Nasze badania

W lab­o­ra­to­ri­um testD­NA możesz zro­bić testy gene­ty­czne zarówno z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej, jak i ustal­e­nia ojcost­wa. Spec­jal­izu­je­my się w świad­cze­niu usług z zakre­su DNA w tym anal­izy pokrewieńst­wa, pro­filowa­nia DNA, oznacza­nia wirusów i bak­terii, wykry­wa­nia mutacji gene­ty­cznych oraz oznacza­nia czyn­ników wpły­wa­ją­cych na rozwój jed­nos­tek chorobowych u ludzi.

Badania prenatalne

Od 10 tygod­nia ciąży moż­na wykon­ać bez­pieczny test z krwi mat­ki, w kierunku wys­tąpi­enia Zespołu Dow­na, Zespołu Edwar­da, Zespołu Patau oraz innych wad gene­ty­cznych. Test SANCO jest to badaniem prze­siewowym charak­teryzu­ją­cym się wysoką czułoś­cią — pon­ad 99%. Badanie nie wiąże się z żad­nym ryzykiem kom­p­likacji ciąży czy poronienia.

czytajwiecej

Test na ojcostwo w ciąży

Obec­nie możli­we jest w pełni bez­pieczne ustal­e­nie ojcost­wa już po 8 tygod­niu w ciąży. Do anal­izy wyko­rzys­tu­je się krew mat­ki, w której zna­j­du­je się mate­ri­ał gene­ty­czny pło­du. Test na ojcost­wo w ciąży moż­na wykon­ać również przy okazji badań pre­na­tal­nych (amniop­unkcji).

czytajwiecej

 Test na ojcostwo do celów prywatnych

Jest to jed­no z najczęś­ciej wykony­wanych badań ojcost­wa. Jego wynik wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo ze 100% pewnoś­cią lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999%. Prób­ki do tes­tu, w postaci wymazów z policz­ka, moż­na pobrać samodziel­nie w domu lub w placów­ce medy­cznej. Test do celów pry­wat­nych przeprowadza się, gdy wynik potrzeb­ny jest dla włas­nej wiedzy i nie ma koniecznoś­ci włączenia do anal­izy prób­ki od matki.

czytajwiecej

Test na ojcostwo z zachowaniem procedury sądowej

To badanie przeprowadzane jest z zachowaniem pro­ce­dury sądowej. Pobranie próbek (wymazów z policz­ka) odby­wa się w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci świad­ków i lekarza bądź diag­nos­ty wskazanego przez biegłego sądowego. Konieczny jest udzi­ał trzech osób — dziec­ka, dom­nie­manego ojca oraz mat­ki. Do wyniku dołąc­zona zosta­je eksper­tyza. Wszys­tko to umożli­wia wyko­rzys­tanie wyniku jako pełnowartoś­ciowego dowodu w sądzie.

czytajwiecej

Test na ojcostwo w oparciu o mikroślady

W sytu­acji, gdy nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazów od wszys­t­kich uczest­ników bada­nia (np. po śmier­ci dom­nie­manego ojca), moż­na wykon­ać test na ojcost­wo w opar­ciu o prób­ki nie­s­tandar­d­owe, tzw. mikrośla­dy. Są to np. włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ki do zębów i wiele innych. Uzyskany w ten sposób wynik jest tak samo pewny jak w przy­pad­ku anal­izy wymazów z policzka.

czytajwiecej

Diagnostyka medyczna

Ofer­u­je­my również inne testy gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medycznej:

nietol­er­anc­ja laktozy,
zakrzepica,
Zespół Gilberta,
kariotyp,
i inne.

czytajwiecej

.


Jeśli masz pyta­nia doty­czące naszych testów, zaprasza­my do kontaktu!