Nietol­er­anc­ja glutenu, zwana nad­wrażli­woś­cią lub alergią na gluten powodu­je nieprzy­jemne dolegli­woś­ci zdrowotne spowodowane przez spoży­wanie pro­duk­tów pszen­nych. Kon­sek­wencją nietol­er­ancji nie jest jed­nak uszkodze­nie wyś­ciół­ki jeli­ta. Aby zdi­ag­no­zować prob­lem, należy wykon­ać odpowied­nie testy.

Nietol­er­anc­ja glutenu a dieta bezglutenowa
Nietol­er­anc­ja glutenu a tycie
Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne
Nietol­er­anc­ja glutenu a bada­nia genetyczne

Nietolerancja glutenu a dieta bezglutenowa

Nietol­er­anc­ja glutenu związana jest z prowadze­niem diety bezg­lutenowej, czyli spoży­waniem pro­duk­tów, które nie zaw­ier­a­ją glutenu. Taki rodzaj żywienia wcale nie musi być nud­ny i monot­on­ny, nie musi też różnić się od trady­cyjnych posiłków. Wystar­czy zamienić doty­chcza­sowe pro­duk­ty na takie, w których gluten został zastą­pi­ony inny­mi skład­nika­mi. Na szczęś­cie na rynku są coraz powszech­niej dostęp­ne. Dzię­ki diecie bezg­lutenowej moż­na spoży­wać zarówno domowe piero­gi, słod­kie cias­ta, jak i smaczne zupy. Pod­stawą jest tylko dokładne czy­tanie składów.

Nietolerancja glutenu a tycie

Nietol­er­anc­ja glutenu nie powin­na być główną przy­czyną nad­wa­gi. Za nad­mierną ilość tkan­ki tłuszc­zowej odpowia­da nad­wyż­ka kalo­rycz­na dostar­czana wraz z poży­wie­niem. To ona bezpośred­nio wpły­wa na otyłość. Wyjątkiem mogą być różnego rodza­ju choro­by przewlekłe. Prze­cięt­na kobi­eta powin­na spoży­wać około 2000 kcal w ciągu dnia, a mężczyz­na ok. 2500 kcal. Przekraczanie tej grani­cy powodu­je odkładanie się kalorii w postaci tkan­ki tłuszc­zowej. Okazu­je się jed­nak, że dieta bezg­lutenowa częs­to pozwala utrzymy­wać odpowied­nią wagę, a nawet schud­nąć, ponieważ czy­tamy składy i świadomie kom­ponu­je­my posiłki.

Nietolerancja glutenu objawy skórne

Nietol­er­anc­ja glutenu objaw­ia się przede wszys­tkim charak­terysty­czny­mi zmi­ana­mi skórny­mi, w tym: podrażnieni­a­mi, wysyp­ką, świą­dem, opryszczką, grud­ka­mi zapal­ny­mi, rumie­niem czy pęcherzami.

Nietolerancja glutenu a badania genetyczne

Aby wykryć nietol­er­ancję glutenu, najlepiej jest przeprowadz­ić bada­nia gene­ty­czne, ponieważ przy­czyny dolegli­woś­ci mają podłoże gene­ty­czne. Badanie jest proste i bezbolesne, a wyni­ki wiary­godne, dostęp­ne w ciągu kilku dni.