Masz anemię? Sprawdź  czy  przyczyną nie jest celiakiaceliakia a anemia, anemia a celiakia, anemia gluten, anemia

Ane­mia jest częstym stanem pato­log­icznym – szczegól­nie niebez­piecznym, jeśli utrzy­mu­je się od dłuższego cza­su lub nawraca. Najpowszech­niejszą postacią ane­mii jest niedokr­wis­tość z niedoboru żelaza. Żela­zo jest kluc­zowym skład­nikiem hemo­glo­biny, która poma­ga prze­chowywać i trans­portować tlen w czer­wonych krwinkach. W przy­pad­ku obniżonej iloś­ci żelaza czer­wone krwin­ki trans­portu­ją do wszys­t­kich tkanek i organów mniejszą ilość tlenu. Inne formy ane­mii mogą być spowodowane niedo­borem wit­a­miny B12 czy kwa­su foliowego w orga­nizmie [1].

Lecze­nie należy zacząć od ustal­e­nia przy­czyny ane­mii – tylko wtedy będzie skuteczne. Odpowiedzial­na za ane­mię bard­zo częs­to jest celi­akia, która upośledza zdol­ność wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych do organizmu. 

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia a ane­mia — celi­akia może być przy­czyną ane­mii i niedoborów
 2. Ane­mia a celi­akia — w czym są podobne?
 3. Ane­mia a gluten — czy to celi­akia stoi za ane­mią, jak sprawdzić?
 4. Zamów badanie gene­ty­czne na celiakie

Celiakia a anemia — celiakia może być przyczyną anemii i niedoborów

Nielec­zona celi­akia prowadzi do uszkodzenia kosmków jeli­towych, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych. Powodu­je to zespół złego wchła­ni­a­nia, którego kon­sek­wencją bard­zo częs­to jest właśnie ane­mia. Niedokr­wis­tość z niedoboru żelaza wys­tępu­je u ok. 46% pac­jen­tów z celi­ak­ią [2].

Nielec­zona celi­akia może również prowadz­ić do niedoborów wit­a­min A, D, E, K oraz wit­a­min z grupy B, upośledzenia wchła­ni­a­nia białek i tłuszczów, zaburzenia rozkładu dwu­cukrów i gospo­dar­ki wap­niowo-fos­forowej, wtórnej niedoczyn­ność przytar­czyc, a nawet poronienia nawykowego czy niepłod­noś­ci i wielu innych schorzeń. celiakia a anemia, anemia a celiakia, anemia gluten, anemia

Anemia a celiakia — w czym są podobne?

Jeżeli objawy ane­mii nie ustępu­ją pomi­mo zwięk­szenia przyj­mowanych dawek żelaza, wit­a­miny B12 i kwa­su foliowego, to bard­zo praw­dopodob­ne, że jesteś cho­ra na celi­ak­ię i tylko skuteczne jej lecze­nie poz­woli Ci pozbyć się anemii.

Lecze­nie celi­akii spowodu­je odbu­dowę kosmków jeli­towych, co umożli­wi ponowne przyswa­janie żelaza, wit­a­miny B12 oraz kwa­su foliowego. Dzię­ki temu uzu­pełnisz niedobo­ry i wyleczysz się z ane­mii, a także pozbędziesz się innych nieprzy­jem­nych objawów choro­by. Dodatkowo uchro­nisz się przed groźny­mi kom­p­likac­ja­mi zdrowot­ny­mi, m.in. poronie­niem i nowot­worem układu pokarmowego.

 

Opis przypadku – młoda kobieta z anemią

U 25-let­niej kobi­ety wykry­to niedokr­wis­tość. Jedynym objawem było zmęcze­nie – nie stwierd­zono innych symp­tomów czy niepraw­idłowoś­ci. Kobi­eta korzys­tała z antykon­cepcji hor­mon­al­nej i miesiączkowała co 3 miesiące, więc nie dochodz­iło do nad­miernej utraty krwi (a wraz z nią żelaza). Wyk­luc­zono również częste odd­awanie krwi, nowotwór prze­wodu pokar­mowego, chorobę wrzodową.

Za najbardziej praw­dopodob­ną przy­czynę ane­mii uznano nielec­zoną celi­ak­ię – po wyko­na­niu badań potwierd­zono diag­nozę i ujawniono zanik kosmków jeli­towych. Okaza­ło się, że trwała nietol­er­anc­ja glutenu wys­tępowała już w rodzinie. Po wprowadze­niu diety bezg­lutenowej i suple­men­tacji wyni­ki badań krwi popraw­iły się (stęże­nia hemo­glo­biny i fer­ry­tyny były praw­idłowe), a pac­jen­t­ka czuła się dobrze [2].

Anemia a gluten — czy to celiakia stoi za anemią, jak sprawdzić?

Ane­mia jest bezpośred­nim wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia na celi­ak­ię. Najlep­szym sposobem na rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki jest test DNA, ponieważ jako jedyny wyk­luczy chorobę lub potwierdzi wys­tępowanie genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię (DQ2,2 i/lub DQ2,5 i/lub DQ8) – pokazu­ją­cych predys­pozy­c­je do zachorowa­nia. Jest to spo­ra oszczęd­ność ponieważ jeśli nie masz genu, wiesz że nigdy nie zacho­ru­jesz i możesz zakończyć diag­nos­tykę na tym etapie. Co do potwierdzenia celi­akii, nieste­ty nie ma jed­nego uni­w­er­sal­nego bada­nia które potwierdzi chorobę- do tego potrzeb­ne są przy­na­jm­niej dwa badania.

Aby sprawdz­ić, czy choro­ba już się rozwi­ja, należy zro­bić bada­nia krwi całkowite IgA oraz prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA. Jeśli oba wyni­ki będą dodat­nie, lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego, która u dzieci robiona jest w pełnej narkozie.

Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię, zyskasz pewność co do stanu swo­jego zdrowia oraz będziesz mogła pod­jąć skuteczne lecze­nie. Dodatkowo to jedy­na meto­da diag­no­zowa­nia celi­akii, gdy już jesteś na diecie ogranicza­jącej gluten oraz przy wczes­nym sta­di­um celiakii.

Zamów badanie genetyczne na celiakie

Co zaw­iera nasze badanie na celi­ak­ię:

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia na celi­akie (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Wynik bada­nia już w 7 dni roboczych. 
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stronie.
 • Do wyniku bada­nia otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi).
 • Badanie objęte jest gwarancją prób­ki – każ­da prób­ka która trafi do bada­nia jest obję­ta gwarancją co oznacza, że gdy­by wymaz okazał się „niewystar­cza­ją­cy” kole­jny zestaw otrzy­ma­ją Państ­wo bezpłatnie.
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klinicznej.
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 16-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został podważony.

.celiakia

 

.


Może zainteresuje Cię również:

pakiet zdrowe jelita

 celiakia a anemia, anemia a celiakia, anemia gluten, anemia

Jak wykonam badanie celiakii ? 

Wystar­czy, że zamówisz je przez naszą stronę inter­ne­tową, na cza­cie lub pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej z naszą kon­sul­tan­tką. Zamów zestaw do samodziel­nego celiakia a anemia, anemia a celiakiapobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym kuri­erem pod wskazany adres. 

celiakia a anemia, anemia a celiakia

Samodziel­nie w domu 

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą  możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który odbierze pobrany materiał.

 

celiakia a anemia, anemia a celiakia

W najbliższej placówce 

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek.Wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

 

celiakia a anemia, anemia a celiakia

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą Q‑PCR. Dodatkowo każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją jakoś­ci, jeśli na próbce jest  zbyt mało mate­ri­ału, lab­o­ra­to­ri­um prosi o dosłanie nowej, co nie wiąże się z dodatkowym kosztem.

 


Źródła:

[1] M. Chełs­tows­ka, K. War­zocha, Objawy klin­iczne i zmi­any lab­o­ra­to­ryjne w diag­nos­tyce różni­cowej niedokr­wis­toś­ci, „Onkolo­gia w Prak­tyce Klin­icznej” 2006, t. 2, nr 3.
[2] Ran­ji­ni R. Roy, Matthew R. Thomas, 25-let­nia kobi­eta z niedokr­wis­toś­cią, tłum. Jabłońs­ka-Som A., „Medy­cy­na po Dyplomie” 2011, vol. 20, nr 2.