Zespół jelita drażliwego a celiakia — co warto wiedzieć?zespół jelita drażliwego a celiakia, zespół jelita drażliwego, zespół jelita drażliwego celiakia różnice

Zespół jeli­ta drażli­wego stanowi nie tylko uciążli­we, ale także nieprzy­jemne schorze­nie. Dodatkowo to jed­na z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych patologii prze­wodu pokar­mowego. Warto wiedzieć jakie są jego najbardziej charak­terysty­czne objawy i czym różni się od celi­akii, ponieważ te choro­by częs­to mogą być mylone i błęd­nie diagnozowane.

Spis treś­ci:

 1. Zespół jeli­ta drażli­wego — czym jest?
 2. Zespół jeli­ta drażli­wego a celi­akia — różnice
 3. Zespół jeli­ta drażli­wego a celi­akia — objawy
 4. Dlaczego warto wykon­ać diag­nos­tykę w kierunku celiakii?
 5. Zamów badanie gene­ty­czne w kierunku celiakii

Zespół jelita drażliwego — czym jest?

Zespół jeli­ta drażli­wego, czyli IBS należy do przewlekłych zaburzeń czyn­noś­ciowych jelit. Oznacza to, iż w obrę­bie jeli­ta nie dochodzi do jakichkol­wiek zmi­an w budowie, nato­mi­ast zaburze­niu ule­ga jego praw­idłowe funkcjonowanie. Zgod­nie z najnowszy­mi wyty­czny­mi, zaburzenia czyn­noś­ciowe moż­na określać jako zaburzenia inter­akcji jeli­towo-móz­gowej. Zespół jeli­ta drażli­wego wys­tępu­je zwyk­le wśród 5–20% pop­u­lacji. Dodatkowo to schorze­nie bard­zo częs­to doty­ka kobi­et. Jest ono kłopotli­we, gdyż utrud­nia życie, ale nie jest ono groźne dla ludzkiego życia.
Zespół jeli­ta drażli­wego stanowi schorze­nie brzucha wiążące się uczu­ciem jego ucisku. Powo­dem jego wys­tępowa­nia mogą być zaburzenia jeli­ta grubego spowodowane np. stre­sem, stana­mi lękowy­mi depresją czy też inny­mi choroba­mi. Nad­pobudli­wość jeli­ta grubego dodatkowo może być spowodowana m.in. naduży­waniem środ­ków przeczyszcza­ją­cych lub po spoży­ciu pewnych pokarmów.

Zespół jelita drażliwego a celiakia — różnice

Zespół jeli­ta drażli­wego to wys­tępowanie objawów głównie ze strony prze­wodu pokar­mowego. Przy celi­akii charak­terysty­cz­na jest możli­wość wys­tępowa­nia objawów nie tylko ze strony prze­wodu pokar­mowego, ale także spoza niego takie jak: gineko­log­iczne, skórne bądź neu­ro­log­iczne. Celi­akia jest zde­cy­dowanie “groźniejszą” chorobą, gdyż w porów­na­niu do IBS nie tylko powodu­je prob­le­my zdrowotne, lecz także niszczy orga­nizm, najczęś­ciej jeli­ta. Nietol­er­anc­ja glutenu powodu­je uszkodzenia kosmków jeli­towych, czyli wypustek w jeli­cie, które odpowiada­ją za przyswa­janie skład­ników odży­w­czych z dostar­czanego pokar­mu, ale także i leków czy suple­men­tów. Prowadzi do poważnych niedoborów i powikłań w całym orga­nizmie. Celi­akia zal­iczana jest do chorób autoim­muno­log­icznych oraz jest to choro­ba gene­ty­cz­na, co oznacza, że do jej wys­tąpi­enia są potrzeb­ne odpowied­nie geny, które może­my dziedz­iczyć od najbliższej rodziny.

Zespół jelita drażliwego a celiakia — objawy

Jed­nym z najbardziej pod­sta­wowych objawów zespołu jeli­ta drażli­wego jest ból brzucha o stałym prze­biegu albo okre­sowo nawraca­ją­cym wraz z przedziela­ją­cy­mi napady okre­sa­mi bezbólowy­mi. Charak­ter tego bólu może być różny, w zależnoś­ci od pac­jen­ta. Może pojaw­iać się również ból kurczowy.
Kole­jnym objawem mogą być biegun­ki o płyn­nej lub półpłyn­nej kon­sys­tencji. Dodatkowo, wcześniejsze odd­anie stol­ca może też poprzedz­ić gwał­towne par­cie. Nato­mi­ast jego obję­tość nie jest z reguły zwięk­szona w porów­na­niu do nor­mal­nych wypróżnień.
Zaparcia cechu­ją się odd­awaniem nie tylko zbitych, ale również twardych i częs­to w formie mniejszych bryłek. Ich wypróż­ni­an­ie to zwięk­szony wysiłek.
Przy zaparci­ach albo biegunkach może dodatkowo pojaw­ić się domiesz­ka śluzu. Inny­mi objawa­mi mogą być wzdę­cia brzucha. Warto zwró­cić także uwagę na inne jeli­towe objawy, w tym ból w trak­cie sto­sunku u kobi­et, bóle głowy, zaburzenia snu czy też zespół przewlekłego zmęczenia. Wymio­ty, mdłoś­ci bądź zga­ga mogą pojaw­ić się, ale nie zawsze.

Objawy celi­akii może­my podzielić na 3 grupy: Pełnoob­ja­wowa (jaw­na, klasy­cz­na), Skąpoob­ja­wowa (ubo­goob­ja­wowa lub nawet bezob­ja­wowa), Ukry­ta (latent­na, utajona). 

 Celi­akia klasy­cz­na (pełnoob­ja­wowa, jaw­na) jest obec­na u ok. 10–30% chorych i wiąże się z wys­tępowaniem najbardziej widocznych objawów – związanych głównie z ukła­dem pokar­mowym. Typowe objawy celi­akii to np. 

 • bóle brzucha,
 • wzdę­cia, biegunki, 
 • wymio­ty,
 • prob­le­my skórne, wysyp­ki, swędze­nie skóry, trądzik
 • utra­ta apetytu
 • łysie­nie plackowate

Ten typ trwałej nietol­er­ancji glutenu doty­czy przede wszys­tkim dzieci, osób starszych i kobi­et w ciąży.

 Celi­akia skąpoob­ja­wowa (niema) charak­teryzu­je się niety­powy­mi i częs­to niereg­u­larny­mi objawa­mi. Bywa­ją one również mylone z inny­mi choroba­mi. Celi­akia objawy — należą do nich m.in.

 • ane­mia, 
 • prob­le­my ze szk­li­wem, afty
 • zmi­any nastroju, 
 • zaburzenia neu­ro­log­iczne 
 • zaburzenia miesiączkowa­nia.
 • bóle głowy
 • depres­ja
 • prob­le­my ze snem

 Celi­akia bezob­ja­wowa (ukry­ta) jest najczęś­ciej wstępem do wys­tąpi­enia typu jawnego lub niemego choro­by. Uak­ty­w­nia się pod wpły­wem różnych czyn­ników, np. stre­su, spad­ku odpornoś­ci czy ciąży. Pole­ga na braku objawów przy jed­noczes­nej obec­noś­ci genów odpowiedzial­nych za trwałą nietol­er­ancję glutenu i prze­ci­w­ci­ał we krwi. 

Rozpoz­nanie klasy­cznej postaci celi­akii objaw­ia­jącej się typowo: biegunka­mi, wzdę­ci­a­mi czy częsty­mi bóla­mi brzucha nie powin­no spraw­iać trud­noś­ci diag­nos­ty­cznych doświad­c­zone­mu lekar­zowi. Jed­nak na przestrzeni dziesię­ci­ole­ci obraz klin­iczny choro­by ewolu­ował, co utrud­nia jej rozpoznanie.

Dlaczego warto wykonać diagnostykę w kierunku celiakii?

Diag­nos­ty­ka zespołu jeli­ta drażli­wego pole­ga na wyk­lucze­niu pewnych przy­czyn pojaw­ia­ją­cych się dolegli­woś­ci. Przede wszys­tkim najpierw zale­ca się wyko­nanie ogól­nego bada­nia krwi oraz kału ukierunk­owanych na różne nietol­er­anc­je pokarmowe. 

Celi­akii nie należy lekce­ważyć, ponieważ nielec­zona nie tylko powodu­je szereg nieprzy­jem­nych – a nierzad­ko i niebez­piecznych – objawów, ale też zwięk­sza ryzyko nowot­woru. Aby sprawdz­ić, czy doty­czy Cię ten prob­lem i ewen­tu­al­nie wye­lim­i­nować gluten, możesz wykon­ać odpowied­nie bada­nia na celiakię. 

Nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia, które może dać 100% potwierdze­nie choro­by, jed­nak diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocznij od badań gene­ty­cznych. Dlaczego? Jeśli nie wytępią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię (HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 i/lub HLA DQ8), tym jed­nym badaniem możesz ją wykluczyć.

Z kolei jeśli wys­tąpi u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z tych genów, należy sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na (ponieważ może uak­ty­wnić się w każdym momen­cie). Aby to sprawdz­ić, należy wykon­ać bada­nia z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli anal­iza nie wykaże akty­wnoś­ci, pamię­taj, aby raz na jak­iś kon­trolować ich poziom.

zespół jelita drażliwego a celiakia, zespół jelita drażliwego, zespół jelita drażliwego celiakia różnice

Zamów badanie genetyczne w kierunku celiakii

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia występowanie