Cer­ty­fikat ISFG (ang. Inter­na­tional Soci­ety for Foren­sic Genetics)

Jest to prestiżowy cer­ty­fikat, który przyz­naje między­nar­o­dowe sto­warzysze­nie zaj­mu­jące się szerze­niem wiedzy naukowej z zakre­su badań gene­ty­cznych stosowanych w medy­cynie sądowej. Jest to powszech­nie respek­towany doku­ment i otrzy­mują go tylko najlep­sze placów­ki medy­czne.

Cer­ty­fikat GEDNAP ( Ger­man DNA Pro­fil­ing Group)

Jest to uznawany za najważniejszy i respek­towany w więk­szości kra­jów świa­ta sys­tem cer­ty­fikacji badań gene­ty­cznych. Jest dowo­dem najwyższej jakoś­ci i kom­pe­tencji lab­o­ra­to­ri­um.

Norma ISO 17025

Wszys­tkie bada­nia prowad­zone w testD­NA prowad­zone są zgod­nie z wymoga­mi zawarty­mi w normie ISO 17025.

Pro­gram „Rzetelna Firma”

Prowad­zony jest pod kuratelą Kra­jowego Rejestru Długów. Nadawany w Pro­gramie cer­ty­fikat świad­czy o rzetel­ności, ter­mi­nowości i fachowoś­ci danej firmy. Dlat­ego też otrzy­mują  go wyłącznie najlep­si przed­siębior­cy.