woman with fruits, vegetables and smartphoneAplikacje mobline dla osób na diecie bezglutenowej

Coraz szyb­sze tem­po życia może powodować, że przestrze­ganie diety bezg­lutenowej  będzie dla wielu osób chorych na celi­ak­ię nie lada wyzwaniem.  Natłok codzi­en­nych obow­iązków spraw­ia, że częs­to nie mamy cza­su zas­tanow­ić się co tak naprawdę lądu­je na naszych talerzach. Tym­cza­sem dla osób zma­ga­ją­cych się z chorobą trzewną dobór odpowied­nich pro­duk­tów żywnoś­ciowych będzie miał kluc­zowe znacze­nie, dieta bezg­lutenowa jest bowiem jedynym skutecznym sposobem łagodzenia jej objawów.  Chorzy powin­ni zatem szukać wszel­kich sposobów uław­ia­ją­cych to zadanie..

Aplikacje na komórkę

W sklepach inter­ne­towych obsługi­wanych przez urządzenia mobilne, np. smart­fony zna­jdziemy bard­zo dużo aplikacji (zarówno płat­nych, jak i dar­mowych) przez­nac­zonych dla chorych na celi­ak­ię i na diecie bezg­lutenowej. Oto niek­tóre z nich:.

Jami-Jami

jami-jami-ok - KopiaAplikac­ja jest oso­bistym asys­ten­tem poma­ga­ją­cym w wyszuka­niu restau­racji na pod­staw­ie aktu­al­nych potrzeb i możli­woś­ci finan­sowych. Ofer­u­je wyszuki­wanie restau­racji zgod­nej z pref­er­enc­ja­mi i gus­ta­mi smakowy­mi w najbliższym otocze­niu, dzię­ki lokaliza­cji GPS. Moż­na zapoz­nać się w niej z menu, opini­a­mi o lokalu a także zarez­er­wować sto­lik on-line. Dostęp­na jest w wer­sji mobil­nej oraz przez stronę www. Na chwilę obec­ną aplikac­ja wyszuku­je restau­rac­je w Warsza­w­ie, Wrocław­iu, Trójmieś­cie, Poz­na­niu, Krakowie, Łodzi, Toruniu oraz Bydgoszczy.

Zobacz artykuł Jami-Jami dla bezlgutenowców »

.

Pozostałe niżej opisane aplikac­je wys­tępu­ją wyłącznie w wer­s­jach obco­języ­cznych lub obe­j­mu­ją­cych pro­duk­ty czy usłu­gi dostęp­ne tylko na tere­nie danego kra­ju. Pola­cy nie mogą na razie korzys­tać z takich udo­god­nień, które były­by dedykowane tylko dla nich. Miejmy nadzieję, że jest to kwest­ią czasu.

Gluten-free on the Movie

jest dostęp­na na androi­da oraz iPhona, a jej twór­cą jest orga­ni­za­c­ja chary­taty­wną Coeli­ac UK, dzi­ała­jącą na rzecz osób cier­pią­cych na chorobę trzewną. Celem tej dar­mowej aplikacji jest wspar­cie osób z celi­ak­ią w praw­idłowym stosowa­niu diety bezg­lutenowej. W 2014 roku została ona nawet lau­re­atem nagrody w kat­e­gorii „Best Audi­ence Migra­tion to Mobile Tech­nol­o­gy”. Zna­jdziemy w niej listę pon­ad 10 000 wyrobów bezg­lutenowych, przy­porząd­kowanych do  przeszło 20 kat­e­gorii pro­duk­tów. Opro­gramowanie wyko­rzys­tu­je pon­ad­to Venue Guide i Google Maps dzię­ki czemu za jego pomocą moż­na sprawdz­ić najbliższe lokale, w których ser­wowane są bezg­lutenowe dania Usłu­ga dostar­cza również infor­ma­cji i porad dla wszys­t­kich osób boryka­ją­cych się z chorobą trzewną.

Coeli­ac Map (Gluten Free)

to kole­j­na mobil­na aplikac­ja, dostar­cza­ją­ca infor­ma­cji na tem­at miejsc, w których moż­na zjeść bezg­lutenowe potrawy.  Obe­j­mu­je ona głównie Wielką Bry­tanię, ale też wiele innych kra­jów na całym świecie. Opisy lokali wzbo­ga­cone są również recen­z­ja­mi i opini­a­mi nadsyłany­mi przez użytkowników.

Celi­ac Disease

zbiera infor­ma­c­je na tem­at celi­akii i diety bezg­lutenowej z wit­ryn inter­ne­towych całego świa­ta. Dowiemy się z niej m.in. czym jest celi­akia, a czym dieta bezg­lutenowa. Aplikac­ja jest też źródłem wielu prak­ty­cznych porad doty­czą­cych sty­lu życia osób cier­pią­cych na chorobę trzewną.

Gluten-Free Diet Plan 

 poma­ga osobom chorym na celi­ak­ię w zaplanowa­niu tygod­niowej diety. Zna­jdziemy bard­zo dużo ciekawych przepisów kuli­narnych przy­go­towanych z pro­duk­tów nie zaw­ier­a­ją­cych glutenu.

Aplikacje – skanery

Wiele z dostęp­nych w internecie aplikacji mobil­nych pełni funkcję skan­era kodów paskowych, za pomocą którego moż­na w bard­zo prosty sposób sprawdz­ić czy leżą­cy na skle­powej półce pro­dukt zal­icza się do bezg­lutenowych. Wystar­czy zeskanować zna­j­du­ją­cy się na opakowa­niu kod kreskowy. Wśród aplikacji tego typu moż­na wymienić np. Gluten Free Food Find­er albo Glu­tenCheck.


Zobacz też:

Życie z celiakią
Celi­akia a ciąża