Celiakia i Hashimoto – często występują razem

Masz zapale­nie tar­czy­cy Hashimo­to? Bada­nia dowodzą, że aż 50% osób z tą chorobą może mieć też inne groźne schorze­nie – celi­ak­ię [1]. Aby mieć pewność co do stanu swo­jego zdrowia, warto prze­badać się więc pod kątem tej choro­by. To ważne: tylko praw­idłowa diag­noza i ewen­tu­al­na dieta bezg­lutenowa umożli­wią skuteczne lecze­nie obu tych schorzeń.

Naukow­cy uznali, że nie ma lekarst­wa na Hashimo­to, jed­nak moż­na doprowadz­ić do remisji choro­by. Bada­nia pokazu­ją, że nawet u 20% osób z celi­ak­ią i Hashimo­to może nastąpić remis­ja choro­by po roku od prze­jś­cia na dietę bezg­lutenową [2].

Hashimoto i celiakia – dlaczego mogą współwystępować?

Są to schorzenia o podłożu autoim­muno­log­icznym, które częs­to wys­tępu­ją jed­nocześnie. To właśnie dlat­ego Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) rekomen­du­je real­iza­cję testów w kierunku celi­akii u wszys­t­kich osób cho­ru­ją­cych na Hashimo­to [3].

Celiakia i Hashimoto objawiają się podobnie

Wykrycie celi­akii u osób z Hashimo­to jest trudne ze wzglę­du na to, ze objawy oby­d­wu chorób są podob­ne. Częs­to więc obwini­amy za nie chorobę tar­czy­cy a może okazać się, że to właśnie celi­akia je powodu­je, lub prowadzi do ich nasile­nia.

 

Już jak­iś czas pod­da­jesz się ter­apii z powodu Hashimo­to, jed­nak czu­jesz się coraz gorzej, a symp­to­my nie słab­ną? Być może przy­czyną jest właśnie trwała nietol­er­anc­ja glutenu, której nie leczysz.

Celiakia – kiedy gluten działa toksycznie a farmakoterapia nie daje oczekiwanych rezultatów

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu, jest chorobą o podłożu autoim­muno­log­icznym. Orga­nizm chorego, po dostar­cze­niu glutenu tworzy prze­ci­w­ci­ała które niszczą kosm­ki jeli­towe, czyli małe wypust­ki w jeli­cie cienkim. Ich rolą jest min. przyswa­janie skład­ników odży­w­czych: z jedzenia, suple­men­tów diet czy leków. Gdy kosm­ki są zde­grad­owane, wchła­ni­an­ie nie prze­b­ie­ga praw­idłowo, czego kon­sek­wenc­ja­mi są niedoży­wie­nie i niedobo­ry oraz mniejsza skuteczność podawanych sub­stancji leczniczych.

Wiele mówi się o nieszczel­noś­ci jelit przy Hashimo­to , choć tak naprawdę nie ma żad­nych dowodów naukowych, że takie schorze­nie ist­nieje. Za prob­le­my z wchła­ni­an­iem przy autoim­muno­log­icznym zapale­niu tar­czy­cy może odpowiadać właśnie celi­akia.

Nieleczona celiakia – poznaj jej wpływ na Hashimoto

Gdy cho­ru­jesz na te dwie choro­by na raz, celi­akia może nie tylko powodować nieprzy­jemne objawy, ale też nieko­rzyst­nie odbi­jać się na lecze­niu Hashimo­to. W jaki sposób?

  powodu­jąc mniejszą skuteczność ter­apii Hashimo­to (zniszc­zone kosm­ki jeli­towe niepraw­idłowo przyswa­ja­ją sub­stanc­je lecznicze);

  zaostrza­jąc przykre i groźne objawy obu schorzeń;

  pod­wyższa­jąc ryzyko zachorowa­nia na raka, przede wszys­tkim prze­wodu pokar­mowego.

Przy celiakii nie wystarczy samo ograniczenie glutenu…

Wiele osób z Hashimo­to ogranicza gluten – też do nich należysz? Możesz więc myśleć, że badanie na celi­ak­ię nie jest Ci potrzeb­ne… Nic bardziej myl­nego! Jeśli cho­ru­jesz również na celi­ak­ię, musisz całkowicie wye­lim­i­nować gluten, aby odbu­dować kosm­ki jeli­towe. W tym przy­pad­ku nawet bard­zo mała ilość glutenu – np. taka, która zna­j­du­je się w okruszkach buł­ki – nieko­rzyst­nie wpły­wa na jeli­ta. 

Nie ma jed­nak dowodów, które potwierdz­iły­by słuszność rutynowego stosowa­nia diety bezg­lutenowej u w wszys­t­kich osób dotknię­tych chorobą Hashimo­to. Rezy­gnac­ja z glutenu jest uza­sad­niona tylko wtedy, gdy oso­ba cho­ru­ją­ca na chorobę Hashimo­to ma jeszcze rozpoz­naną celi­ak­ię. Sytu­ac­ja ma się zresztą bard­zo podob­nie, jeśli chodzi o wyk­lucze­nie z diety nabi­ału i wszys­t­kich pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych lak­tozę. Dieta bezlak­to­zowa może zwięk­szyć skuteczność leczenia choro­by Hashimo­to, pod warunk­iem, że chory ma nietol­er­ancję lak­tozy.

Jak sprawdzić czy możesz jeść gluten?

W przy­pad­ku osób z chorobą Hashimo­to, a więc tych będą­cych w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię, diag­nos­tykę najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. To jedyny sposób, aby w 100% wyk­luczyć tę chorobę. Jeśli nie masz genów z nią związanych, to celi­akia nigdy u Ciebie nie wys­tąpi. Są jeszcze bada­nia prze­ci­w­ci­ał (bada­nia z krwi), ale nie będą one wiary­godne w pewnych przy­pad­kach np. w przy­pad­ku diety ogranicza­jącej gluten, przy wczes­nym etapie choro­by, czy  u osób które w ogóle nie wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ał. Dlat­ego się­ga się po nie, dopiero wów­czas, gdy test gene­ty­czny wskaże obec­ność które­goś z geno­typów HLA: DQ2,2; DQ2,5 lub/i DQ8.

 

celiakia

pakiet zdrowe jelita

Jak wykonam badanie celiakii ? 

Wystar­czy, że zamówisz je przez naszą stronę inter­ne­tową, na cza­cie lub pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej z naszą kon­sul­tan­tką. Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres. 

Samodziel­nie w domu 

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą  możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który odbierze pobrany mate­ri­ał.

W najbliższej placów­ce 

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek.Wykwalifikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

 

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą Q‑PCR. Dodatkowo każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją jakoś­ci, jeśli na próbce jest  zbyt mało mate­ri­ału, lab­o­ra­to­ri­um prosi o dosłanie nowej, co nie wiąże się z dodatkowym kosztem.

 

 


Do rezul­tatu tes­tu DNA dołąc­zone są zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne oraz – jeśli wynik wskaże na obec­ność genów – przykład­owy jadłospis bezg­lutenowy. Jeśli sobie życzysz, masz także możli­wość skon­sul­towa­nia wyniku z lekarzem, co ułatwi pod­ję­cie dal­szych kroków w kierunku zdrowia. 


Źródła:

[1] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017. [2] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017. [3] Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, s. 179–184.

Dołącz do grupy dyskusyjnej Zdrowatarczyca.info na Face­booku: