Business Woman working with laptop.testDNA w mediach

Infor­ma­c­je na tem­at testD­NA niejed­nokrot­nie pojaw­iały się na łamach prasy a także w telewiz­ji oraz w por­ta­lach inter­ne­towych. Poniżej zna­j­du­ją się pub­likac­je, w których możesz przeczy­tać o nas:

Pub­likac­je»

Dzi­en­nikarzy agencji pra­sowych oraz oso­by pro­fesjon­al­nie związane z medi­a­mi i wszys­t­kich zain­tere­sowanych infor­ma­c­ja­mi pra­sowy­mi firmy testD­NA zaprasza­my do zapoz­na­nia się z komunikatami:

 Infor­ma­c­je pra­sowe» 

materialy

Zaprasza­my do kon­tak­tu: biuro@testdna.pl