Badanie celiakia

Celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. Wywołana jest niepraw­idłową reakcją naszego orga­niz­mu na gluten, czyli białko zawarte w zbożach.
.

Badanie celi­akia:

 • Całkowicie wyk­lucza celiakię
 • Pewny i niezmi­en­ny wynik, jed­no badanie na całe życie
 • Najsz­er­szy zakres bada­nia w najlep­szej cenie — Pewność i oszczędność!
 • Pełne wspar­cie dzi­ału obsługi
 • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia w jed­nej z 200 przy­chod­ni lub w domu

  .

Jeżeli obser­wu­jesz u siebie lub u swoich blis­kich objawy takie jak: tel:600005779

 • ból brzucha
 • wzdę­cia
 • biegun­ki
 • gazy
 • zmi­any behawioralne
 • anemia
 • nis­ki wzrost i waga u dziecka

Wykon­aj badanie w kierunku celi­akii i przekon­aj się czy może­cie być chorzy. Zacznij diag­nos­tykę celi­akii od najpewniejszego badania.
.

Pamię­taj celi­akia objaw­ia się częś­ciej niecharakterystyczne!badanie celiakia przychodnia

Aż 50% pac­jen­tów, którzy wykon­ali u nas badanie ze wzglę­du na wyżej wymienione objawy uzyskało wynik wskazu­ją­cy na celi­ak­ię. Dowiedz się, jak jeszcze objaw­ia się celiakia…


.

Wyko­nanie bada­nia DNA to pier­wszy i najważniejszy krok do zdi­ag­no­zowa­nia i rozpoczę­cia leczenia celi­akii. W bada­niu określimy obec­ność genów HLA-DQ2, HLA-DQ8 oraz HLA-DR4

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu czyli celi­akia, prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia. Zniszc­zone kosm­ki jeli­towe nie radzą sobie z przyswa­janiem sub­stancji odży­w­czych, które dostar­cza­my nasze­mu orga­niz­mowi. Przez to dochodzi do pow­stawa­nia niedoborów pokar­mowych i ogól­nego niedoży­wienia orga­niz­mu. To właśnie przez niedobo­ry pokar­mowe u chorych wys­tępu­ją dolegliwości.

.

Kiedy wykonać badanie? Wskazania do badań w kierunku celiakii

.

Kiedy czu­jesz, że gluten może Ci szkodzić:
Zła reakc­ja na poży­wie­nie zaw­ier­a­jące gluten to syg­nał, że two­je jeli­ta mogą źle go tolerować. To bezpośred­nie wskazanie do wyko­na­nia bada­nia w kierunku celiakii.
.

Wys­tępowanie objawów sugeru­ją­cych obec­ność celiakii:
bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, spadek masy, zaburzenia zachowa­nia, prob­le­my skórne, ane­mia i inne
zobacz najczęst­sze objawy celiakii
.

Choro­by autoim­muno­log­iczne zwięk­sza­jące szanse wys­tąpi­enia celi­akii: cukrzy­ca typu I, Hashimo­to, schorzenia tar­czy­cy, choro­ba Dühringa, zespół Dow­na, choro­ba Leśniewskiego-Crohna, niepłod­ność, poronienia nawraca­jące. Wszys­tkie choro­by autoim­muno­log­icz­na zwięk­sza­ją szan­sę na wys­tąpi­e­nie celi­akii. Ich skuteczne lecze­nie zależy od leczenia celiakii

.

Celi­akia pojaw­iła się w rodzinie. Celi­akia to choro­ba, którą moż­na odziedz­iczyć. Jeżeli więc ktokol­wiek w two­jej rodzinie jest chory, ty zna­j­du­jesz się w grupie ryzyka.
.
Jeżeli celi­akia została stwierd­zona tylko jed­nym badaniem.
Nie jest możli­we zdi­ag­no­zowanie celi­akii jed­nym badaniem. Jeżeli badanie prze­ci­w­ci­ał lub biop­s­ja wskazu­ją na celi­ak­ię, konieczne jest potwierdze­nie tego wyniku badaniem genetycznym.
.

Jeżeli celi­akia została stwierd­zona kil­ka lat temu. 
Nawet dziś, wiedza doty­czą­ca celi­akii jest bard­zo nikła, dlat­ego jeżeli celi­akia została stwierd­zona kil­ka-kilka­naś­cie lat temu, koniecznie wykon­aj badanie i sprawdź czy postaw­iono dobrą diag­nozę. Znane nam są przy­pad­ki w których wyk­luc­zono celi­ak­ię pomi­mo wcześniejszej diag­nozy mówiącej o chorobie. 

Badanie

Badanie gene­ty­czne w diag­nos­tyce celiakii

Diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. Badanie może­my przeprowadz­ić z różnego rodza­ju próbek, stan­dar­d­owo badamy wymaz z policz­ka, który jest bard­zo dobrym nośnikiem DNA. Oprócz tego wykonu­je­my bada­nia z krwi i nie­s­tandar­d­owych próbek zaw­ier­a­ją­cych DNA. Test DNA na celi­ak­ię to jedyne badanie, które z tak dużą skutecznoś­cią i pewnoś­cią pozwala wyk­luczyć celi­ak­ię oraz uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. W prze­ci­wieńst­wie do innych badań, wynik fałszy­wie dodat­ni lub ujem­ny jest niemożli­wy. Badanie DNA jest również odpowied­nie dla osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Test gene­ty­czny w 2012 uzyskał rekomen­dację Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), które opra­cowu­je m.in stan­dardy diag­no­zowa­nia celi­akii obow­iązu­jące w całej Europie. Diag­noza celi­akii od cza­su wprowadznienia badań gene­ty­cznych jest o wiele prostsza.
celiakia badanie

Celi­akia — rekomen­dowana diagnostyka
Nietolerancja glutennu badanie

Typowe objawy celiakii?

dlaczego-to-badanie-jest-najlepsze

Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak typowe objawy celi­akii. Liczne bada­nia pokazu­ją, że w chwili obec­nej celi­akia bard­zo częs­to ujaw­nia się dopiero w wieku dorosłym. Co więcej oso­by cier­piące na celi­ak­ię niekoniecznie muszą mieć biegun­ki, wzdę­cia, czy też inne dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego, choć fak­ty­cznie wys­tępu­ją najczęś­ciej. Dolegli­woś­ci te nie wys­tępu­ją też w sposób ciągły – są okresy, kiedy są mniej nasilone a nawet prak­ty­cznie ich nie ma.
>
badania po poronieniu _ badanie płci płoduCzęsty­mi objawa­mi i skutkiem celi­akii są np. niedobo­ry wit­a­min, ane­mia, zmi­any nas­tro­jów albo nietol­er­anc­ja lak­tozy – cukru mlecznego (celi­akia prowadzi do stanu zapal­nego jeli­ta w miejs­cu, gdzie wyt­warzany jest enzym lak­taza traw­ią­cy lak­tozę i tym samym powodu­je jego niedobo­ry). Pac­jen­ci z celi­ak­ią mogą mieć prob­le­my z kon­cen­tracją lub nawet depresję. U dzieci z kolei objawy celi­akii to najczęś­ciej dolegli­woś­ci brzuszne, prob­le­my ze szk­li­wem, niska waga ciała i nis­ki wzrost. Niewiele osób wie, że celi­akia częś­ciej jest przy­czyną niskiego wzros­tu dzieci niż niedobór hor­monu wzros­tu. Diag­nos­ty­ka celi­akii w wielu przy­pad­kach wyma­ga czu­jnoś­ci i uwa­gi. Celi­akia to prze­biegła choroba.

Badanie celiakia

Uważaj! Nie lekceważ celiakii.

Celi­akia nie jest uczu­le­niem na gluten. Kon­sek­wenc­je nielec­zonej celi­akii są znacznie poważniejsze niż tylko wysyp­ka czy biegun­ka lub wzdę­cia. Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych i stanów zapal­nych jelit. To wiąże się ze stop­niowym wyniszcze­niem orga­niz­mu i liczny­mi powikła­ni­a­mi taki­mi jak cho­ci­aż­by osteo­poroza (także u dzieci!) a nawet rak jeli­ta. Tym skutkom może­my prze­ci­wdzi­ałać sto­su­jąc dietę bezg­lutenową. Celi­akia musi wiązać się ze ścisłym stosowaniem diety bezglutenowej.

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. Diag­noza celi­akii jest bard­zo istotna.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

.

Badanie celiakia – dlaczego warto wykonać je całą rodziną?

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. Jeśli więc w Two­jej najbliższej rodzinie są oso­by ze stwierd­zoną celi­ak­ią warto wykon­ać badanie również u Ciebie. Z kolei jeśli Ty masz typowy dla celi­akii układ genów HLA DQ2 i HLA DQ8 powinieneś również prze­badać swo­ją rodz­inę. Jeżeli intere­su­je cię cena bada­nia celi­akii w przy­pad­ku paki­etu rodzin­nego — napisz do nas na cza­cie. Jeżeli cena bada­nia gene­ty­cznego jest dla Ciebie waż­na, nie musisz dalej szukać, bada­nia na celi­ak­ię wykonu­je­my w naszym lab­o­ra­to­ri­um, dzię­ki czemu może­my zapro­ponować naja­trak­cyjniejsze ceny.

Badanie w pakiecie rodzin­nym — to się opłaca
Celi­akia to dziedz­icz­na choro­ba gene­ty­cz­na.

Oznacza to, że jeżeli w rodzinie ktoś cho­ru­ję na celi­ak­ię, to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że chorych jest więcej. Nieste­ty nieswois­tość objawów, utrud­nia wczesne rozpoz­nanie i pow­iązanie dolegli­woś­ci z chorobą. Dlat­ego osobą cier­pią­cym na celi­ak­ię oraz osobom pode­jrze­wa­ją­cym celi­ak­ię rekomen­du­je­my prze­badanie resz­ty rodziny. Przy­go­towal­iśmy atrak­cyjne paki­ety rodzinne, dzię­ki którym badanie jest jeszcze tańsze.

celiakia badanie

.

.

Badanie 3 os.Zamaw­iam przez internet

Badanie 4 os.Zamaw­iam przez internet

Badanie 5 os.Zamaw­iam przez internet

Badanie możesz zamówić również tele­fon­icznie lub na naszym cza­cie. Chęt­nie odpowiemy na wszyt­skie two­je pytania

Zas­tanaw­iasz się nad dietą bezglutenową?

Zastanawiasz się nad dietą bezglutenową?

Diete­ty­cy i lekarze odradza­ją prze­chodzenia na dietę bezg­lutenową na włas­na rękę na dietę bezg­lutenowej to nierozsąd­na i potenc­jal­nie szkodli­wa decyz­ja na którą decy­du­ją się oso­by pode­jrze­wa­jące u siebie celi­ak­ię. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie wystar­czy zrezyg­nować ze spoży­wa­nia glutenu, aby wye­lim­i­nować objawy. Celi­akia powodu­je także złe wchła­ni­an­ie wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych, te niedobo­ry również wpły­wa­ją na wys­tępowanie objawów choro­by. Two­ja dieta powin­na więc być dobrana indy­wid­u­al­nie do Two­jego stanu zdrowia, tak aby wszelkie możli­we niedobo­ry był­by uzu­peł­ni­ane. Pomoże Ci pod­jąć najlep­szą decyzję i postaw­ić skuteczną diagnozę.

.

celiakia badanie

Ważne!

Objawy związane z celi­ak­ią nie ustępu­ją częs­to bezpośred­nio po odstaw­ie­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, tak jak oczeku­ją tego pac­jen­ci. Orga­nizm potrze­bu­je cza­su, aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe i odzyskać pełną zdol­ność przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych. Sama dieta bezg­lutenowa jest z kolei kosz­tow­na, a w przy­pad­ku osób, które nie są chore na celi­ak­ię to niepotrzeb­ne utrud­nie­nie i zbęd­ny wydatek.

Badanie celiakia — Test możesz zamówić nie wychodząc z domu lub zrobić badanie w jednej z 200 przychodni w całej Polsce

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub zamów przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Państ­wa dar­mowym kuri­erem. Badanie możesz wykon­ać również w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce -> zna­jdź przychodnie

.

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszystko 

Warto wiedzieć:

. .

.


   Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o badaniach

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wątpliwości!

.

Celi­akia

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

Badanie celi­akia. Dowiedz się wszys­tkiego o celi­akii. Objawy, bada­nia, postępowanie, dieta- zapy­taj o wszys­tko. Jesteśmy do dys­pozy­cji. Sko­rzys­taj z rabatu ‑30%. Diag­noza celi­akii jest prost­sza dzię­ki badan­iom DNA