Czym charakteryzuje się test na gluten?

Celi­akia to trwała i nieuleczal­na nietol­er­anc­ja glutenu, która doty­ka coraz więk­szą grupę ludzi. Ze wzglę­du na podłoże gene­ty­czne choro­by najlep­szą metodą jej diag­no­zowa­nia są bada­nia gene­ty­czne. Test na gluten pozwala skutecznie obal­ić pode­jrze­nie choro­by lub ją potwierdz­ić. Do bada­nia powin­ny nas skłonić niepoko­jące objawy neu­ro­log­iczne, somaty­czne, jak i ogól­ny spadek samopoczu­cia, a przede wszys­tkim prob­le­my ze strony układu pokar­mowego. Cza­sem choro­ba prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo lub daje słabe objawy.

Na czym pole­ga test na gluten?
Gdzie moż­na wykon­ać test na gluten?
Ile kosz­tu­ją testy na gluten?
Ile czeka się na wyni­ki tes­tu na gluten?

Na czym polega test na gluten?

Test na gluten, a właś­ci­wie test na nietol­er­ancję pokar­mową glutenu, moż­na przeprowadz­ić na trzy sposo­by. Po pier­wsze poprzez elim­i­nację glutenu z diety. Ustąpi­e­nie objawów na skutek niespoży­wa­nia pokar­mów zaw­ier­a­ją­cych gluten jest syg­nałem, że prob­lem może leżeć właśnie w nietol­er­ancji tego skład­ni­ka. Dalej nie jest to jed­nak stupro­cen­towa diag­noza. Kole­jnym badaniem jest badanie krwi. Ostat­nim, o najwięk­szej skutecznoś­ci, badanie genetyczne.

Gdzie można wykonać test na gluten?

Test na gluten wykonu­je­my w placów­ce, która real­izu­je określony rodzaj badań. Będą to kole­jno lab­o­ra­to­ria anal­i­ty­czne lub lab­o­ra­to­ri­um testów gene­ty­cznych. W drugim przy­pad­ku pobranie próbek moż­na wykon­ać samodziel­nie w domu.

Ile kosztują testy na gluten?

Pod­sta­wowy koszt tes­tu na gluten wynosi 350 zło­tych. Rynek far­ma­ceu­ty­czny ofer­u­je pon­ad­to zakup gotowych testów, dostęp­nych w aptekach, z których wyni­ki dostęp­ne są po zaled­wie 10 min­u­tach. Jed­nocześnie to naj­tańsze rozwiązanie na rynku, ponieważ cena tes­tu wynosi 50 złotych.

Ile czeka się na wyniki testu na gluten?

Wynik tes­tu na gluten anal­i­zowany jest w lab­o­ra­to­ri­um około kilku tygod­ni. Najszy­b­ciej dostęp­ny jest oczy­wiś­cie wynik tes­tu na gluten, który dostęp­ny jest w aptekach. Kole­j­na opc­ja, czyli wyni­ki badań krwi udostęp­ni­ane są pac­jen­towi po upły­wie kilku dni. W związku z tym roz­bieżność cza­su oczeki­wa­nia na wyniku testów na gluten są spore. Dla wielu pac­jen­tów czas oczeki­wa­nia jest czyn­nikiem decydującym.