Dzieci z cukrzycą typu 1 są szczególnie narażone na celiakię

Celi­akia czyli choro­ba trzew­na dużo częś­ciej wys­tępu­je u dzieci chorych na cukrzy­cę typu 1 niż u dzieci zdrowych. Ma to związek z podob­nym podłożem obu chorób – autoim­muno­log­icznym i gene­ty­cznym. Dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci oraz Pol­skie Towarzyst­wo Dia­beto­log­iczne szczegól­nie rekomen­du­je bada­nia na celi­akie u cukrzyków, ponieważ nielec­zona celi­akia utrud­nia lecze­nie cukrzy­cy i pog­a­rsza stan zdrowia pacjenta.

Celiakia częściej występuje u dzieci z cukrzyca typu 1

W opinii spec­jal­istów, którzy przeprowadzili bada­nia na celi­ak­ię u dzieci zdrowych i chorych na cukrzy­cę, częś­ciej na chorobę trzewną zapada­ją młodzi cukrzy­cy. Dzieje się tak najpraw­dopodob­niej, ponieważ dziecko z chorobą autoim­muno­log­iczną zazwyczaj cho­ru­je na więcej niż jed­no schorze­nie tego typu. Dodatkowo lekarze upa­tru­ją związku w podob­nych predys­pozy­c­jach gene­ty­cznych dzieci do zachorowa­nia na celi­ak­ię i cukrzy­cę typu 1.

Objawy celiakii u młodego cukrzyka mogą być nietypowe

Najczęst­sza for­ma celi­akii u dzieci współwys­tępu­ją­ca z cukrzy­cą typu 1 to celi­akia ukry­ta. Swo­ją nazwę zawdz­ięcza skąpym obja­wom, które są trud­niejsze do zdi­ag­no­zowa­nia, ponieważ częs­to są mylone z inny­mi chorobami.

Objawy celi­akii ukry­tej to:

zbyt nis­ki wzrost
niedowaga
ból głowy
zmi­any skórne
anemia
wczes­na osteo­poroza
prob­le­my ze szkliwem
zaburzenia neurologiczne

Jeśli u Two­jego dziec­ka wys­tępu­ją te lub inne objawy celi­akii powin­naś czym prędzej wykon­ać badanie na celi­ak­ię. Dzię­ki temu uchro­nisz swo­je dziecko przed niebez­pieczny­mi kon­sek­wenc­ja­mi nielec­zonej celi­akii. Dodatkowo lecze­nie cukrzy­cy w końcu przyniesie efekty.
Pamię­taj — jeśli wyni­ki potwierdzą celi­ak­ię u Two­jego dziec­ka, Ty również wykon­aj test. Celi­akia to choro­ba dziedz­ic­zona rodzinnie.

Jak wykryć celiakię u dzieci?

Najmłod­si ze zdi­ag­no­zowaną cukrzy­cą typu 1, u których dodatkowo wys­tępu­ją  objawy choro­by trzewnej powin­ni zro­bić test na celi­ak­ię. Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Hepa­tologii, Gas­trologii i Żywienia rekomen­du­je badanie gene­ty­czne na celiakię.

Test DNA jest najlep­szą meto­da potwierdzenia lub jed­noz­nacznego wyk­luczenia choro­by w prze­ci­wieńst­wie do zwykłego bada­nia krwi.

To także jedyne badanie, które moż­na wykon­ać gdy dziecko już jest na diecie bezg­lutenowej.  Dodatkowo, jeśli wynik tes­tu DNA potwierdzi celi­ak­ię, lekarz może odstąpić od zlece­nia  biop­sji jeli­ta cienkiego u dziec­ka, które częs­to jest wykony­wane przy zwykłych bada­ni­ach serologicznych.

Dieta bezglutenowa dobrze wpływa na leczenie cukrzycy u dzieci

Celi­akia to choro­ba o podłożu autoim­muno­log­icznym, która pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu. To znaczy, że orga­nizm dziec­ka po spoży­ciu glutenu wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które ataku­ją jego orga­nizm – dokład­niej kosm­ki w jeli­cie cienkim. Dzię­ki nim sub­stanc­je odży­w­cze dostar­czane z poży­wie­niem wchła­ni­a­ją się, a dziecko jest silne, zdrowe i odży­wione. Jeśli jed­nak maluch cier­pi na celi­ak­ię ten pro­ces zosta­je zabur­zony. Zniszc­zone kosm­ki utrud­ni­a­ją właś­ci­we przyswa­janie mikroele­men­tów i wit­a­min, przez co dziecko cier­pi na niedobo­ry skład­ników odży­w­czych. Skutkiem tego są np. ane­mia, osteo­poroza, prob­le­my ze szk­li­wem. W przy­pad­ku jeśli Two­je dziecko ma cukrzy­cę typu 1 utrud­nione zosta­je także lecze­nie cukrzycy.

Jedynym lekiem na celi­ak­ię jest ścisła dieta bezg­lutenowa. Tylko w taki sposób kosm­ki jeli­towe mogą odbu­dować się i zacząć w pełni wchła­ni­ać sub­stanc­je odży­w­cze z poży­wienia co wpły­wa również na poziom insuliny u dziecka