Celiakia a kosmetyki

Część kos­me­tyków (np. kre­my) zaw­iera w swoim składzie pro­teiny pszeni­cy i inne biał­ka zbożowe. Kos­me­ty­ki, które zaw­ier­a­ją gluten nie są spec­jal­nie znakowane. Czy ich skład może mieć istotne znacze­nie dla osób chorych na celiakię?

Gluten w kosmetykach? – Na czym polega celiakia?

Celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu – biał­ka, które wys­tępu­je w najpop­u­larniejszych zbożach: pszeni­cy, życie i jęczmie­niu. Bez wąt­pi­enia jest ona najpoważniejszą nietol­er­ancją pokar­mową, gdyż jako jedy­na prowadzi do reakcji autoim­muno­log­icznej – wyniszcza­jącej orga­nizm, a dokład­niej kosm­ki jeli­towe. Przy celi­akii spoży­wany gluten trak­towany jest przez orga­nizm jako tru­ciz­na, w związku z tym zaczy­na on się bronić. W jaki sposób? Wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała, które wyniszcza­ją kosm­ki jelitowe.celiakia, nietolerancja glutenu, trwała nietolerancja glutenu, celiakia co to

Celiakia a kosmetyki — co warto wiedzieć?

W cza­sie sym­pozjum Amerykańskiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego zwró­cono na uwagę na brak dokład­nych infor­ma­cji na tem­at składu kos­me­tyków. Dr Marie L. Borum z Uni­w­er­syte­tu Waszyn­g­tona uważa, że korzys­tanie z kos­me­tyków — które są niedokład­nie oznakowane — zwłaszcza przez­nac­zonych do pielę­gnacji twarzy i ust może przy­czynić się do ekspozy­cji na gluten. Jej bada­nia były real­i­zowane w naw­iąza­niu do pac­jen­t­ki , chorej na celi­ak­ię u której po uży­ciu bal­samu do ciała nasil­iły się objawy choro­by. Bal­sam był reklam­owany jako “nat­u­ral­ny” i cho­ci­aż trud­no było określić, czy gluten był skład­nikiem bal­samu, objawy ustąpiły po zaprzes­ta­niu jego stosowania.

W cza­sie badań wzię­to pod uwagę 10 najwięk­szych firm kos­me­ty­cznych w USA. Tylko 2 z nich infor­mowały wycz­er­pu­ją­co o składzie swoich pro­duk­tów. W 4 infor­ma­c­ja o skład­nikach nie była dostęp­na a żad­na fir­ma nie oznakowała zawartoś­ci glutenu.

Jak się jed­nak okazu­je, znakowanie zawartoś­ci glutenu może mieć znacze­nie dla chorych gdyż nieoz­nakowane kos­me­ty­ki mogą przy­czynić się do zaostrzenia objawów choroby.

Celiakia — jak powinna wyglądać diagnostyka?

Nieste­ty wciąż nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia, które może dać 100% potwierdze­nie choro­by, jed­nak diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocznij od badań gene­ty­cznych. Dlaczego? Jeśli nie wytępią u Ciebie geny odpowiedzialne za celi­ak­ię (HLA DQ2,2 i/lub HLA DQ2,5 i/lub HLA DQ8), tym jed­nym badaniem możesz ją wykluczyć.

Z kolei jeśli wys­tąpi u Ciebie przy­na­jm­niej jeden z tych genów, należy sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na (ponieważ może uak­ty­wnić się w każdym momen­cie). Aby to sprawdz­ić, należy wykon­ać bada­nia z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli anal­iza nie wykaże akty­wnoś­ci, pamię­taj, aby raz na jak­iś kon­trolować ich poziom.

gluten w kosmetykach, celiakia a kosmetyki


Zobacz też:

 Dieta bezg­lutenowa
Celi­akia w ciąży