Jak leczyć celiakię?

Celi­akia (choro­ba trzew­na) to trwała nietol­er­anc­ja glutenu, który dzi­ała toksy­cznie na chorego i powodu­je wyniszcze­nie orga­niz­mu. Jedynym sposobem na pow­strzy­manie choro­by jest ścisła dieta bezg­lutenowa. Tylko wye­lim­i­nowanie glutenu z diety poz­woli „leczyć” celiakię.

Jest tylko jeden lek na celiakie

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na, która powodu­je u chorego po spoży­ciu glutenu (białko zbóż) wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał niszczą­cych kosm­ki jeli­towe. Aby temu zapo­biec należy bezwzględ­nie wye­lim­i­nować z diety gluten, tylko w  taki sposób pac­jent może sobie pomóc. Dieta bezg­lutenowa to jedyny lek na celi­ak­ię. Nie da się jej leczyć żad­ny­mi leka­mi far­mako­log­iczny­mi a na efek­ty diety bezg­lutenowej trze­ba zazwyczaj trochę poczekać. Należy przy tym pamię­tać, że dietę bezg­lutenową należy stosować całe życie i nieste­ty nie moż­na wyleczyć się z celi­akii, ponieważ to choro­ba gene­ty­cz­na. Zatem lecze­nie celi­akii — ma na celu zapo­b­ie­ganie wys­tąpi­e­niu jej objawów. Dzię­ki diecie bezg­lutenowej celi­ak uniknie niebez­piecznych kon­sek­wencji nielec­zonej celi­akii i odbudu­je zniszc­zone kosm­ki jelitowe.

 W celi­akii ist­nieje zbyt wiele czyn­ników spraw­czych, by ją leczyć far­mako­log­icznie – uważa dr n. med. Krzysztof Bors­ki z Wydzi­ału Nauk o Żywnoś­ci i Żywie­niu Uni­w­er­syte­tu Przy­rod­niczego w Poznaniu

Dieta bezg­lutenowa ma wiele zalet:

— chroni przed dal­szym roz­wo­jem choroby
— niwelu­je objawy celi­akii

- poma­ga odbu­dować kosm­ki jelitowe
— zapo­b­ie­ga wys­tąpi­e­niu poważnych kon­sek­wencji nielec­zonej celi­akii w tym: ane­mia, kom­p­likac­je ciążowe

— wspo­ma­ga lecze­nie cukrzycy
— wspo­ma­ga lecze­nie Hashimoto
— zapo­b­ie­ga poronieniom wywołanym celiakią

- zapo­b­ie­ga nowotworom

Enzymy rozkładające gluten nie leczą celiakii

Na Wys­pach Bry­tyjs­kich dostęp­ne są w sprzedaży enzymy rozkłada­jące gluten. Rekla­mu­je się je jako remedi­um na skut­ki spoży­wa­nia glutenu u celi­aków. Według pro­du­cen­tów, chory z celi­ak­ią może spoży­wać wszys­tkie pro­duk­ty, a następ­nie wystar­czy, że zaży­je reklam­owany enzym. Nieste­ty nie jest to lek na celi­ak­ię. W ten sposób moż­na wyłącznie uniknąć skutków gas­trycznych celi­akii, ale choro­ba będzie rozwi­jała się dalej. Również w opinii spec­jal­ist­ki dr inż. Joan­na Rach­tan – Jan­ick­iej z Wydzi­ału Nauk o Żywie­niu Człowieka i Kon­sumpcji Szkoły Głównej Gospo­darst­wa Wiejskiego w Warsza­w­ie oraz członk­i­ni Pol­skiego Sto­warzyszenia Osób z Celi­ak­ią i na Diecie Bezg­lutenowej, nie jest to najlep­sze rozwiązanie:

Taki enzym może spraw­ić, że po zjedze­niu glutenu nie pojaw­ią się przykre objawy, ale i tak dojdzie do złuszczenia się kosmków w jeli­cie cienkim – ostrze­gała dr inż. Rachtan-Janicka

Dlaczego nieleczona celiakia powoduje inne poważne choroby?

Pac­jent z celi­ak­ią  nie toleru­je glutenu czyli biał­ka zbóż (pszeni­ca, żyto, owies…), który jest dla niego toksy­czny. Powodu­je bowiem wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA, które zami­ast zwal­czać wirusy i bak­terie – niszczą błonę jeli­ta cienkiego, dokład­niej kosm­ki jeli­towe. Jest to niebez­pieczne, ponieważ to właśnie z jeli­ta cienkiego „pochodzi” odporność orga­niz­mu. Pro­ces niszczenia kosmków doprowadza do ich zaniku, cop w efek­cie uniemożli­wia pełne wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych pochodzą­cych z poży­wienia. Skutku­je to liczny­mi niedob­o­ra­mi i związany­mi z tym kom­p­likac­ja­mi zdrowot­ny­mi w tym:

— obniże­nie odporności
— biegunka
— zatwardzenie
— zaburzenia menstruacji
— prob­le­my z erekcją
— nowotwór

Diagnozowanie celiakii

Celi­akia czyli choro­ba trzew­na ma podłoże autoim­muno­log­iczne i jest dziedz­ic­zona rodzin­nie. To znaczy, że jeśli któreś z rodz­iców jest chore to najpraw­dopodob­niej ich dziecko także. Podob­nie, jeśli najpierw zdi­ag­no­zowano chorobę u dziec­ka — rodz­ice powin­ni także przeprowadz­ić bada­nia na celi­akie.  Według zale­ceń Europe­jskiego Sto­warzyszenia Pedi­atrii, Gas­trologii, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) — najlepiej rozpocząć diag­no­zowanie celi­akii od tes­tu DNA. Badanie gene­ty­czne na celi­akie poz­woli jed­noz­nacznie wyk­luczyć chorobę lub będzie wskazaniem do dal­szej diag­nos­ty­ki. Kole­jnym krok­iem powin­no być badanie sero­log­iczne w kierunku prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA.

Jeśli oba wyni­ki będą swoiste, lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego. Ogrom­ną wartoś­cią bada­nia DNA jest możli­wość diag­nozy celi­akii u pac­jen­tów, którzy już są na diecie bezg­lutenowej. W prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnych badań krwi, które wyma­ga­ją spoży­wa­nia glutenu przez min. 3 miesiące przed pobraniem krwi.

Wypowiedzi spec­jal­istów zacz­erp­nięte ze strony: http://bezglutenowamama.pl/nie-kupujcie-enzymow-rozkladajacych-gluten/#more