* Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych będzie testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485925, NIP: 6342822748, Regon: 243412289. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zna­jdziesz w poli­tyce pry­wat­noś­ci.