Bezglutenowy konkurs! KODkłosek

.Bezglutenowy konkurs! KODkłosekWyjątkowa zabawa i ory­gi­nal­na nagro­da! Zaprasza­my miłośników bezg­lutenowych potraw i dobrego jedzenia do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie KOD­kłosek, gdzie do wygra­nia jest unikalny, jedyny i niepow­tarzal­ny pro­fil gene­ty­czny Zwycięzcy.

.

Wystar­czy wymienić jak najwięk­szą liczbę nazw restau­racji, które ser­wu­ją dania bez glutenu i wysłać je na adres kontakt@jami-jami.pl

Na odpowiedzi czekamy do 16 sierpnia 2015 roku

Orga­ni­za­torem konkur­su jest ser­wis i aplikac­ja mobil­na jami-jami.pl oraz fir­ma testD­NA dzię­ki której Zwycięz­ca otrzy­ma swój pro­fil gene­ty­czny w postaci certyfikatu.

Szczegóły konkursu KODkłosek

Zasady naszego konkur­su są bard­zo proste. Żeby wziąć w nim udzi­ał, należy pol­u­bić fan­page Jami-Jami na por­talu społecznoś­ciowym Face­book. Następ­nie przesłać na adres podany w infor­ma­cji ogól­nej i na stron­ie jami-jami.pl jak najwięk­szą liczbę nazw restau­racji w których ser­wowane są dania bez glutenu. Zwycięzcę wybierze komis­ja konkur­su, która w prze­ciągu 3 dni po jego zakończe­niu ogłosi infor­ma­cję na fan­page Jami-Jami.

Konkurs trwać będzie od 3 do 16 sierp­nia 2015 roku.

Więcej szczegółów na stron­ie www.jami-jami.pl w zakład­ce KONKURSY.

O Jami-Jami

Ser­wis inter­ne­towy i bezpłat­na aplikac­ja mobil­na jami-jami.pl to innowa­cyj­na wyszuki­war­ka restau­racji, która zlokalizu­je punk­ty gas­tro­nom­iczne zgod­nie z pref­er­enc­ja­mi smakowy­mi Klien­ta. Pon­ad­to korzys­ta­jąc z usług Wirtu­al­nego Kel­nera, użytkown­ik może skom­ponować posiłek według ustalonego z góry budże­tu, wybrać dogod­ną dla siebie lokaliza­cję oraz zarez­er­wować sto­lik w wybranej przez siebie restau­racji. Poza tym jami-jami.pl mając na uwadze prob­lem celi­akii i diety bezg­lutenowej, sku­pia na swoim por­talu restau­rac­je, które ofer­u­ją dania bezg­lutenowe i w łatwy sposób poma­ga je wyszukać. Każdy posi­adacz smart­fona może ściągnąć bezpłat­ną aplikację www.jami-jami.pl i bez prob­le­mu odnaleźć odpowied­nie dla siebie danie, które nie zaw­iera szkodli­wych sub­stancji, w tym wypad­ku glutenu.

Aplikac­ja jami-jami.pl jest jedyną na naszym rynku, dzię­ki której moż­na znaleźć dania bezg­lutenowe przy­go­towane przez restau­rac­je zrzes­zone w ser­wisie. Więcej infor­ma­cji o diecie bezg­lutenowej i celi­akii moż­na znaleźć także na stron­ie www.celiakia-badanie.pl. W diag­nos­tyce celi­akii sto­su­je się różne metody. Z uwa­gi na fakt, że choro­ba trzew­na jest schorze­niem o uwarunk­owa­ni­ach gene­ty­cznych, warto zro­bić testy DNA na celi­ak­ię. Wycz­er­pu­ją­cych infor­ma­cji na ten tem­at udziela­ją kon­sul­tan­ci na stron­ie www.testdna.pl