Badanie na celiakię w Jaworze – gdzie wykonam badanie w Jaworze?

Wykonaj najpewniejsze badanie na celiakię w Jaworze

 • Zad­baj o zdrowie swo­je i swo­jej rodziny.
 • Pozbądź się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci.
 • Zatrzy­maj wyniszczanie orga­niz­mu.
 • Zyskaj najpewniejszą diag­nozę, dzię­ki której możesz poz­nać przy­czynę swoich dolegli­woś­ci i wye­lim­i­nować je.

Spis treś­ci:

  1. Jak wyglą­da nasze badanie na celi­ak­ię?
  2. Umów się na badanie na celi­ak­ię w Jaworze
  3. Gdzie wykon­ać badanie na celi­ak­ię w Jaworze
  4. Dlaczego warto zro­bić badanie w kierunku celi­akii?
  5. Zamów badanie na celi­ak­ię z zestawem do samodziel­nego wyko­na­nia bada­nia

Jak wygląda nasze badanie na celiakię?

Zamów test DNA na celi­akie z najsz­er­szym zakre­sem badanych genów HLA: (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β), który jako jedne badanie może wyk­luczyć chorobę raz na całe życie, lub dać szan­sę na jej potwierdze­nie bez wykony­wanie biop­sji z pobraniem wycinków. 

Jak wyglą­da przeprowadze­nie naszego bada­nia na celi­ak­ię? Wystar­czy, że zamówisz zestaw, a my wyśle­my go do Ciebie i odbierze­my kuri­erem wlic­zonym również w cenę bada­nia! Badanie jest bard­zo proste pole­ga na pobra­niu wymazu z wewnętrznej strony policz­ka (każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją jakoś­ci).

Umów się na badanie na celiakię w Jaworze

celiakia Katowice, testy na celiakię Katowice, badania na celiakię Katowice, badanie DNA na celiakię Katowice, badanie dna celiakia Katowice, badanie celiakia Katowice, badania celiakia Katowice, celiakia badanie Katowice, testy DNA na celiakię Katowice, testy genetyczne celiakia Katowice, test celiakia Katowice, celiakia test Katowice, test dna na celiakię KatowiceWystar­czy do nas zadz­wonić pod nr 533 484 026, napisać lub wypełnić for­mu­la­rz kon­tak­towy i umówić się na pobranie do placów­ki w Jaworze. 

celiakia Katowice, testy na celiakię Katowice, badania na celiakię Katowice, badanie DNA na celiakię Katowice, badanie dna celiakia Katowice, badanie celiakia Katowice, badania celiakia Katowice, celiakia badanie Katowice, testy DNA na celiakię Katowice, testy genetyczne celiakia Katowice, test celiakia Katowice, celiakia test Katowice, test dna na celiakię KatowiceMożesz również zamówić online zestaw do bada­nia na dowol­ny adres i wykon­ać je samodziel­nie. Pobranie jest bard­zo proste nie wyma­ga pobiera­nia krwi- próbką jest wymaz z policz­ka.

Całkowity koszt badania w placówce (cena badania 297 zł + koszt pobrania przez personel medyczny 50zł): 347,-

 


Gdzie wykonać badanie na celiakię w Jaworze 

Adres
Badanie celi­akia Jawor
ul. Pił­sud­skiego
59–400 Jawor
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(76) 745 40 29; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 7:00–19:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 9.00 do 19.00.

 


Zamów badanie na celiakię z zestawem do samodzielnego wykonania badania

celiakia Jawor, testy na celiakia Jawor, badania na celiakia Jawor, badanie DNA na celiakia Jawor, badanie dna celiakia Jawor, badanie celiakia Jawor, badania celiakia Jawor, celiakia badanie Jawor, testy DNA na celiakia Jawor, testy genetyczne celiakia Jawor, test celiakia Jawor, celiakia test Jawor, test dna na celiakia Jawor

 

Najsz­er­szy zakres badanych genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
Pisemne zalece­nia dos­tosowane do wyniku bada­nia: lekarskie oraz diete­ty­czne, przy pozy­ty­wnym wyniku dodatkowo menu bezg­lutenowe.
Najszyb­szy czas real­iza­cji bada­nia – wynik już w 7 dni roboczych.
Najwyższą jakość odczyn­ników stosowanych do bada­nia – odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.
Gwaranc­ja na prób­ki – co daje 100% pewność wyniku.

Dlaczego warto zrobić badanie w kierunku celiakii?

Najbardziej charak­terysty­czny­mi objawa­mi celi­akii są prob­le­my związane z ukła­dem pokar­mowym, takie jak bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki. Tego typu symp­to­my posi­a­da jed­nak tylko ok. 10% chorych. Doty­czą one pon­ad­to głównie dzieci i osób starszych. Tak naprawdę celi­akia może objaw­iać się na wiele różnych sposobów. Mogą wys­tąpić np. bóle głowy, zmęcze­nie, ane­mia, afty, nis­ki wzrost, a nawet depres­ja czy niepłod­ność i poronienia.

Celi­akia częs­to uważana jest za chorobę wieku dziecięcego, z której się wyras­ta. To duży błąd. Obec­nie aż 60% nowo rozpoz­nanych przy­pad­ków celi­akii stanow­ią oso­by dorosłe. Co ważne, z trwałej nietol­er­ancji glutenu nie da się wyros­nąć: od momen­tu postaw­ienia diag­nozy do koń­ca życia należy przestrze­gać diety bezg­lutenowej. W związku z tak różnorod­ny­mi objawa­mi celi­akia jest jed­nak chorobą trud­ną do wykrycia – aż 95% chorych Polaków nie zda­je sobie sprawy z jej obec­noś­ci!

celiakia Jawor, testy na celiakia Jawor, badania na celiakia Jawor, badanie DNA na celiakia Jawor, badanie dna celiakia Jawor, badanie celiakia Jawor, badania celiakia Jawor, celiakia badanie Jawor, testy DNA na celiakia Jawor, testy genetyczne celiakia Jawor, test celiakia Jawor, celiakia test Jawor, test dna na celiakia Jawor


celiakia Jawor, testy na celiakia Jawor, badania na celiakia Jawor, badanie DNA na celiakia Jawor, badanie dna celiakia Jawor, badanie celiakia Jawor, badania celiakia Jawor, celiakia badanie Jawor, testy DNA na celiakia Jawor, testy genetyczne celiakia Jawor, test celiakia Jawor, celiakia test Jawor, test dna na celiakia Jawor