IMG_7762aMINPoradnia Genetyczna w Katowicach

Od mar­ca 2015 r. zaprasza­my do porad­ni gene­ty­cznej w Katow­icach. Z Porad­ni mogą sko­rzys­tać wszys­tkie oso­by potrze­bu­jące fachowej pomo­cy doświad­c­zonego lekarza gene­ty­ka. Porady dostęp­ne są  na miejs­cu w Katow­icach przy ul. Bocheńskei­go 38 a  oraz — w określonych przy­pad­kach — tele­fon­icznie. W porad­ni przyj­mu­je dr hab. n. med. Alek­san­dra Jezela- Stanek. 

konsultacjetelefoniczne W poradni uzyskasz pomoc w zakresie:

 objaś­ni­a­nia wyników badań genetycznych
określe­nia skutków związanych z danym schorze­niem genetycznym
infor­mowa­nia o dostęp­nych bada­ni­ach genetycznych
diag­nos­ty­ki niepłodności

Przed wizytą przygotuj informacje i dokumenty:

wszelkie infor­ma­c­je na tem­at zdrowia Two­jego i Twoich najbliższych krewnych (m.in. wys­tępowanie chorób gene­ty­cznych w rodzinie),
wyni­ki wcześniejszych badań diag­nos­ty­cznych (w tym badań genetycznych)
wyp­isy ze szpitala
książecz­ka zdrowia dziec­ka (wskazu­ją­ca prze­bieg ewen­tu­al­nych prob­lemów zdrowot­nych).


 


Umów się na wizytę

tel. 32 445 34 26, genetyk@testdna.pl

www.poradagenetyka.plCen­nik »

Porad­nia czyn­na: czwart­ki 16.30–18.30

testD­NA
Porad­nia Genetyczna
Ul. Bocheńskiego 38a
40–859 Katowice