Dlaczego warto nas wybrać?

Doświadczenie Doświadczenie

Od praw­ie 15 lat wykonu­je­my testy gene­ty­czne. Zau­fali nam spec­jal­iś­ci, sądy i proku­ratu­ra, z który­mi współpracu­je­my. Ref­er­enc­je » Jak

Dostępność Dostępność

Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce. Wysyłamy zestaw pod dowol­nie wskazany adres. Zestawy moż­na też kupić w wielu aptekach», również w week­endy. Współpracu­je­my z praw­ie 200 punk­ta­mi pobrań» w placówkach medy­cznych..

Pewność Pewność

Jakość naszych usług potwierdza­ją cer­ty­fikaty »

Poufność Poufność

Poli­ty­ka Ochrony Danych Osobowych uniemożli­wia przekazanie jakiejkol­wiek infor­ma­cji na tem­at zle­conych badań osobom trzec­im. Sys­tem przesyłek i komu­nikacji z Klien­tem został zapro­jek­towany tak, aby zag­waran­tować pełną dyskrecję..

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

Gwaran­tu­je­my pewne i bez­pieczne warun­ki. Nasza ofer­ta cenowa nie zaw­iera żad­nych ukry­tych opłat. W jej ramach pro­ponu­je­my też bogaty paki­et usług dodatkowych».

 Możli­wość płat­noś­ci w ratach

Za bada­nia z naszej ofer­ty (od kwoty 500 zł) mają Państ­wo możli­wość ure­g­u­lowa­nia opłaty korzys­ta­jąc z sys­te­mu ratalnego»

 

  • Opinie o celiakia-badanie