Gluten to skład­nik niek­tórych zbóż (w tym żyta, pszeni­cy czy jęczmienia), który u coraz więk­szej częś­ci społeczeńst­wa powodu­je nietol­er­anc­je pokar­mowe czy alergię. Jest skład­ową biał­ka. Powodu­je wiele objawów m.in. ze strony prze­wodu pokar­mowego. W jaki sposób najlepiej sprawdz­ić czy występuje?

Testy na gluten — zacznij od badań genetycznych
Testy na gluten – jak wyglą­da badanie genetyczne?
Testy na gluten — słabe strony testów serologicznych
Testy na gluten – biop­s­ja jeli­towa to jed­na z możli­woś­ci wyko­na­nia badań

Testy na gluten — zacznij od badań genetycznych

Pier­wszym etapem przy pode­jrze­niu, że może wys­tępować nietol­er­anc­ja glutenu, jest przeprowadze­nie testów. Za obec­ność skład­ni­ka odpowiada­ją geny DQ2,2, DQ2,5 oraz DQ8, które są do wykrycia w DNA. Wys­tąpi­e­nie przy­na­jm­niej jed­nego z nich może wskazy­wać na chorobę. Wów­czas przeprowadza się kole­jne badanie, które pozwala potwierdz­ić lub wyk­luczyć alergię na gluten.

Testy na gluten – jak wygląda badanie genetyczne?

Test na gluten moż­na wykon­ać zarówno w punkcie pobrać w placów­ce medy­cznej, jak i w domu. Pole­ga na pobra­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego z jamy ust­nej (wewnętrz­na strona policz­ka) za pomocą spec­jal­nej szpatuł­ki. Następ­nie umieszcza się ją w spec­jal­nym prepara­cie i przekazu­je do lab­o­ra­to­ri­um. Na wyni­ki należy poczekać do 2 tygod­ni. Przed badaniem nie trze­ba się spec­jal­nie przy­go­towywać, należy tylko pamię­tać, by na godz­inę przed testem unikać jedzenia (w tym cukierków, gum czy liza­ków), pale­nia papierosów oraz picia kolorowych napo­jów (także kawy oraz herbaty). Moż­na nato­mi­ast pić wodę, najlepiej niegazowaną.

Testy na gluten — słabe strony testów serologicznych

Testy sero­log­iczne na gluten mają kil­ka wad. Jeżeli w orga­nizmie jest infekc­ja lub choro­by hepa­to­log­iczne (wątro­by) wynik może być zafałs­zowany — w kierunku pozy­ty­wnego. Przed badaniem nie należy zmieni­ać diety, celowo ogranicza­jąc gluten lub będąc w trak­cie diety bezg­lutenowej, ponieważ to również wpły­wa na poprawność tes­tu. Badanie w początkowym sta­di­um pojaw­ienia się nietol­er­ancji na gluten także może wskazać wynik negaty­wny. Wów­czas, w przy­pad­ku utrzymy­wa­nia się objawów, konieczne jest powtórne wyko­nanie testu.

Testy na gluten – biopsja jelitowa to jedna z możliwości wykonania badań

Jed­nym ze sposobów dokład­nej oce­ny tol­er­ancji orga­niz­mu na gluten jest również biop­s­ja jeli­ta cienkiego. Jest to meto­da inwazyj­na, która dzię­ki oce­nie stanu kosmków jeli­towych umożli­wia stwierdze­nie wpły­wu glutenu na orga­nizm. Jeżeli są uszkod­zone zmniejsza się ich możli­wość absorbcji skład­ników odży­w­czych. Powodu­je to niedobo­ry wit­a­min oraz min­er­ałów, które mogą dawać objawy chorobowe.