Celiakia i Hashimoto – często występują razem

Masz zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to? Bada­nia dowodzą, że aż 50% osób z tą chorobą może mieć też inne groźne schorze­nie – celi­ak­ię [1]. Aby mieć pewność co do stanu swo­jego zdrowia, warto prze­badać się więc pod kątem tej choro­by. To ważne: tylko praw­idłowa diag­noza i ewen­tu­al­na dieta bezg­lutenowa umożli­wią skuteczne lecze­nie obu tych schorzeń.

Spis treś­ci:

 1. Hashimo­to i celi­akia – dlaczego mogą współwystępować?
 2. Celi­akia i Hashimo­to objaw­ia­ją się podobnie
 3. Gluten a Hashimo­to – kiedy gluten dzi­ała toksy­cznie a far­makoter­apia nie daje oczeki­wanych rezul­tatów
 4. Hashimo­to a celi­akia – poz­naj wpływ tej choro­by na Hashimoto
 5. Celi­akia a Hashimo­to — czy trze­ba wyk­luczyć gluten?
 6. Jak sprawdz­ić czy możesz jeść gluten?
 7. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Naukow­cy uznali, że nie ma lekarst­wa na Hashimo­to, jed­nak moż­na doprowadz­ić do remisji choro­by. Bada­nia pokazu­ją, że nawet u 20% osób z celi­ak­ią i Hashimo­to może nastąpić remis­ja choro­by po roku od prze­jś­cia na dietę bezg­lutenową [2].

Hashimoto i celiakia – dlaczego mogą współwystępować?

Hashimo­to i celi­akia częs­to razem współwys­tępu­ją. Są to schorzenia o podłożu autoim­muno­log­icznym, które częs­to wys­tępu­ją jed­nocześnie. To właśnie dlat­ego Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) rekomen­du­je real­iza­cję testów w kierunku celi­akii u wszys­t­kich osób cho­ru­ją­cych na Hashimo­to [3].

celiakia a hashimoto, hashimoto a celiakia, celiakia i hashimoto

Celiakia i Hashimoto objawiają się podobnie

Celi­akia i Hashimo­to mają bard­zo podob­ne objawy, dlat­ego popraw­na diag­noza jest częs­to dłu­ga i niepopraw­na. Częs­to ja pojaw­ia­jące się objawy obwini­amy chorobę tar­czy­cy, a może okazać się, że to właśnie celi­akia je powodu­je, lub prowadzi do ich nasilenia.

 hashimoto i celiakia, gluten a hashimoto

 

Już jak­iś czas pod­da­jesz się ter­apii z powodu Hashimo­to, jed­nak czu­jesz się coraz gorzej, a symp­to­my nie słab­ną? Być może przy­czyną jest właśnie trwała nietol­er­anc­ja glutenu, której nie leczysz.

Nietolerancje pokarmowe – umów się na badanie

Wybierz badanie
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)
  Badanie DNA na nietol­er­ancję laktozy
  Paki­et Zdrowe Jeli­ta – najpop­u­larniejsze nietol­er­anc­je pokar­mowe *oszczędza­sz 100zł*
  Badanie DNA na nietol­er­ancję glutenu express (celi­akia)
1. Wybierz sposób wyko­na­nia bada­nia rozwiń
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Kon­stancin Jezior­na, ul. Bielawska 3
Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Adres:
Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Gli­wice, Al. Kor­fan­tego 21/1
Adres:
Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Piła, ul. Matwieje­wa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Konin, ul. Wiechow­icza 4
Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Adres:
Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Adres:
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Kraków, ul. Mehof­fera 6
Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Miechów, ul. Słowack­iego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Zamość, ul. Jas­na 14
Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Adres:
Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Bytów, ul. Lębors­ka 11
Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Słup­sk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Adres:
Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7 
Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Adres:
Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Połud­niowa 1
Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Adres:
Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30 
Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Adres:
Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Olecko, 11 listopa­da 23
Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Adres:
Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Żary, ul. Strzel­ców 10
Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Babi­most, Gaga­ri­na 18
Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu: 1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Gluten a Hashimoto – kiedy gluten działa toksycznie a farmakoterapia nie daje oczekiwanychceliakia a hashimoto, hashimoto a celiakia rezultatów

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu, jest chorobą o podłożu autoim­muno­log­icznym. Orga­nizm chorego, po dostar­cze­niu glutenu tworzy prze­ci­w­ci­ała które niszczą kosm­ki jeli­towe, czyli małe wypust­ki w jeli­cie cienkim. Ich rolą jest min. przyswa­janie skład­ników odży­w­czych: z jedzenia, suple­men­tów diet czy leków. Gdy kosm­ki są zde­grad­owane, wchła­ni­an­ie nie prze­b­ie­ga praw­idłowo, czego kon­sek­wenc­ja­mi są niedoży­wie­nie i niedobo­ry oraz mniejsza skuteczność podawanych sub­stancji leczniczych.

Wiele mówi się o nieszczel­noś­ci jelit przy Hashimo­to , choć tak naprawdę nie ma żad­nych dowodów naukowych, że takie schorze­nie ist­nieje. Za prob­le­my z wchła­ni­an­iem przy autoim­muno­log­icznym zapale­niu tar­czy­cy może odpowiadać właśnie celiakia.

Hashimoto a celiakia – poznaj wpływ tej choroby na Hashimoto

Gdy cho­ru­jesz na te dwie choro­by na raz, celi­akia może nie tylko powodować nieprzy­jemne objawy, ale też nieko­rzyst­nie odbi­jać się na lecze­niu Hashimo­to. Hashimo­to a celi­akia — W jaki sposób?

  powodu­jąc mniejszą skuteczność ter­apii Hashimo­to (zniszc­zone kosm­ki jeli­towe niepraw­idłowo przyswa­ja­ją sub­stanc­je lecznicze);

  zaostrza­jąc przykre i groźne objawy obu schorzeń;

  pod­wyższa­jąc ryzyko zachorowa­nia na raka, przede wszys­tkim prze­wodu pokarmowego.

Celiakia a Hashimoto — czy trzeba wykluczyć gluten?

Wiele osób z Hashimo­to ogranicza gluten – też do nich należysz? Możesz więc myśleć, że badanie na celi­ak­ię nie jest Ci potrzeb­ne… Nic bardziej myl­nego! Jeśli cho­ru­jesz również na celi­ak­ię, musisz całkowicie wye­lim­i­nować gluten, aby odbu­dować kosm­ki jeli­towe. W tym przy­pad­ku nawet bard­zo mała ilość glutenu – np. taka, która zna­j­du­je się w okruszkach buł­ki – nieko­rzyst­nie wpły­wa na jelita. 

Nie ma jed­nak dowodów, które potwierdz­iły­by słuszność rutynowego stosowa­nia diety bezg­lutenowej u w wszys­t­kich osób dotknię­tych chorobą Hashimo­to. Rezy­gnac­ja z glutenu jest uza­sad­niona tylko wtedy, gdy oso­ba cho­ru­ją­ca na chorobę Hashimo­to ma jeszcze rozpoz­naną celi­ak­ię. Sytu­ac­ja ma się zresztą bard­zo podob­nie, jeśli chodzi o wyk­lucze­nie z diety nabi­ału i wszys­t­kich pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych lak­tozę. Dieta bezlak­to­zowa może zwięk­szyć skuteczność leczenia choro­by Hashimo­to, pod warunk­iem, że chory ma nietol­er­ancję laktozy.

Jak sprawdzić czy możesz jeść gluten?

W przy­pad­ku osób z chorobą Hashimo­to, a więc tych będą­cych w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię, diag­nos­tykę najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. To jedyny sposób, aby w 100% wyk­luczyć tę chorobę. Jeśli nie masz genów z nią związanych, to celi­akia nigdy u Ciebie nie wys­tąpi. Są jeszcze bada­nia prze­ci­w­ci­ał (bada­nia z krwi), ale nie będą one wiary­godne w pewnych przy­pad­kach np. w przy­pad­ku diety ogranicza­jącej gluten, przy wczes­nym etapie choro­by, czy  u osób które w ogóle nie wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ał. Dlat­ego się­ga się po nie, dopiero wów­czas, gdy test gene­ty­czny wskaże obec­ność które­goś z geno­typów HLA: DQ2,2; DQ2,5 lub/i DQ8.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

celiakia a hashimoto, hashimoto a celiakia


Do rezul­tatu tes­tu DNA dołąc­zone są zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne oraz – jeśli wynik wskaże na obec­ność genów – przykład­owy jadłospis bezg­lutenowy. Jeśli sobie życzysz, masz także możli­wość skon­sul­towa­nia wyniku z lekarzem, co ułatwi pod­ję­cie dal­szych kroków w kierunku zdrowia. 


Źródła:

[1] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017. [2] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017. [3] Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, s. 179–184.

hashimoto i celiakia, gluten a hashimoto