We Made This For YouO czym należy pamiętać stosując dietę bezglutenową

Dieta bezg­lutenowa jest dietą elim­i­na­cyjną, którą należy stosować przez całe życie. Pole­ga ona na wyłącze­niu z jadłospisu pro­duk­tów spoży­w­czych posi­ada­ją­cych gluten. Pro­duk­ty bezg­lutenowe to pro­duk­ty, które zostały wyt­wor­zone z surow­ców pier­wot­nie nieza­w­ier­a­ją­cych glutenu lub takie, które w wyniku zas­tosowa­nia odpowied­nich środ­ków tech­nicznych zostały go pozbaw­ione.

Czy dieta bezg­lutenowa jest niedoborowa

Usunię­cie glutenu z surow­ców, które posi­ada­ją go w sposób nat­u­ral­ny jest pro­ce­sem żmud­nym, skom­p­likowanym, wyma­ga­ją­cym zas­tosowa­nia zaawan­sowanej tech­nologii. W efek­cie, otrzy­manie pro­duk­tu, który był­by całkowicie „wol­ny” od szkodli­wego biał­ka jest trudne do osiąg­nię­cia. Liczni pro­du­cen­ci żywnoś­ci doce­ni­a­ją go również pod wzglę­dem jego właś­ci­woś­ci. Gluten jest bowiem doskon­ałym emul­ga­torem oraz nośnikiem zapa­chowym. Z tego też wzglę­du zna­jdziemy go np. w nabi­ale, wędli­nach, różnego rodza­ju przetworach, kon­cen­trat­ach, napo­jach, słody­czach oraz przyprawach. Nie bez znaczenia pozosta­je również prob­lem pro­dukcji, prze­chowywa­nia oraz trans­portu pro­duk­tów żywnoś­ciowych. Niejed­nokrot­nie, w wyniku wspól­nej linii pro­duk­cyjnej czy też trzy­ma­nia pro­duk­tów glutenowych i bezg­lutenowych  w tych samych pomieszczeni­ach, dochodzi do zanieczyszczenia gluten­em tych wyrobów, które teo­re­ty­cznie powin­ny być go pozbaw­ione.

.

Produkty dozwolone i niedozwolone

Z uwa­gi na fakt, że więk­szość dostęp­nych na rynku pro­duk­tów spoży­w­czych jest moc­no przetwor­zonych, podzi­ał żywnoś­ci na „glutenową” i „bezg­lutenową” sta­je się z punk­tu widzenia osób cier­pią­cych na celi­ak­ię niewystar­cza­ją­cy. Dlat­ego też spec­jal­iś­ci, a w tym m.in. lekarze i diete­ty­cy dzielą ją nie na dwie, a na trzy kat­e­gorie: doz­wolone, ryzykowne i niedoz­wolone w diecie bezg­lutenowej.

KATEGORIA PRODUKTÓW  DOZWOLONE (nie zaw­ier­a­ją glutenu)   RYZYKOWNE (mogą zaw­ier­ać gluten)  NIEDOZWOLONE (zaw­ier­a­ją gluten) 
 PRODUKTY ZBOŻOWE  ryż, kukury­dza, gry­ka, ama­ran­tus, tapio­ka, sezam, proso, quinoa(komosa ryżowa), sor­go, teff, odpowied­nio oznakowane bezg­lutenowe pro­duk­ty zbożowe (pieczy­wo, ciast­ka, makarony)  wyro­by na bazie kukury­dzy, ryżu i ziem­ni­aków – płat­ki kukury­dziane, kasz­ka kukury­dziana, chrup­ki kukury­dziane, pop­corn, ryż dmuchany, chip­sy, mąka kukury­dziana i ziem­ni­aczana, puree  pszeni­ca (i jej odmi­any: ork­isz, kamut, durum), żyto, jęczmień, owies, kasz­ki (np. kasz­ka man­na), wszelkie wyro­by zaw­ier­a­jące ww. zboża
 OWOCE  wszys­tkie owoce (świeże, mrożone)  przetwory owocowe, owoce kandy­zowane i sus­zone, gotowe desery owocowe  wszys­tkie dania i przetwory owocowe zaw­ier­a­jące gluten
 WARZYWA  wszys­tkie warzy­wa (świeże, mrożone), w tym ziem­ni­a­ki, skro­bia ziem­ni­aczana  gotowe dania warzy­wne, przetwory warzy­wne (np. kon­cen­trat pomi­dorowy)  wszys­tkie dania i przetwory warzy­wne zaw­ier­a­jące gluten
 MIĘSA I RYBY  mię­so i ryby (świeże i mrożone), bez żad­nych dodatkowych skład­ników  wędliny, mię­so mielone, mię­so paczkowane (w przyprawach lub zalewie), kon­ser­wy ryb­ne i mięsne  mięsa i ryby panierowane
 PZRETWORY MLECZNE, JAJA  mleko świeże i UHT, śmi­etana, maślan­ka, jogurt nat­u­ral­ny, sery białe, sery żółte (bez dodatków), jaja  jogur­ty owocowe, kre­my, budynie, sery top­i­one, ser­ki homog­e­ni­zowane, sery żółte plas­trowane  przetwory mleczne mogące zaw­ier­ać gluten — np. jogurt z dodatkiem płatków zbożowych
 TŁUSZCZE  masło, mar­gary­na, olej roślin­ny, smalec, słon­i­na, majonezy bezg­lutenowe  mar­gary­na i masło z dodatka­mi, smalec z dodatka­mi  olej pszen­ny
 SŁODYCZE  cuki­er, dżem, miód, odpowied­nio oznakowane ciast­ka lub upiec­zone samodziel­nie z doz­wolonych skład­ników, domowe kisiele i budynie na bazie mąki ziem­ni­aczanej  czeko­la­da, kre­my czeko­lad­owe, lody i sor­be­ty, cukier­ki (karmel­ki, drażet­ki, drop­sy), kisiel, liza­ki, guma do żucia  wszys­tkie słody­cze zaw­ier­a­jące w składzie gluten – np. ciast­ka czeko­la­da
 NAPOJE  woda min­er­al­na, kawa nat­u­ral­na, herba­ta, zioła, kom­po­ty, napo­je gazowane i soki (bez dodatkowych skład­ników), napo­je alko­holowe (wino, koni­ak, brandy, rum, wód­ka, piwo bezg­lutenowe)  napo­je light, napo­je kawowe (np. 2 w 1), kon­cen­traty do przy­go­towa­nia napo­jów kakaowych,  niskiej jakoś­ci kawa roz­puszczal­na, herba­ta aro­maty­zowana  kawa zbożowa i kon­cen­traty kawy zbożowej, alko­hole: piwo, whiskey
 PRZYPRAWY, DODATKI DO PIECZENIA I GOTOWANIA  sól, pieprz, ocet win­ny i jabłkowy, musz­tar­da, ketchup (ze znakiem przekreślonego kłosa), drożdże świeże  ketchup, musz­tar­da, majonez (z dodatka­mi), sosy sojowe, mieszan­ki przypraw, buliony warzy­wne i mięsne, proszek do pieczenia, posyp­ki do ciast, gotowe deko­rac­je  sosy zaw­ier­a­jące gluten, zak­was z mąki zaw­ier­a­jącej gluten

 

Bez-glutenu-plProdukty ze znakiem „przekreślonego kłosa”

Na rynku pro­duk­tów żywnoś­ciowych w naszym kra­ju zna­jdziemy na szczę­cie coraz więcej wyrobów dedykowanych osobom chorym na celi­ak­ię, a więc wyrobów, które w swoim składzie nie zaw­ier­a­ją glutenu. Każdy taki pro­dukt opa­tr­zony jest sym­bol­em „przekreślonego kłosa”.
W przy­pad­ku pac­jen­tów boryka­ją­cych się z chorobą trzewną powinien on stanow­ić jeden z najważniejszych kry­ter­iów przy wyborze pro­duk­tów spoży­w­czych. Więcej o znakowa­niu pro­duk­tów bezg­lutenowych. Dowiedz się więcej na tem­at znakowa­nia pro­duk­tów bezg­lutenowych.

.


Zobacz też:

 Nat­u­ralne pro­duk­ty bezg­lutenowe
  Znakowanie pro­duk­tów bezg­lutenowych
 Dostęp­ność pro­duk­tów bezg­lutenowych