Dlaczego moje dziecko nie rośnie?

Cza­sem wyzy­wamy to, że dzieci ros­ną w tak szy­bkim tem­pie, iż co kil­ka miesię­cy jesteśmy zmuszeni kupować im nowe ubra­nia. Może lep­iej tak wyzy­wać, niż martwić się tym, że dziecko przes­ta­je ros­nąć? Kiedy nis­ki wzrost u dziec­ka powinien zacząć być poważnym zmartwie­niem? Na co należy w takich wypad­kach zwracać uwagę?

Nis­ki wzrost u dziec­ka przy­czyny — kiedy nis­ki wzrost u dziec­ka powinien martwić?
Nis­ki wzrost u dziec­ka przy­czyny — jakie choro­by może oznaczać nis­ki wzrost u dziecka?
Nis­ki wzrost u dziec­ka przy­czyny — jaka powin­na być diag­nos­ty­ka w przy­pad­ku niskiego wzros­tu u dziecka?
Nis­ki wzrost u dziec­ka przy­czyny — jakie są sposo­by leczenia niskiego wzros­tu u dziecka?

Niski wzrost u dziecka przyczyny — kiedy niski wzrost u dziecka powinien martwić?

Dzieci do koń­ca szkoły pod­sta­wowej mają sys­tem­aty­cznie robiony bilans. Na nim to pielęg­niar­ka sprawdza, czy wzrost i waga dziec­ka jest praw­idłowo utrzy­mana w siatce centy­lowej. Jeżeli z bilan­su na bilans wzrost dziec­ka zmienia się min­i­mal­nie, przez co dziecko spa­da w centy­lach, to warto pomyśleć o tym, aby skon­sul­tować się z lekarzem.

Niski wzrost u dziecka przyczyny — jakie choroby może oznaczać niski wzrost u dziecka?

Zahamowanie wzros­tu u dziec­ka może być związane z tym, że wszyscy w rodzinie należą do nis­kich osób. Znaczne zahamowanie wzros­tu może być także oznaką prob­lemów z przysad­ką móz­gową. Wśród innych chorób wymienia się także nad­mi­ar hor­monów wydzielanych przez korę nad­ner­czy, niedoczyn­ność tar­czy­cy, niedobór hor­monu wzrostu.

Niski wzrost u dziecka przyczyny — jaka powinna być diagnostyka w przypadku niskiego wzrostu u dziecka?

Diag­nos­ty­ka w tym przy­pad­ku podzielona jest na kil­ka etapów. Pier­wszy to dokład­ny pomi­ar wzros­tu dziec­ka. W następ­nej kole­jnoś­ci prze­chodzi się do określe­nia względ­nego niedoboru wzros­tu w odniesie­niu do wysokoś­ci ciała rodz­iców, oce­ny tem­pa wzras­ta­nia, oce­ny wieku kost­nego i prog­nozy wzros­towej oraz wyko­nanie badań pod­miotowych i przedmiotowych.

Niski wzrost u dziecka przyczyny — jakie są sposoby leczenia niskiego wzrostu u dziecka?

Niedobór hor­monu tar­czy­cy wyma­ga poda­nia dziecku preparatów zaw­ier­a­ją­cych tyroksynę. W przy­pad­ku niedoboru hor­monu wzros­tu, dziecko zosta­je zak­wal­i­fikowane do przyz­na­nia leczenia hor­monem wzros­tu. Nie jest to przy­jemne, ponieważ wyma­ga to codzi­en­nego podawa­nia zas­trzyków, ale jest koniecznoś­cią, aby ter­apia mogła przynieść efekty.