Badania na celiakię — wszystko co powinieneś wiedzieć

Bada­nia na celi­ak­ię powinien wykon­ać każdy, kto zauważył zachodzące w swoim orga­nizmie niepoko­jące zmi­any, które świad­czyć mogą o nietol­er­ancji glutenu. Oso­by, które zauważyły u siebie objawy, które mogą wynikać właśnie z celi­akii powin­ny wykon­ać odpowied­ni test, który potwierdzi czy cho­ru­je­my na tę chorobę. Niewąt­pli­wie oso­by poszuku­jące infor­ma­cji na tem­at bada­nia na celi­ak­ię chcą wiedzieć, ile kosz­tu­je badanie, kiedy i gdzie moż­na je zro­bić oraz jak dłu­go musimy czekać na jego wyni­ki. Wszys­tkie potrzeb­ne infor­ma­c­je zebral­iśmy zebral­iśmy poniżej.

Spec­jal­isty­czne bada­nia na celi­ak­ię — ile kosztują?
Spec­jal­isty­czne bada­nia na celi­ak­ię — kiedy je zrobić?
Spec­jal­isty­czne bada­nia na celi­ak­ię — gdzie są dostępne?
Spec­jal­isty­czne bada­nia na celi­ak­ię — ile trze­ba czekać na wyniki?

Specjalistyczne badania na celiakię — ile kosztują?

Bada­nia na celi­ak­ię są bada­ni­a­mi płat­ny­mi, a ich cena zwyk­le waha się między 300 a 600 zło­tych. Badanie gene­ty­czne jest jedynym badaniem, które pozwala nie tylko na zdi­ag­no­zowanie celi­akii, ale także na uzyskanie wiedzy, czy choro­ba ta zagraża nam w przyszłoś­ci. Jest to szczegól­nie istot­na infor­ma­c­ja dla kobi­et planu­ją­cych ciążę oraz wszys­t­kich narażonych na wzmożony stres — czyn­ni­ki te mogą powodować uak­ty­wnie­nie się genu, dlat­ego warto jest wcześniej wykon­ać bada­nia na celiakię.

Specjalistyczne badania na celiakię — kiedy je zrobić?

Testy na celi­ak­ię może zro­bić tak naprawdę każdy z nas. Zarówno oso­by, które zauważyły w swoim orga­nizmie objawy mogące świad­czyć o nietol­er­ancji glutenu jak i oso­by, które po pros­tu chcą wiedzieć czy posi­ada­ją gen odpowiada­ją­cy za wywoły­wanie choroby.

Specjalistyczne badania na celiakię — gdzie są dostępne?

Bada­nia na celi­ak­ię wykony­wane są w lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­nie przy­go­towanych do anal­izy próbek pod kątem nietol­er­ancji glutenu. Badanie na celi­ak­ię moż­na wykon­ać w punkcie poboru mate­ri­ału gene­ty­cznego do anal­izy. Moż­na także zamówić do domu spec­jal­ny zestaw, dzię­ki które­mu będziemy mogli pobrać próbkę samodziel­nie, a następ­nie odesłać ją do laboratorium.

Specjalistyczne badania na celiakię — ile trzeba czekać na wyniki?

Na wyni­ki bada­nia na celi­ak­ię czekać trze­ba maksy­mal­nie 7 dni roboczych. W przy­pad­ku otrzy­ma­nia pozy­ty­wnego wyniku, dołąc­zony będzie także przykład­owy bezg­lutenowy jadłospis, a także zalece­nia lekarskie oraz dietetyczne.