Test na celiakię dla osób przebywających na kwarantannie

Celi­akia nazy­wana nietol­er­ancją glutenu jest chorobą autoim­muno­log­iczną o podłożu gene­ty­cznym. Jej diag­nos­ty­ka jest trud­na, ponieważ schorze­nie nie daje typowych objawów. Test na celi­ak­ię pozwala na wykrycie choro­by i wprowadze­nie odpowied­niej diety, dzię­ki czemu moż­na funkcjonować bez przykrych dolegliwości.

Czy test na celi­ak­ię moż­na zro­bić na kwarantannie?
Jak zro­bić test na celi­ak­ię na kwarantannie?
Gdzie zro­bić test na celi­ak­ię na kwarantannie?
Ile kosz­tu­je test na celi­ak­ię na kwarantannie?

Czy test na celiakię można zrobić na kwarantannie?

Test na celi­ak­ię jest możli­wy do wyko­na­nia nawet przez oso­by prze­by­wa­jące na kwaran­tan­nie. Nie ma potrze­by, by przekładać badanie na późniejszy ter­min. Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne wychodzą bowiem naprze­ciw oczeki­wan­iom osób, które z powodu izo­lacji nie mogą wychodz­ić z domu, a nie chcą rezyg­nować z diag­nos­ty­ki. Badanie gene­ty­czne odby­wa się przy zachowa­niu wszys­t­kich zasad bezpieczeństwa.

Jak zrobić test na celiakię na kwarantannie?

W celu wyko­na­niu tes­tu na celi­ak­ię należy znaleźć lab­o­ra­to­ri­um ofer­u­jące możli­wość wyko­na­nia bezkon­tak­towego bada­nia. Zestaw pobran­iowy moż­na zamówić do domu, gdzie zostanie bez­piecznie przesłany kuri­erem. Oso­ba prze­by­wa­ją­ca na kwaran­tan­nie samodziel­nie pobierze wymaz z policz­ka, wydruku­je i pod­pisze doku­men­ty niezbędne do wyko­na­nia bada­nia i prześle próbkę z doku­men­ta­mi do lab­o­ra­to­ri­um. Kuri­er zwrot­ny jest w cenie takiego badania.

Gdzie zrobić test na celiakię na kwarantannie?

Testy na celi­ak­ię dla osób prze­by­wa­ją­cych na kwaran­tan­nie ofer­owane są przez coraz więk­szą liczbę lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych. Ich ofer­tę warto sprawdz­ić w sieci, bowiem moż­na przesłać prób­ki nawet do lab­o­ra­to­ri­um funkcjonu­jącego w innym mieś­cie. Porów­nanie ofert kilku placówek poz­woli na wybranie takiej, która ofer­u­je badanie w korzyst­nej cenie.

Ile kosztuje test na celiakię na kwarantannie?

Test na celi­ak­ię wykony­wany w okre­sie kwaran­tan­ny kosz­tu­je tyle samo, co test wykony­wany u innych osób. Dodatkowe kosz­ty mogą wiązać się jedynie z koniecznoś­cią przesła­nia zestawu pobran­iowego i następ­nie odesła­nia próbek. Koszt bada­nia gene­ty­cznego na celi­ak­ię to 200–300 zło­tych w zależnoś­ci od cen­ni­ka ofer­owanego przez wybrane laboratorium.