Restauracje z menu bezglutenowym

Brak cza­su i konieczność szuka­nia odpowied­nich pro­duk­tow mogą spraw­iać, że przestrze­ganie diety bezg­lutenowej nie zawsze będzie łatwym zadaniem. Warto wiedzieć, że obec­nie ścisła dieta bezg­lutenowa nie musi oznaczać rezy­gnacji z wiz­yt w restauracjach!Jest coraz więcej miejsc, które wychodzą na prze­ciw osobom będą­cym na ścisłej diecie bezg­lutenowej. Z jed­nej strony poma­ga­ją im codzi­en­nym przestrze­ga­niu diety, z drugiej stanow­ią jej uroz­maice­nie.  Co więcej, dostęp­ne są aplikac­je mobilne, które ułatwia­ją znalezie­nie odpowied­niej restau­racji. Poniżej prezen­tu­je­my lokale, w których zna­jdziesz menu bez glutenu.

 Aplikac­je wyszuku­jące restau­rac­je z menu bezglutenowym

 

.

Montina food & art” Katowice, ul. Kamienna 7

Nowe logo - KopiaMon­ti­na food & art” to wyjątkowe połącze­nie restau­racji, kaw­iarni oraz galerii sztu­ki, miejsce, gdzie moż­na dobrze i zdrowo zjeść oraz spędz­ić czas we wspani­ałej, przy­tul­nej atmosferze.
Nasze wyjatkowe menu w 75% jest bezg­lutenowe, z wyko­rzys­taniem pro­duk­tów eko­log­icznych, inspirowane głównie kuch­nią pol­ską i włoską. Zaprasza­my na doskon­ałe kawy, swieże kok­ta­jle i smooth­ies, pyszne cias­ta i desery, dania obi­ad­owe oraz potrawy z gril­la ser­wowane w ogród­ku letnim.

 

W Two­jej restau­racji również dostęp­ne jest menu bezg­lutenowe? Chcesz się tym pochwal­ić w naszym serwisie? 

Zaprasza­my do kon­tak­tu! marketing@testdna.pl

 


Zobacz też:
Aplikac­je mobilne
 Życie z celiakią