Nietolerancja glutenu — częste pytania

Nietol­er­anc­ja glutenu pole­ga na nie przyj­mowa­niu przez orga­nizm biał­ka, które zawarte jest w nasion­ach pszeni­cy, żyta, jęczmienia czy owsa. Wydawać by się mogło, że są to pro­duk­ty, których łat­wo uniknąć w codzi­en­nej diecie. Jed­nak wbrew pozorom gluten nie wys­tępu­je jedynie w pieczy­wie, a jest częs­to dodawany m.in do parówek, pasztetów, lodów czy cukierków. Dlat­ego oso­ba, która cier­pi na nietol­er­ancję glutenu musi bard­zo uważać w swo­jej diecie.

Jakie są przy­czyny nietol­er­ancji glutenu?
Kogo najczęś­ciej doty­ka nietol­er­anc­ja glutenu?
Gdzie zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję glutenu?
Czy nietol­er­anc­ja glutenu jest groźna?

Jakie są przyczyny nietolerancji glutenu?

Jed­ną z ważniejszych kwestii, którą trze­ba poruszyć brz­mi — jakie są przy­czyny nietol­er­ancji glutenu. Ogól­nie rzecz ujmu­jąc konkretne przy­czyny tej choro­by nie zostały jeszcze do koń­ca poz­nane. Naukow­cy są zgod­ni, że może to być podłoże gene­ty­czne. Więk­szość osób, które przyswa­ja­ją glutenu ma specy­ficzny układ genów. Osłabiona struk­tu­ra jeli­ta cienkiego powodu­je w orga­nizmie stan zapal­ny, który wprowadza dyskom­fort codzi­en­nego życia. Pon­ad­to nietol­er­anc­ja glutenu może być także spowodowana inny­mi choroba­mi, stre­sem czy prob­le­ma­mi z tarczycą.

Kogo najczęściej dotyka nietolerancja glutenu?

Kogo najczęś­ciej doty­ka nietol­er­anc­ja glutenu? Najbardziej narażone są dzieci oraz oso­by w podeszłym wieku. Przy­padłość ta może także wys­tąpić u niek­tórych kobi­et w ciąży.

Gdzie zrobić badania na nietolerancję glutenu?

W przy­pad­ku pojaw­ienia się niepoko­ją­cych objawów może pojaw­ić się pytanie gdzie zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję glutenu? Najlep­szą opcją, którą może­my wybrać jest zro­bi­e­nie spec­jal­isty­cznych badań w renomowanym lab­o­ra­to­ri­um. Dlaczego? Nietol­er­anc­ja glutenu nie jest łat­wa do zdi­ag­no­zowa­nia, a jeśli przy­czyną choro­by jest uwarunk­owanie gene­ty­czne — ważne jest rzetelne badanie.

Czy nietolerancja glutenu jest groźna?

Ist­nieje wiele różnych prob­lemów pokar­mowych, a czy nietol­er­anc­ja glutenu jest groź­na? W żad­nym wypad­ku nie moż­na bagatelizować, ponieważ gluten może wywołać poważne szkody w naszym orga­nizmie, dlat­ego trze­ba bard­zo szy­bko go usunąć z codzi­en­nej diety.