Sprawdzone laboratorium

Certyfikaty jakości testDNA Sp. z o.o. Sp. k.

testD­NA Sp. z o.o. Sp. k. posi­a­da wiele prestiżowych cer­ty­fikatów potwierdza­ją­cych jakość przeprowadzanych anal­iz. Reg­u­larnie uczest­niczy również w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, uzysku­jąc najlep­sze oce­ny. Jakość przeprowadzanych badań potwierdza­ją również pozy­ty­wne opinie Sądów.

Certyfikat GEDNAP 54, 55

Cer­ty­fikat GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group) doku­men­tu­je wiary­god­ność i najwyższą jakość przeprowadzanych anal­iz gene­ty­cznych. Uznawany jest za najważniejszy sys­tem cer­ty­fikacji badań gene­ty­cznych i na całym świecie stanowi znak rozpoz­naw­czy jakoś­ci badań DNA. Jest dowo­dem najwyższej jakoś­ci i kom­pe­tencji danego lab­o­ra­to­ri­um. Cer­ty­fikat przyz­nawany jest przez Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej.

Certyfikat ISFG

Prestiżowy cer­ty­fikat ISFG (Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics) potwierdza jakość badań DNA na ojcost­wo. Jest jed­nym z najważniejszych cer­ty­fikatów rekomen­du­ją­cych usłu­gi, jakie lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne może zdobyć. Przyz­nawany jest tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­um przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­cis Genet­ics. Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej pro­mu­je wiedzę naukową w dziedzinie anal­iz gene­ty­cznych na potrze­by medy­cyny sądowej.

Certyfikat UK NEQAS

testD­NA Sp. z o.o. Sp. k. wzięło udzi­ał w pro­gramie prestiżowej orga­ni­za­cji UK NEQAS, którego celem była zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci real­i­zowanych badań gene­ty­cznych w kierunku czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutacji genu pro­trom­biny. Efek­ty to cer­ty­fikat jakoś­ci wydawany przez tę orga­ni­za­cję i pewność, że bada­nia wykony­wane są według między­nar­o­dowych stan­dard­ów. UK NEQAS (Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics) to nieza­leż­na jed­nos­t­ka z siedz­ibą w Wielkiej Bry­tanii, która zaj­mu­je się prowadze­niem zewnętrznej kon­troli badań real­i­zowanych w lab­o­ra­to­ri­ach diag­nos­ty­cznych (m.in. właśnie genetycznych). 

Międzynarodowy program badania biegłości CTS (Collaborative Testing Service)

testD­NA Sp. z o.o. Sp. k. brało udzi­ał w między­nar­o­dowym pro­gramie bada­nia biegłoś­ci CTS w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka oraz z próbek ślad­owych uzysku­jąc zgod­ność wyników 100%. Dzię­ki temu została potwierd­zona rzetel­ność, najwyższa jakość i bezstron­ność wykony­wanych badań. 

Labquality

testD­NA Sp. z o.o. Sp. k. uczest­niczy w między­nar­o­dowym pro­gramie zewnętrznej oce­ny jakoś­ci w medy­cynie lab­o­ra­to­ryjnej Labqual­i­ty. Jest to pro­gram między­lab­o­ra­to­ryjnych badań porów­naw­czych, który obe­j­mu­je całoś­ciowo pro­ce­dury anal­i­ty­czne przeprowadzane w lab­o­ra­to­ri­ach medy­cznych. Mis­ją Labqual­i­ty jest poprawa bez­pieczeńst­wa pacjentów. 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Lab­o­ra­to­ri­um wpisane jest do ewidencji Kra­jowej Izby Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych. KIDL jest to organ samorzą­dowy, który zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i porząd­kowaniem diag­nos­ty­ki lab­o­ra­to­ryjnej w Polsce. KIDL zrzesza lab­o­ra­to­ria diag­nos­ty­czne, w tym te, które wykonu­ją anal­izy genetyczne.

 

Sympozja i szkolenia

Nasi pra­cown­icy nieustan­nie posz­erzają swo­ją wiedzę i umiejęt­ności również poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach i sympozjach.

Oznaczenie certyfikatem CE

Sterylne wymazów­ki, na które zosta­je pobier­any mate­ri­ał do badań, zostały wyko­nane według unikalnego paten­tu naszej firmy. Jakość pro­ce­su wyt­worzenia i steryl­iza­c­ja jest potwierd­zona przez TÜV CERT/Rheinland (speł­nia wyma­gania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzię­ki czemu mamy pra­wo uży­wać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobra­nia próbek (numer 0197).

Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

 

banner2