Celiakia i Hashimoto – często występują razem

Masz zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to? Bada­nia dowodzą, że aż 50% osób z tą chorobą może mieć też inne groźne schorze­nie – celi­ak­ię [1]. Aby mieć pewność co do stanu swo­jego zdrowia, warto prze­badać się więc pod kątem tej choro­by. To ważne: tylko praw­idłowa diag­noza i ewen­tu­al­na dieta bezg­lutenowa umożli­wią skuteczne lecze­nie obu tych schorzeń.

Spis treś­ci:

 1. Hashimo­to i celi­akia – dlaczego mogą współwystępować?
 2. Celi­akia i Hashimo­to objaw­ia­ją się podobnie
 3. Gluten a Hashimo­to – kiedy gluten dzi­ała toksy­cznie a far­makoter­apia nie daje oczeki­wanych rezul­tatów
 4. Hashimo­to a celi­akia – poz­naj wpływ tej choro­by na Hashimoto
 5. Celi­akia a Hashimo­to — czy trze­ba wyk­luczyć gluten?
 6. Jak sprawdz­ić czy możesz jeść gluten?
 7. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Naukow­cy uznali, że nie ma lekarst­wa na Hashimo­to, jed­nak moż­na doprowadz­ić do remisji choro­by. Bada­nia pokazu­ją, że nawet u 20% osób z celi­ak­ią i Hashimo­to może nastąpić remis­ja choro­by po roku od prze­jś­cia na dietę bezg­lutenową [2].

Hashimoto i celiakia – dlaczego mogą współwystępować?

Hashimo­to i celi­akia częs­to razem współwys­tępu­ją. Są to schorzenia o podłożu autoim­muno­log­icznym, które częs­to wys­tępu­ją jed­nocześnie. To właśnie dlat­ego Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) rekomen­du­je real­iza­cję testów w kierunku celi­akii u wszys­t­kich osób cho­ru­ją­cych na Hashimo­to [3].

celiakia a hashimoto, hashimoto a celiakia, celiakia i hashimoto

Celiakia i Hashimoto objawiają się podobnie

Celi­akia i Hashimo­to mają bard­zo podob­ne objawy, dlat­ego popraw­na diag­noza jest częs­to dłu­ga i niepopraw­na. Częs­to ja pojaw­ia­jące się objawy obwini­amy chorobę tar­czy­cy, a może okazać się, że to właśnie celi­akia je powodu­je, lub prowadzi do ich nasilenia.

 hashimoto i celiakia, gluten a hashimoto

 

Już jak­iś czas pod­da­jesz się ter­apii z powodu Hashimo­to, jed­nak czu­jesz się coraz gorzej, a symp­to­my nie słab­ną? Być może przy­czyną jest właśnie trwała nietol­er­anc­ja glutenu, której nie leczysz.

Gluten a Hashimoto – kiedy gluten działa toksycznie a farmakoterapia nie daje oczekiwanychceliakia a hashimoto, hashimoto a celiakia rezultatów

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu, jest chorobą o podłożu autoim­muno­log­icznym. Orga­nizm chorego, po dostar­cze­niu glutenu tworzy prze­ci­w­ci­ała które niszczą kosm­ki jeli­towe, czyli małe wypust­ki w jeli­cie cienkim. Ich rolą jest min. przyswa­janie skład­ników odży­w­czych: z jedzenia, suple­men­tów diet czy leków. Gdy kosm­ki są zde­grad­owane, wchła­ni­an­ie nie prze­b­ie­ga praw­idłowo, czego kon­sek­wenc­ja­mi są niedoży­wie­nie i niedobo­ry oraz mniejsza skuteczność podawanych sub­stancji leczniczych.

Wiele mówi się o nieszczel­noś­ci jelit przy Hashimo­to , choć tak naprawdę nie ma żad­nych dowodów naukowych, że takie schorze­nie ist­nieje. Za prob­le­my z wchła­ni­an­iem przy autoim­muno­log­icznym zapale­niu tar­czy­cy może odpowiadać właśnie celiakia.

Hashimoto a celiakia – poznaj wpływ tej choroby na Hashimoto

Gdy cho­ru­jesz na te dwie choro­by na raz, celi­akia może nie tylko powodować nieprzy­jemne objawy, ale też nieko­rzyst­nie odbi­jać się na lecze­niu Hashimo­to. Hashimo­to a celi­akia — W jaki sposób?

  powodu­jąc mniejszą skuteczność ter­apii Hashimo­to (zniszc­zone kosm­ki jeli­towe niepraw­idłowo przyswa­ja­ją sub­stanc­je lecznicze);

  zaostrza­jąc przykre i groźne objawy obu schorzeń;

  pod­wyższa­jąc ryzyko zachorowa­nia na raka, przede wszys­tkim prze­wodu pokarmowego.

Celiakia a Hashimoto — czy trzeba wykluczyć gluten?

Wiele osób z Hashimo­to ogranicza gluten – też do nich należysz? Możesz więc myśleć, że badanie na celi­ak­ię nie jest Ci potrzeb­ne… Nic bardziej myl­nego! Jeśli cho­ru­jesz również na celi­ak­ię, musisz całkowicie wye­lim­i­nować gluten, aby odbu­dować kosm­ki jeli­towe. W tym przy­pad­ku nawet bard­zo mała ilość glutenu – np. taka, która zna­j­du­je się w okruszkach buł­ki – nieko­rzyst­nie wpły­wa na jelita. 

Nie ma jed­nak dowodów, które potwierdz­iły­by słuszność rutynowego stosowa­nia diety bezg­lutenowej u w wszys­t­kich osób dotknię­tych chorobą Hashimo­to. Rezy­gnac­ja z glutenu jest uza­sad­niona tylko wtedy, gdy oso­ba cho­ru­ją­ca na chorobę Hashimo­to ma jeszcze rozpoz­naną celi­ak­ię. Sytu­ac­ja ma się zresztą bard­zo podob­nie, jeśli chodzi o wyk­lucze­nie z diety nabi­ału i wszys­t­kich pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych lak­tozę. Dieta bezlak­to­zowa może zwięk­szyć skuteczność leczenia choro­by Hashimo­to, pod warunk­iem, że chory ma nietol­er­ancję laktozy.

Jak sprawdzić czy możesz jeść gluten?

W przy­pad­ku osób z chorobą Hashimo­to, a więc tych będą­cych w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię, diag­nos­tykę najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. To jedyny sposób, aby w 100% wyk­luczyć tę chorobę. Jeśli nie masz genów z nią związanych, to celi­akia nigdy u Ciebie nie wys­tąpi. Są jeszcze bada­nia prze­ci­w­ci­ał (bada­nia z krwi), ale nie będą one wiary­godne w pewnych przy­pad­kach np. w przy­pad­ku diety ogranicza­jącej gluten, przy wczes­nym etapie choro­by, czy  u osób które w ogóle nie wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ał. Dlat­ego się­ga się po nie, dopiero wów­czas, gdy test gene­ty­czny wskaże obec­ność które­goś z geno­typów HLA: DQ2,2; DQ2,5 lub/i DQ8.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

celiakia a hashimoto, hashimoto a celiakia


Do rezul­tatu tes­tu DNA dołąc­zone są zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne oraz – jeśli wynik wskaże na obec­ność genów – przykład­owy jadłospis bezg­lutenowy. Jeśli sobie życzysz, masz także możli­wość skon­sul­towa­nia wyniku z lekarzem, co ułatwi pod­ję­cie dal­szych kroków w kierunku zdrowia. 


Źródła:

[1] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017. [2] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017. [3] Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, s. 179–184.

hashimoto i celiakia, gluten a hashimoto

Dołącz do grupy dyskusyjnej Zdrowatarczyca.info na Facebooku:
zdrwatarczyca