

 

Kiedy powinieneś zrobić badanie?

• jeśli jesteś na diecie bezglutenowej
• jeśli masz objawy celi­akii: biegun­ka, wymio­ty, wzdę­cia, częste bóle głowy, stany depresyjne, niska masa ciała itp
• jeśli krewni cho­ru­ją na celi­ak­ię w celu oce­ny predys­pozy­cji genetycznych
• jeśli jesteś obciążony gene­ty­cznie i lekarz pode­jrze­wa u Ciebie chorobę
• jeśli wyni­ki badań sero­log­icznych i histopa­to­log­icznych są niejed­noz­naczne lub sprzeczne
• jeśli masz celi­ak­ię – rekomen­dowane są bada­nia dla Twoich dzieci w celu wyk­luczenia /potwierdzenia dziedz­icznoś­ci choroby
• jeśli należysz do grupy pod­wyżs­zonego ryzy­ka i cho­ru­jesz na np. zespół Sjö­grena, zespół Turn­era, autoim­muno­log­iczne zapale­nie wątro­by, chorobę Dühringa, cukrzy­cę typu I, zespół Dow­na, masz prob­le­my z niepłod­noś­cią lub skłon­noś­ci do poronień.

 

Badanie jest rekomendowane przez ESPGHAN

W 2011 roku Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN opra­cow­ało nowe wyty­czne w diag­no­zowa­niu celi­akii ofic­jal­nie rekomen­du­jąc bada­nia genów DQ2 i DQ8. Pozwala­ją na pominię­cie w niek­tórych przy­pad­kach biop­sji jeli­ta cienkiego. Są dwie dro­gi prowadzenia diag­nos­ty­ki. Pier­wsza z nich doty­czy osób z objawa­mi klin­iczny­mi. Jeśli bada­nia sero­log­iczne i testy DNA dadzą pozy­ty­wny wynik, moż­na zrezyg­nować z biop­sji jeli­ta cienkiego. Dru­ga dro­ga doty­czy osób z grupy ryzy­ka (krewni chorych na celi­ak­ię, oso­by cier­piące na schorzenia współwys­tępu­jące z celi­ak­ią). W tym przy­pad­ku, jeśli nie wys­tępu­ją objawy, diag­nos­ty­ka celi­akii rozpoczy­na się od bada­nia gene­ty­cznego. Jego dodat­ni wynik jest wskazaniem do prowadzenia dal­szej diag­nos­ty­ki, ujem­ny wyk­lucza ryzyko roz­wo­ju celiakii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *