Badanie na celiakię w Gnieźnie – gdzie wykonam badanie w Gnieźnie?

Wykonaj najpewniejsze badanie na celiakię w Gnieźnie

  • Zad­baj o zdrowie swo­je i swo­jej rodziny.
  • Pozbądź się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci.
  • Zatrzy­maj wyniszczanie orga­niz­mu.
  • Zyskaj najpewniejszą diag­nozę, dzię­ki której możesz poz­nać przy­czynę swoich dolegli­woś­ci i wye­lim­i­nować je.

Spis treś­ci:

  1. Jak wyglą­da nasze badanie na celi­ak­ię?
  2. Umów się na badanie na celi­ak­ię w Gnieźnie
  3. Gdzie wykon­ać badanie na celi­ak­ię w Gnieźnie 
  4. Dlaczego warto zro­bić badanie w kierunku celi­akii?
  5. Zamów badanie na celi­ak­ię z zestawem do samodziel­nego wyko­na­nia bada­nia

Jak wygląda nasze badanie na celiakię?

Zamów test DNA na celi­akie z najsz­er­szym zakre­sem badanych genów HLA: (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β), który jako jedne badanie może wyk­luczyć chorobę raz na całe życie, lub dać szan­sę na jej potwierdze­nie bez wykony­wanie biop­sji z pobraniem wycinków. 

Jak wyglą­da przeprowadze­nie naszego bada­nia na celi­ak­ię? Wystar­czy, że zamówisz zestaw, a my wyśle­my go do Ciebie i odbierze­my kuri­erem wlic­zonym również w cenę bada­nia! Badanie jest bard­zo proste pole­ga na pobra­niu wymazu z wewnętrznej strony policz­ka (każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją jakoś­ci).

Umów się na badanie na celiakię w Gnieźnie

celiakia Katowice, testy na celiakię Katowice, badania na celiakię Katowice, badanie DNA na celiakię Katowice, badanie dna celiakia Katowice, badanie celiakia Katowice, badania celiakia Katowice, celiakia badanie Katowice, testy DNA na celiakię Katowice, testy genetyczne celiakia Katowice, test celiakia Katowice, celiakia test Katowice, test dna na celiakię KatowiceWystar­czy do nas zadz­wonić pod nr 533 484 026, napisać lub wypełnić for­mu­la­rz kon­tak­towy i umówić się na pobranie do placów­ki w Gnieźnie. 

celiakia Katowice, testy na celiakię Katowice, badania na celiakię Katowice, badanie DNA na celiakię Katowice, badanie dna celiakia Katowice, badanie celiakia Katowice, badania celiakia Katowice, celiakia badanie Katowice, testy DNA na celiakię Katowice, testy genetyczne celiakia Katowice, test celiakia Katowice, celiakia test Katowice, test dna na celiakię KatowiceMożesz również zamówić online zestaw do bada­nia na dowol­ny adres i wykon­ać je samodziel­nie. Pobranie jest bard­zo proste nie wyma­ga pobiera­nia krwi- próbką jest wymaz z policz­ka.

Całkowity koszt badania w placówce (cena badania 297 zł + koszt pobrania przez personel medyczny 50zł): 347,-

 


Gdzie wykonać badanie na celiakię w Gnieźnie 

Adres
Badanie celi­akia Gniezno
ul. Słowack­iego 23
60–822 Poz­nań
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(61) 278 50 80; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 7:00–19:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 9.00 do 19.00.

 


Zamów badanie na celiakię z zestawem do samodzielnego wykonania badania

celiakia Gniezno, testy na celiakia Gniezno, badania na celiakia Gniezno, badanie DNA na celiakia Gniezno, badanie dna celiakia Gniezno, badanie celiakia Gniezno, badania celiakia Gniezno, celiakia badanie Gniezno, testy DNA na celiakia Gniezno, testy genetyczne celiakia Gniezno, test celiakia Gniezno, celiakia test Gniezno, test dna na celiakia Gniezno

 

Najsz­er­szy zakres badanych genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
Pisemne zalece­nia dos­tosowane do wyniku bada­nia: lekarskie oraz diete­ty­czne, przy pozy­ty­wnym wyniku dodatkowo menu bezg­lutenowe.
Najszyb­szy czas real­iza­cji bada­nia – wynik już w 7 dni roboczych.
Najwyższą jakość odczyn­ników stosowanych do bada­nia – odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.
Gwaranc­ja na prób­ki – co daje 100% pewność wyniku.

Dlaczego warto zrobić badanie w kierunku celiakii?

Najbardziej charak­terysty­czny­mi objawa­mi celi­akii są prob­le­my związane z ukła­dem pokar­mowym, takie jak bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki. Tego typu symp­to­my posi­a­da jed­nak tylko ok. 10% chorych. Doty­czą one pon­ad­to głównie dzieci i osób starszych. Tak naprawdę celi­akia może objaw­iać się na wiele różnych sposobów. Mogą wys­tąpić np. bóle głowy, zmęcze­nie, ane­mia, afty, nis­ki wzrost, a nawet depres­ja czy niepłod­ność i poronienia.

Celi­akia częs­to uważana jest za chorobę wieku dziecięcego, z której się wyras­ta. To duży błąd. Obec­nie aż 60% nowo rozpoz­nanych przy­pad­ków celi­akii stanow­ią oso­by dorosłe. Co ważne, z trwałej nietol­er­ancji glutenu nie da się wyros­nąć: od momen­tu postaw­ienia diag­nozy do koń­ca życia należy przestrze­gać diety bezg­lutenowej. W związku z tak różnorod­ny­mi objawa­mi celi­akia jest jed­nak chorobą trud­ną do wykrycia – aż 95% chorych Polaków nie zda­je sobie sprawy z jej obec­noś­ci!

celiakia Gniezno, testy na celiakia Gniezno, badania na celiakia Gniezno, badanie DNA na celiakia Gniezno, badanie dna celiakia Gniezno, badanie celiakia Gniezno, badania celiakia Gniezno, celiakia badanie Gniezno, testy DNA na celiakia Gniezno, testy genetyczne celiakia Gniezno, test celiakia Gniezno, celiakia test Gniezno, test dna na celiakia Gniezno


celiakia Gniezno, testy na celiakia Gniezno, badania na celiakia Gniezno, badanie DNA na celiakia Gniezno, badanie dna celiakia Gniezno, badanie celiakia Gniezno, badania celiakia Gniezno, celiakia badanie Gniezno, testy DNA na celiakia Gniezno, testy genetyczne celiakia Gniezno, test celiakia Gniezno, celiakia test Gniezno, test dna na celiakia Gniezno