Niski wzrost u dziecka — poznaj przyczyny

Przy­czyn niskiego wzros­tu dziec­ka może być naprawdę bard­zo wiele. Prob­le­my hor­mon­alne, niedoży­wie­nie — to tylko niek­tóre z czyn­ników, które mogą nieko­rzyst­nie wpły­wać na odpowied­ni rozwój dziec­ka. Jakie są przy­czyny niskiego wzros­tu oraz czy jed­ną z nich może być celi­akia? Czy wpły­wa ona w jakikol­wiek sposób na wzrost dziec­ka oraz czy przy­czy­na niskiego wzros­tu może tkwić w jego niepraw­idłowym odży­wia­n­iu? Odpowiedzi na te nur­tu­jące rodz­iców pyta­nia zebral­iśmy poniżej.

Jakie są przy­czyny niskiego wzros­tu u dziecka?
Czy przy­czyną niskiego wzros­tu u dziec­ka może być celiakia?
W jaki sposób celi­akia wpły­wa na nis­ki wzrost u dziecka?
Czy przy­czy­na niskiego wzros­tu u dziec­ka może tkwić w odżywianiu?

Jakie są przyczyny niskiego wzrostu u dziecka?

Przy­czyn niskiego wzros­tu u dziec­ka może być bard­zo dużo. Mogą to być m.in. zmi­any w układzie hor­mon­al­nym, który nie pro­duku­je dostate­cznie dużo hor­monu wzros­tu, ale może to mieć także związek z hor­mon­a­mi tar­czy­cy. Dziecko może być także nieod­powied­nio odży­wione — brak potrzeb­nych do wzros­tu wit­a­min i biał­ka może powodować, że nasz maluch nie będzie rósł w takim tem­pie jak powinien. Choroba­mi, które także mogą mieć wpływ na nis­ki wzrost dziec­ka są przewlekłe choro­by nerek, ser­ca oraz płuc.

Czy przyczyną niskiego wzrostu u dziecka może być celiakia?

Nis­ki wzrost u dziec­ka może być spowodowany nietol­er­ancją glutenu. Celi­akii towarzyszą zaburzenia wchła­ni­a­nia, które nieko­rzyst­nie wpły­wa­ją na pracę jelit — niepraw­idłowe dzi­ałanie jelit ma z kolei nieko­rzyst­ny wpływ na pracę całego orga­niz­mu, a co za tym idzie — może hamować pro­ces rośnięcia.

W jaki sposób celiakia wpływa na niski wzrost u dziecka?

Celi­akia wpły­wa na orga­nizm dziec­ka w bard­zo nieko­rzyst­ny sposób, dlat­ego tak ważne jest jej szy­bkie wykrycie i praw­idłowe zdi­ag­no­zowanie. Brak wchła­ni­anych przed orga­nizm wit­a­min oraz innych, bard­zo istot­nych skład­ników odży­w­czych może powodować, że dziecko nie będzie rosło tak jak powinno.

Czy przyczyna niskiego wzrostu u dziecka może tkwić w odżywianiu?

Nieod­powied­nie odży­wie­nie dziec­ka może wpły­wać na pro­ces rośnię­cia. Przykład mogą stanow­ić m.in. kra­je ubo­gie oraz słabo rozwinięte, gdzie panu­ją­cy powszech­nie głód spraw­ia, że dzieci nie ros­ną w tem­pie w jakim powin­ny. Brak odpowied­nich wit­a­min oraz skład­ników odży­w­czych także może mieć nieko­rzyst­ny wpływ na pro­ces wzros­tu u dzieci.