Bariera jelitowa — nietolerancje pokarmowe

W cza­sach współczes­nych w coraz więk­szym stop­niu nasze orga­nizmy źle reagu­ją na spoży­wane pro­duk­ty. Tem­po życia, stres, złe odży­wian­ie powodu­ją, że coraz częś­ciej spo­tykamy się ze zjawiskiem nietol­er­ancji pokar­mowej. Objaw­ia się ona w różny sposób, ale bez właś­ci­wie spro­filowanej diag­nos­ty­ki, nie moż­na określić właś­ci­woś­ci choro­by i sposobu leczenia.

Jakie czyn­ni­ki wpły­wa­ją na rozwój nietol­er­ancji pokarmowych?
W jaki sposób moż­na zbadać nietol­er­anc­je pokarmowe?
Jakie objawy wskazu­ją na posi­adanie nietol­er­ancji pokarmowych?
Czy nietol­er­anc­je pokar­mowe moż­na skutecznie wyleczyć?

Jakie czynniki wpływają na rozwój nietolerancji pokarmowych?

Jed­ną z przy­czyn tego schorzenia jest tzw. nieszczel­ność bari­ery jeli­towej, na którą duży wpływ ma szereg czyn­ników. Pośród nich moż­na wymienić przede wszys­tkim: niepraw­idłowa dieta (niedobór warzyw i owoców; nad­mi­ar mięs; duże spoży­cie kon­ser­wan­tów oraz innych sztucznych dodatków do żywnoś­ci); przewlekłe lecze­nie (dłu­gotr­wałe zaży­wanie anty­bio­tyków, leków prze­ci­wza­pal­nych, chemioter­apii); zaburzenia jeli­towe (zatru­cia, biegun­ki, infekc­je wiru­sowe i bak­teryjne, choro­by prze­wodu pokar­mowego); choro­by przewlekłe (zaburzenia układu odpornoś­ciowego, nowot­wory, choro­by autoim­muno­log­iczne); uży­w­ki (niko­ty­na, alko­hol), a także zabie­gi chirur­giczne jamy brzusznej, stres, zmęczenie.

Jakie objawy wskazują na posiadanie nietolerancji pokarmowych?

Syg­nałem świad­czą­cym o nietol­er­ancji są dolegli­woś­ci pokar­mowe, które pojaw­ia­ją się po upły­wie około 24 godzin od spoży­cia szkodli­wego pro­duk­tu. Są to różne objawy, ale najczęś­ciej wiążą się z zaburzeni­a­mi w postaci biegun­ki, bólu brzucha, zaparć, wzdęć, gazów, uczu­cia pełnoś­ci. Mogą one trwać nawet około czterech dni.

W jaki sposób można zbadać nietolerancje pokarmowe?

Najskuteczniejszym sposobem stwierdzenia nietol­er­ancji pokar­mowej jest przeprowadze­nie tes­tu. Moż­na to zro­bić w lab­o­ra­to­ri­um diag­nos­ty­cznym, gdzie pobrana zosta­je krew żyl­na i przeprowad­zona anal­iza stęże­nia całoś­ciowego immuno­glo­bin G. Ist­nieje też możli­wość domowego bada­nia. Wys­traczy zamówić poprzez inter­net odpowied­ni zestaw próbek, następ­nie dokon­ać wymazu (najlepiej z wewnętrznej strony policz­ka) i przesłać zabez­piec­zony mate­ri­ał do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik moż­na ode­brać on-line po zal­o­gowa­niu się na kon­to pacjenta.

Czy nietolerancje pokarmowe można skutecznie wyleczyć?

Przeprowadze­nie tes­tu pozwala zas­tosować skuteczną metodę leczenia. Ter­apia opiera się głównie na diecie: rota­cyjnej, dla reakcji obja­wowych słabych i umi­arkowanych (zami­enne spoży­wanie posiłków szkodli­wych i tolerowanych przez orga­nizm) lub elim­i­na­cyjnej, stosowanej przy sil­nych reakc­jach (stop­niowa elim­i­nac­ja przy­czyn: celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy, alergie pokar­mowe). Sto­su­je się także pro­bio­ty­ki — preparaty żywych kul­tur bak­terii o właś­ci­woś­ci­ach prozdrowotnych.