Ostat­nio dużo słyszy się o nietol­er­anc­jach pokar­mowych. Najproś­ciej mówiąc, są to niepraw­idłowe reakc­je orga­nizmy na spoży­wane przez nas jedze­nie. Nietol­er­anc­je pokar­mowe mogą utrud­ni­ać życie wielu osobom. Najczęś­ciej spo­tykane objawy to nud­noś­ci, bóle głowy, uczu­cie zmęczenia, biegun­ka, bóle stawów i mięśni.

Jak sobie radz­ić z nietol­er­anc­ja­mi pokarmowymi?
Nietol­er­anc­je pokar­mowe — zacznij od badań genetycznych
Jak moż­na leczyć nietol­er­anc­je pokarmowe?
Czy nietol­er­anc­je pokar­mowe trwa­ją całe życie?

Jak sobie radzić z nietolerancjami pokarmowymi?

Jeśli lekarz stwierdzi u nas nietol­er­ancję pokar­mową, należy ściśle trzy­mać się jego zale­ceń. W przy­pad­ku sil­nych reakcji warto stosować dietę elim­i­na­cyjną, która będzie pozbaw­iona wszys­t­kich pro­duk­tów, które wywołu­ją u nas niepożą­dane objawy. Lekarze pole­ca­ją także stosowanie pro­bio­tyków, które uzu­pełnią żywe kul­tu­ry bak­terii w naszej mikroflorze jelitowej.

Nietolerancje pokarmowe — zacznij od badań genetycznych

Trwałe nietol­er­anc­je pokar­mowe należą do chorób uwarunk­owanych gene­ty­cznie. Oznacza to, że choro­by te wys­tępu­ją wtedy, kiedy w naszych genach zaszły pewne zmi­any. Bada­nia DNA mogą odpowiedzieć na wiele dręczą­cych Cię pytań i rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci. Dzię­ki nim dowiesz się jakie są szanse, że w przyszłoś­ci wys­tąpią u Ciebie nietol­er­anc­je pokar­mowe i czy powinieneś reg­u­larnie wykony­wać bada­nia krwi. Pamię­taj, że testy na nietol­er­anc­je pokar­mowe IgG-zależne nie są rekomen­dowane przez spec­jal­istów, a do tego częs­to są bard­zo dro­gie. Decy­du­jąc się na badanie gene­ty­czne otrzy­masz również zalece­nia lekarza i diete­ty­ka. Bada­nia te mają cer­ty­fikat IVD, dzię­ki czemu mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Gwaran­tu­ją pac­jen­tom bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku.

Jak można leczyć nietolerancje pokarmowe?

W przy­pad­ku nietol­er­ancji lak­tozy należy wye­lim­i­nować ze swo­jej diety pro­duk­ty zaw­ier­a­jące ten cuki­er i zastąpić je pro­duk­ta­mi bez lak­tozy, np. napo­jem roślin­nym czy tofu. Rezygnu­jąc z pro­duk­tów mlecznych należy zad­bać o spoży­wanie wap­nia i wit­a­miny D. Celi­akia wiąże się z usunię­ciem ze swo­jej diety glutenu. Należy pamię­tać o dokład­nym czy­ta­niu składów pro­duk­tów, gdyż nawet znikome iloś­ci mogą nam zaszkodz­ić, a niewielkie odstępst­wa od diety mogą skutkować groźny­mi powikła­ni­a­mi. Dieta nie jest jed­nak jedynym sposobem na lecze­nie nietol­er­ancji pokar­mowych. W przy­pad­ku łagod­nych dolegli­woś­ci moż­na sięgnąć po leki prze­ci­whis­t­a­minowe, a przy ostrze­jszych objawach aler­golog może przyp­isać pac­jen­towi moc­niejsze leki.

Czy nietolerancje pokarmowe trwają całe życie?

Nie da się jed­noz­nacznie określić, czy u danego pac­jen­ta nietol­er­anc­ja pokar­mowa będzie trwać do koń­ca życia. Częs­to mija ona samoist­nie z wiekiem, jed­nak należy pamię­tać, że nie zawsze się tak dzieje.