Badanie na celiakię w Jeleniej Górze – gdzie wykonam badanie w Jeleniej Górze?

Wykonaj najpewniejsze badanie na celiakię w Jeleniej Górze

 • Zad­baj o zdrowie swo­je i swo­jej rodziny.
 • Pozbądź się nieprzy­jem­nych dolegliwości.
 • Zatrzy­maj wyniszczanie organizmu.
 • Zyskaj najpewniejszą diag­nozę, dzię­ki której możesz poz­nać przy­czynę swoich dolegli­woś­ci i wye­lim­i­nować je.

Spis treś­ci:

  1. Jak wyglą­da nasze badanie na celiakię?
  2. Umów się na badanie na celi­ak­ię w Jele­niej Górze
  3. Gdzie wykon­ać badanie na celi­ak­ię w Jele­niej Górze 
  4. Dlaczego warto zro­bić badanie w kierunku celiakii?
  5. Zamów badanie na celi­ak­ię z zestawem do samodziel­nego wyko­na­nia badania

Jak wygląda nasze badanie na celiakię?

Zamów test DNA na celi­akie z najsz­er­szym zakre­sem badanych genów HLA: (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β), który jako jedne badanie może wyk­luczyć chorobę raz na całe życie, lub dać szan­sę na jej potwierdze­nie bez wykony­wanie biop­sji z pobraniem wycinków. 

Jak wyglą­da przeprowadze­nie naszego bada­nia na celi­ak­ię? Wystar­czy, że zamówisz zestaw, a my wyśle­my go do Ciebie i odbierze­my kuri­erem wlic­zonym również w cenę bada­nia! Badanie jest bard­zo proste pole­ga na pobra­niu wymazu z wewnętrznej strony policz­ka (każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją jakości).

Umów się na badanie na celiakię w Jeleniej Górze

celiakia Katowice, testy na celiakię Katowice, badania na celiakię Katowice, badanie DNA na celiakię Katowice, badanie dna celiakia Katowice, badanie celiakia Katowice, badania celiakia Katowice, celiakia badanie Katowice, testy DNA na celiakię Katowice, testy genetyczne celiakia Katowice, test celiakia Katowice, celiakia test Katowice, test dna na celiakię KatowiceWystar­czy do nas zadz­wonić pod nr 533 484 026, napisać lub wypełnić for­mu­la­rz kon­tak­towy i umówić się na pobranie do placów­ki w Jele­niej Górze. 

celiakia Katowice, testy na celiakię Katowice, badania na celiakię Katowice, badanie DNA na celiakię Katowice, badanie dna celiakia Katowice, badanie celiakia Katowice, badania celiakia Katowice, celiakia badanie Katowice, testy DNA na celiakię Katowice, testy genetyczne celiakia Katowice, test celiakia Katowice, celiakia test Katowice, test dna na celiakię KatowiceMożesz również zamówić online zestaw do bada­nia na dowol­ny adres i wykon­ać je samodziel­nie. Pobranie jest bard­zo proste nie wyma­ga pobiera­nia krwi- próbką jest wymaz z policzka.

Całkowity koszt badania w placówce (cena badania 297 zł + koszt pobrania przez personel medyczny 50zł): 347,-

 


Gdzie wykonać badanie na celiakię w Jeleniej Górze 

Adres
Badanie celi­akia Jele­nia Góra
ul. Zielona
58–560 Jele­nia Góra
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wizyt
(75) 610 60 29; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwarcia: 
Poniedzi­ałek — piątek: 7:00–19:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 9.00 do 19.00.

 


Zamów badanie na celiakię z zestawem do samodzielnego wykonania badania

celiakia Jelenia Góra, testy na celiakia Jelenia Góra, badania na celiakia Jelenia Góra, badanie DNA na celiakia Jelenia Góra, badanie dna celiakia Jelenia Góra, badanie celiakia Jelenia Góra, badania celiakia Jelenia Góra, celiakia badanie Jelenia Góra, testy DNA na celiakia Jelenia Góra, testy genetyczne celiakia Jelenia Góra, test celiakia Jelenia Góra, celiakia test Jelenia Góra, test dna na celiakia Jelenia Góra

 

Najsz­er­szy zakres badanych genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
Pisemne zalece­nia dos­tosowane do wyniku bada­nia: lekarskie oraz diete­ty­czne, przy pozy­ty­wnym wyniku dodatkowo menu bezglutenowe.
Najszyb­szy czas real­iza­cji bada­nia – wynik już w 7 dni roboczych.
Najwyższą jakość odczyn­ników stosowanych do bada­nia – odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.
Gwaranc­ja na prób­ki – co daje 100% pewność wyniku.

Dlaczego warto zrobić badanie w kierunku celiakii?

Najbardziej charak­terysty­czny­mi objawa­mi celi­akii są prob­le­my związane z ukła­dem pokar­mowym, takie jak bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki. Tego typu symp­to­my posi­a­da jed­nak tylko ok. 10% chorych. Doty­czą one pon­ad­to głównie dzieci i osób starszych. Tak naprawdę celi­akia może objaw­iać się na wiele różnych sposobów. Mogą wys­tąpić np. bóle głowy, zmęcze­nie, ane­mia, afty, nis­ki wzrost, a nawet depres­ja czy niepłod­ność i poronienia.

Celi­akia częs­to uważana jest za chorobę wieku dziecięcego, z której się wyras­ta. To duży błąd. Obec­nie aż 60% nowo rozpoz­nanych przy­pad­ków celi­akii stanow­ią oso­by dorosłe. Co ważne, z trwałej nietol­er­ancji glutenu nie da się wyros­nąć: od momen­tu postaw­ienia diag­nozy do koń­ca życia należy przestrze­gać diety bezg­lutenowej. W związku z tak różnorod­ny­mi objawa­mi celi­akia jest jed­nak chorobą trud­ną do wykrycia – aż 95% chorych Polaków nie zda­je sobie sprawy z jej obec­noś­ci!

celiakia Jelenia Góra, testy na celiakia Jelenia Góra, badania na celiakia Jelenia Góra, badanie DNA na celiakia Jelenia Góra, badanie dna celiakia Jelenia Góra, badanie celiakia Jelenia Góra, badania celiakia Jelenia Góra, celiakia badanie Jelenia Góra, testy DNA na celiakia Jelenia Góra, testy genetyczne celiakia Jelenia Góra, test celiakia Jelenia Góra, celiakia test Jelenia Góra, test dna na celiakia Jelenia Góra


celiakia Jelenia Góra, testy na celiakia Jelenia Góra, badania na celiakia Jelenia Góra, badanie DNA na celiakia Jelenia Góra, badanie dna celiakia Jelenia Góra, badanie celiakia Jelenia Góra, badania celiakia Jelenia Góra, celiakia badanie Jelenia Góra, testy DNA na celiakia Jelenia Góra, testy genetyczne celiakia Jelenia Góra, test celiakia Jelenia Góra, celiakia test Jelenia Góra, test dna na celiakia Jelenia Góra