Badania po poronieniu — pakiet badań po poronieniu

..
Zas­tanaw­iasz się co może być przy­czyną poronień, trud­noś­ci z donosze­niem ciąży, dlaczego Ci się nie uda­je? Chcesz rozpocząć diag­nos­tykę, aby lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży? Dowiedz się więcej tym jak celi­akia może wpły­wać na trud­noś­ci w utrzy­ma­niu ciąży oraz dlaczego warto wykon­ać odpowied­nie badanie w tym kierunku — paki­et badań po poronieniu.

Spis treści:

 1. Paki­et badań po poronie­niu — najważniejsze informacje
 2. Celi­akia — czy to ona może być przy­czyną poronienia?
 3. Kiedy przy­czyną poronienia lub niepłod­noś­ci może być nietol­er­anc­ja glutenu?
 4. Dlaczego warto również wykon­ać badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną oraz gen MTHFR
 5. Co zysku­jesz wykonu­jąc Paki­et badań po poronieniu?

👉 Pakiet badań po poronieniu — najważniejsze informacje

Jakie badania wykonasz w ramach pakietu?

  • czyn­nik V Leiden
  • mutac­ja genu pro­trom­biny 20210
  • wari­ant C677T genu MTHFR
  • wari­ant A1298C genu MTHFR
  • PAI‑1 / SERPINE1
  • V R2
  • Celi­akia — geny HLA-DQ2,2, HLA-DQ2,5, HLA-DQ8.
pakiet badań po poronieniu, badania po poronieniu


W pakiecie standardowym otrzymujesz:

- bezpłat­ną dostawę (kurier/paczkomat)
— domowy zestaw pobraniowy
— odbiór próbek gratis
— wynik w 7–10 dni roboczych
.
.….….….….….….….….….….….….….….…
Cena 557 zł

przejdź do sklepu

..


Badanie na trom­bofil­ię i celi­ak­ię jest zale­cane szczegól­nie wtedy, gdy do poronienia doszło na wczes­nym etapie lub jeśli wys­tępu­ją poronienia nawykowe. Stwierdze­nie trom­bofil­ii wrod­zonej lub celi­akii nie przekreśla Twoich szans na dziecko – wręcz prze­ci­wnie. Wynik tych badań są wskazówką dla Two­jego lekarza, czy powinien zale­cić Ci odpowied­nie lecze­nie, suple­men­tację odpowied­ni­mi wit­a­m­i­na­mi w przy­pad­ku wykrycia mutacji w kierunku trom­bofil­ii lub zas­tosowanie diety bezg­lutenowej w sytu­acji, gdy okaże się, że masz celiakię.

Celiakia — czy to ona może być przyczyną poronienia?

Czy wiesz, że to celi­akia może być przy­czyną poronienia, a sama choro­ba zwięk­sza 10 razy ryzyko straty ciąży w porów­na­niu z tym obec­nym u kobi­et leczą­cych się?  Wbrew powszech­nie krążącej opinii nie jest to wcale choro­ba wieku dziecięcego… Obec­nie 60% nowo rozpoz­nanych przy­pad­ków celi­akii to oso­by dorosłe.

W kon­tekś­cie diag­nos­ty­ki poronień warto rozważyć wyko­nanie bada­nia w kierunku trwałej nietol­er­ancji glutenu, czyli celi­akii. Popraw­na diag­noza i wprowadze­nie odpowied­niego leczenia poz­woli pod­nieść szanse na poczę­cie i urodze­nie zdrowego dziecka. pakiet badań po poronieniu, badania po poronieniu

Dlaczego w kontekście diagnostyki poronień warto wykonać badania w kierunku celiakii?

 

 • Jest to szansa na poz­nanie dokład­nej przy­czyny poronienia. Czy wiesz, że 95% chorych na celi­ak­ię nie ma świado­moś­ci swo­jej choro­by – być może to właśnie celi­akia w ukryciu stwarza te problemy?
 • Jeśli celi­akia zostanie wykry­ta, będziesz mogła rozpocząć odpowied­nie lecze­nie, które pomoże Ci począć i urodz­ić zdrowego malusz­ka. Bada­nia wskazu­ją, że wiele kobi­et doświad­cza­ją­cych straty (chodzi też o poronienia nawykowe) z powodu nielec­zonej celi­akii po wye­lim­i­nowa­niu glutenu zachodzi w ciążę i rodzi dziecko.
 • Zmniejszysz ryzyko innych kom­p­likacji ciążowych. Nielec­zona celi­akia wiąże się nie tylko z więk­szym ryzykiem poronienia. Może też powodować przed­w­czesne zakończe­nie ciąży (przed 37. tygod­niem), stan prze­drzu­cawkowy, krwotok poporodowy czy wewnątrz­maci­czne obu­mar­cie pło­du oraz nieko­rzyst­nie wpły­wać na rozwój dziec­ka (np. powodu­jąc jego niską masę urodzeniową).
 • Dowiesz się, czy Two­je potomst­wo też jest narażone na wys­tąpi­e­nie celi­akii. Celi­akia to choro­ba dziedz­icz­na, więc jeśli masz geny związane z tą chorobą, to możesz przekazać je też swoim dzieciom.

Kiedy przyczyną poronienia lub niepłodności może być nietolerancja glutenu?

👉Sza­cu­je się, że ryzyko poronień u nielec­zonych kobi­et z celi­ak­ią wynosi od 15 do 27 %. Nielec­zona celi­akia przy­czy­nia się do zaburzeń wchła­ni­a­nia najważniejszych skład­ników odży­w­czych i min­er­ałów do orga­niz­mu. Przy ane­mii, w wyniku której  dochodzi do niedoborów żelaza, a także kwa­su foliowego, wit­a­miny B6, B12 i K, szanse na poczę­cie zdrowego dziec­ka spada­ją aż o 60% w sto­sunku do kobi­et z odpowied­nim poziomem żelaza.

👉Zaburzenia wchła­ni­a­nia wywołane przez nietol­er­anc­je glutenu prowadzą do niedoborów żywieniowych i upośledzenia funkcjonowa­nia gospo­dar­ki hor­mon­al­nej, wysok­iego ciśnienia czy skurczy

👉Prze­ci­w­ci­ała, które wyt­warza­ją się w orga­nizmie w prze­biegu celi­akii mogą także hamować zag­nieżdże­nie się zar­o­d­ka w maci­cy oraz for­mowanie łożyska

👉Zabur­zona flo­ra jeli­towa, spowodowana przez nielec­zoną celi­ak­ię, powodu­je także prob­le­my z florą bak­teryjną pochwy. Im korzyst­niejsza flo­ra bak­teryj­na tym korzyst­niejsze pH wewnątrz pochwy sprzy­ja­jące wędrów­ce plemników.

👉Nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do odd­zie­le­nia łożys­ka, niepraw­idłowej inwolucji maci­cy po porodzie, krwaw­ień. zakaże­nia połogowego

👉Nielec­zona celi­akia wpły­wa także na obniże­nie potencji u mężczyzn oraz na jakość ich nasienia

.

Dlaczego warto wykonać również badanie na trombofilię wrodzoną oraz gen MTHFR?

U wszys­t­kich kobi­et z pow­tarza­ją­cy­mi się poronieni­a­mi należy przeprowadz­ić wywiad w kierunku trom­bofil­ii. Obe­j­mu­je on wys­tępowanie choro­by zakrzepowo-zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żyl­nej oraz choro­by wień­cowej zarówno u pac­jen­t­ki, jak i u jej krewnych pier­wszego stop­nia. Dodat­ni wywiad oblig­u­je do wyko­na­nia badań w kierunku mutacji typu Lei­den czyn­ni­ka V, mutacji genu pro­trom­biny, stęże­nia antytrom­biny oraz poziomu biał­ka C i biał­ka S.”

Bard­zo częs­to to badanie jest również rekomen­dowane przez gene­tyków dla pac­jen­tek po poronieni­ach. Dlaczego? Po pier­wsze moż­na dowiedzieć się, co przy­czyniło się do straty, a po drugie infor­ma­c­ja o mutac­jach pozwala pod­jąć odpowied­nie lecze­nie, które zwięk­sza szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży.


Badanie genu MTHFR - dlaczego jest tak istotne dla kobiet starających się o ciąże?

Paki­et badań po poronie­niu obe­j­mu­je również anal­izę genu MTHFR. Badanie to jest niezmiernie ważne szczegól­nie dla tych Pań, które w przyszłoś­ci planu­ją zajść w ciążę. Wyni­ki bada­nia dają infor­ma­cję pac­jentce , czy w ich przy­pad­ku moż­na stosować zwykły kwas foliowy, czy jed­nak lep­iej wdrożyć akty­wne foliany. Bard­zo częs­to się zdarza, że pac­jen­t­ki od lekarza uzysku­ją ogól­ną infor­ma­cję, aby przyj­mować kwas foliowy, jed­nak częs­to nie ma ona świado­moś­ci, że wys­tępu­je jakaś różni­ca pomiędzy preparata­mi. Jed­nak Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne w swoich rekomen­dac­jach wskazu­je, że u kobi­et z wari­antem genu MTHFR bardziej skutecz­na jest suple­men­tac­ja akty­wnym kwasem foliowym.


Co zyskujesz wybierając pakiet badań po poronieniu:

  • szan­sę na szczęśli­we donosze­nie ciąży;
  • infor­ma­cję, czy do poronienia przy­czyniła się któraś z badanych mutacji
   (czyn­nik V Lei­den — tzw. F5, mutac­ja genu pro­trom­biny — tzw. F2 lub genu MTHFR), wys­tępowanie genów (HLA-DQ2,2 i/lub HLA-DQ2,5 lub/i HLA-DQ8);
  • możli­wość dopa­sowa­nia przez lekarza odpowied­niego leczenia i diety, które zwięk­szą szanse na praw­idłowy prze­bieg ciąży;
  • infor­ma­cję, czy masz wari­ant genu MTHFR, a tym samym, czy powin­naś stosować suple­men­tację akty­wnym kwasem foliowym;
  • infor­ma­cję, czy sub­stanc­je odży­w­cze z poży­wienia oraz suple­men­tów diety i leków są właś­ci­wie przyswa­jane przez Two­je kosm­ki jelitowe;
  • spokój i bez­pieczeńst­wo przy kole­jnej ciąży, że zro­biłaś więcej, aby zwięk­szyć szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży;
  • zwięk­sze­nie szans na zajś­cie w ciążę. 

Pakiet badań po poronieniu — jak wykonać?

trombofilia wrodzona

Próbką do bada­nia jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Z tego wzglę­du aż 90% naszych pac­jen­tów samodziel­nie pobiera próbkę w domu. Jest to niezwyk­le proste, bezbolesne i trwa około 30 sekund. Za pomocą wymazówek z zestawu 10-krot­nie potrzesz wnętrze swo­jego policz­ka. Dzię­ki temu szy­bko i bezboleśnie pobierzesz mate­ri­ał gene­ty­czny do bada­nia. 👉 Kliknij TUTAJ i zobacz, jak wyglą­da pobranie prób­ki do badania.

✅Dodatkowo w cenie bada­nia masz zag­waran­towaną dostawę zestawu do domu. Może­my go wysłać do Ciebie fir­mą kuri­er­ską lub dostar­czyć do paczko­matu. Zestawy wysyłamy za granicę bez dodatkowych opłat (bezpłat­ny odbiór pobranej prób­ki wyłącznie na tere­nie Polski).

.

Jeśli jed­nak zależy Ci na tym, aby prób­ka do Paki­etu badań po poronie­niu została pobrana przez per­son­el medy­czny, to może­my umówić Cię w 1 z pon­ad 200 naszych placówek. Wiz­y­ta zazwyczaj odby­wa się ona następ­nego dnia roboczego lub jeśli jest możli­wość, to nawet w tym samym dniu. W tej opcji, badanie  kosz­tu­je 607 zł.