IMG_7762aMINPoradnia Genetyczna w Katowicach

Od mar­ca 2015 r. zaprasza­my do porad­ni gene­ty­cznej w Katow­icach. Z Porad­ni mogą sko­rzys­tać wszys­tkie oso­by potrze­bu­jące fachowej pomo­cy doświad­c­zonego lekarza gene­ty­ka. Porady dostęp­ne są  na miejs­cu w Katow­icach przy ul. Bocheńskei­go 38 a  oraz — w określonych przy­pad­kach — tele­fon­icznie. W porad­ni przyj­mu­je dr hab. n. med. Alek­san­dra Jezela- Stanek. 

konsultacjetelefoniczne W poradni uzyskasz pomoc w zakresie:

 objaś­ni­a­nia wyników badań gene­ty­cznych
określe­nia skutków związanych z danym schorze­niem gene­ty­cznym
infor­mowa­nia o dostęp­nych bada­ni­ach gene­ty­cznych
diag­nos­ty­ki niepłod­noś­ci

Przed wizytą przygotuj informacje i dokumenty:

wszelkie infor­ma­c­je na tem­at zdrowia Two­jego i Twoich najbliższych krewnych (m.in. wys­tępowanie chorób gene­ty­cznych w rodzinie),
wyni­ki wcześniejszych badań diag­nos­ty­cznych (w tym badań gene­ty­cznych)
wyp­isy ze szpi­ta­la
książecz­ka zdrowia dziec­ka (wskazu­ją­ca prze­bieg ewen­tu­al­nych prob­lemów zdrowot­nych).


Dr hab. n. med. Aleksandra Jezela- Stanek

Aleksandra Jezela-StanekSpec­jal­izu­je się w gene­tyce klin­icznej od kilku­nas­tu lat. Obec­nie zaj­mu­je stanowisko docen­ta w Insty­tu­cie Pom­nik- Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie. Na stałe związana ze Śląskiem gdzie m.in. w ramach współpra­cy z testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.  przyj­mu­je pac­jen­tów w porad­ni gene­ty­cznej. W prak­tyce zaj­mu­je się diag­nos­tyką gene­ty­cznych przy­czyn wad wrod­zonych, zaburzeń roz­wo­ju oraz niepowodzeń ciąży. Pac­jen­ci mają możli­wość uzyska­nia infor­ma­cji na tem­at skutków wynika­ją­cych z danego wyniku bada­nia DNA, koniecznoś­ci pod­ję­cia dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych oraz wskaza­nia badań koniecznych do wyko­na­nia a następ­nie rozpoz­na­nia choro­by. Przeczy­taj opinie »


Umów się na wizytę

tel. 32 445 34 26, genetyk@testdna.pl

www.poradagenetyka.plCen­nik »

Porad­nia czyn­na: czwart­ki 16.30–18.30

testD­NA
Porad­nia Gene­ty­cz­na
Ul. Bocheńskiego 38a
40–859 Katow­ice