Celiakia — jakich objawów nie wolno lekceważyć

Celi­akia jest chorobą, której objawy może­my z łat­woś­cią zlekce­ważyć myśląc, że jest to stan­dar­d­owy ból brzucha, a biegun­ka jest wynikiem zjedzenia czegoś nieświeżego. Ponieważ objawy celi­akii są niety­powe, częs­to mylimy je z dolegli­woś­ci­a­mi towarzyszą­cy­mi innym chorobom. Czy objawy celi­akii moż­na pomylić z objawa­mi innych chorób oraz jak najszy­b­ciej zauważyć zachodzące w naszym orga­nizmie zmi­any? Czy objawy u kobi­et są takie same jak u mężczyzn oraz czy wiek ma wpływ na dolegli­woś­ci u dzieci? Na te pyta­nia odpowiedzi udzielamy poniżej.

Czy objawy celi­akii moż­na pomylić z inną chorobą?
Jak najszy­b­ciej moż­na zauważyć objawy celiakii?
Czy objawy celi­akii są takie same u kobi­et i mężczyzn?
Czy objawy celi­akii u dzieci mogą zależeć od wieku?

Czy objawy celiakii można pomylić z inną chorobą?

Niek­tóre z objawów celi­akii są na tyle powszechne i wys­tępu­ją także wraz z inny­mi choroba­mi, że nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoz­nać celi­ak­ię jed­noz­nacznie. Ból brzucha, zaparcia, biegun­ki oraz wzdę­cia to tylko kil­ka objawów nietol­er­ancji glutenu, które może­my zba­gatelizować. Dodatkowo u częś­ci chorych mogą wys­tępować objawy takie jak zmęcze­nie, zaburzenia miesiączkowa­nia u kobi­et czy też zaburzenia traw­ienia. Objawy te z łat­woś­cią mogą zostać pomy­lone z inną chorobą.

Jak najszybciej można zauważyć objawy celiakii?

Ponieważ objawy świad­czące o celi­akii mogą być błęd­nie inter­pre­towane i uznawane za skut­ki chorób takich jak zespół jeli­ta drażli­wego lub alergii pokar­mowej, naj­dokład­niejszym i najszyb­szym sposobem na wykrycie celi­akii jest zro­bi­e­nie odpowied­niego tes­tu gene­ty­cznego. Choro­ba ta częs­to ujaw­nia się pod wpły­wem bodźców takich jak ciąża lub stres, dlat­ego jeśli zauważymy zmi­any w swoim orga­nizmie należy jak najszy­b­ciej udać się do lekarza.

Czy objawy celiakii są takie same u kobiet i mężczyzn?

Objawy celi­akii mogą niez­nacznie różnić się u kobi­et i u mężczyzn. Kobi­ety cier­piące na nietol­er­ancję glutenu mogą mieć zaburzenia miesiączkowa­nia oraz wykazy­wać będą więk­szą skłon­ność do poronień. Mężczyźni nato­mi­ast mogą cier­pieć z powodu zaburzeń potencji, hipog­o­nadyz­mu oraz hiperprolaktynemii.

Czy objawy celiakii u dzieci mogą zależeć od wieku?

Objawy celi­akii u dzieci w różnym wieku nie różnią się między sobą w dużym stop­niu, jed­nak starsze dzieci oprócz drażli­woś­ci oraz niechę­ci do jedzenia mogą także szy­b­ciej się męczyć. U dzieci w starszym wieku mogą się także pojaw­iać biegun­ki oraz przewlekłe zaparcia.