Co warto wiedzieć o objawach celiakii w różnym wieku?

Więk­szość ludzi zda­je sobie sprawę z tego, że celi­akia jest poważną chorobą. Nie każdy wie jed­nak o tym, że ma ona podłoże immuno­log­iczne i trwa całe życie. Warto było­by wiedzieć, jakie są objawy celi­akii. Wów­czas będziemy mogli pode­jrze­wać ją zarówno u siebie jak i u naszych blis­kich. Co może więc świad­czyć o tym, że cier­pimy na to schorzenie?

Jakie są objawy celi­akii u niemowląt?
Jakie są objawy celi­akii u małego dziecka?
Jakie są objawy celi­akii u nastolatka?
Jakie są objawy celi­akii u dorosłego człowieka?

Jakie są objawy celiakii u niemowląt?

Pier­wsze objawy celi­akii mogą pojaw­ić się rzecz jas­na już u niemowlę­cia. Dzieje się to sto­sunkowo wcześnie, dlat­ego w więk­szoś­ci przy­pad­ków naprawdę trud­no przeoczyć chorobę. Znami­enne jest to, że niemowlę wol­no rośnie i mimo reg­u­larnego spoży­wa­nia posiłków nie przy­biera na wadze. Charak­terysty­czne są również wysyp­ki na skórze dziec­ka. Nieste­ty, cza­sa­mi schorze­nie prze­b­ie­ga bezobjawowo. 

Jakie są objawy celiakii u małego dziecka?

Małe dzieci również mogą mieć niez­di­ag­no­zowaną celi­ak­ię, jeżeli w okre­sie niemowlę­cym nie zdradza­ły jej objawów. Objawy celi­akii u małego dziec­ka mogą być następu­jące: brak apety­tu, bóle brzucha czy wzdę­cia. Dziecko może być również marudne i osowiałe. Znacznie trud­niej jest mu również przy­tyć, a co za tym idzie, osiągnąć pożą­daną dla danego wieku wagę. 

Jakie są objawy celiakii u nastolatka?

Objawy celi­akii u nas­to­lat­ka również mogą man­i­festować się poprzez niewłaś­ci­wą masę ciała, najczęś­ciej zbyt niską. Prob­le­mem mogą być także afty w jamie ust­nej oraz rzecz jas­na zmi­any skórne w postaci trądziku, najczęś­ciej pospo­litego. Pojaw­ić się mogą również wzdę­cia, zaparcia oraz bóle brzucha. Nas­to­let­nie dziecko może mieć również prob­le­my z nauką i koncentracją. 

Jakie są objawy celiakii u dorosłego człowieka?

Nie zawsze celi­akia zosta­je zdi­ag­no­zowana w dziecińst­wie lub w wieku młodzieńczym. Nierzad­ko ludzie diag­nozu­ją się dopiero po osiąg­nię­ciu pełno­let­noś­ci. Jakie są więc objawy celi­akii u dorosłej oso­by? Przede wszys­tkim są to zaburzenia żołąd­kowo-jeli­towe, man­i­fes­tu­jące się najczęś­ciej w postaci zaparć czy biegunek. Celi­akia może powodować także przewlekłe zmęcze­nie oraz prob­le­my z przy­braniem na wadze.