Celiakia a kosmetyki

Część kos­me­tyków (np. kre­my) zaw­iera w swoim składzie pro­teiny pszeni­cy i inne biał­ka zbożowe. Kos­me­ty­ki, które zaw­ier­a­ją gluten nie są spec­jal­nie znakowane. Czy ich skład może mieć istotne znacze­nie dla osób chorych na celi­ak­ię?

Beautiful womanW cza­sie sym­pozjum Amerykańskiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego zwró­cono na uwagę na brak dokład­nych infor­ma­cji na tem­at składu kos­me­tyków. Dr Marie L. Borum z Uni­w­er­syte­tu Waszyn­g­tona uważa, że korzys­tanie z kos­me­tyków — które są niedokład­nie oznakowane — zwłaszcza przez­nac­zonych do pielę­gnacji twarzy i ust może przy­czynić się do ekspozy­cji na gluten. Jej bada­nia były real­i­zowane w naw­iąza­niu do pac­jen­t­ki , chorej na celi­ak­ię u której po uży­ciu bal­samu do ciała nasil­iły się objawy choro­by. Bal­sam był reklam­owany jako “nat­u­ral­ny” i cho­ci­aż trud­no było określić, czy gluten był skład­nikiem bal­samu, objawy ustąpiły po zaprzes­ta­niu jego stosowa­nia.

W cza­sie badań wzię­to pod uwagę 10 najwięk­szych firm kos­me­ty­cznych w USA. Tylko 2 z nich infor­mowały wycz­er­pu­ją­co o składzie swoich pro­duk­tów. W 4 infor­ma­c­ja o skład­nikach nie była dostęp­na a żad­na fir­ma nie oznakowała zawartoś­ci glutenu.

Jak się jed­nak okazu­je, znakowanie zawartoś­ci glutenu może mieć znacze­nie dla chorych gdyż nieoz­nakowane kos­me­ty­ki mogą przy­czynić się do zaostrzenia objawów choro­by.


Zobacz też:

 Dieta bezg­lutenowa
Celi­akia w ciąży