RZS i celiakia – dlaczego mogą występować jednocześnie?

Cier­pisz na reuma­toidalne zapale­nie stawów albo młodzieńcze przewlekłe zapale­nie stawów? Jesteś w grupie ryzy­ka zachorowa­nia również na celi­ak­ię – trwałą nietol­er­ancję glutenu. Nielec­zona celi­akia może zaostrzać objawy RZS, zmniejszać skuteczność leczenia i powodować inne dolegli­woś­ci. Dowiedz się więcej o tym w jaki sposób możesz popraw­ić stan swo­jego zdrowia!

Zapalenia stawów i celiakia – często współwystępują

RZS oraz MIZS – podob­nie jak celi­akia – są choroba­mi o podłożu autoim­muno­log­icznym, a kil­ka tego typu schorzeń częs­to wys­tępu­je jed­nocześnie. Co więcej, wszys­tkie są także zapisane w genach, a więc chory musi mieć do nich predys­pozy­c­je (dziedz­ic­zone z pokole­nia na pokole­nie).

Uak­ty­wnie­nie chorób następu­je po naraże­niu na czyn­ni­ki zewnętrzne, np. infekcję, stres czy pale­nie tyto­niu. Mech­a­nizm zachorowa­nia jest więc we wszys­t­kich przy­pad­kach podob­ny. 

Tylko 5% chorych na celiakię zdaje sobie sprawę z obecności choroby… 

Tym­cza­sem – jeśli masz reuma­toidalne zapale­nie stawów lub młodzieńcze przewlekłe zapale­nie stawów – zna­j­du­jesz się w grupie ryzy­ka według Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Sza­cu­je się, że nawet 1 na 110 osób z RZS może mieć dodatkowo również celi­ak­ię!

Inne oso­by, które są bardziej narażone na wys­tąpi­e­nie trwałej nietol­er­ancji glutenu, to m.in. chorzy Hashimo­to, cukrzy­cę typu 1 i inne choro­by autoim­muno­log­iczne, krewni osób z celi­ak­ią czy chorzy na zespoły Dow­na, Turn­era lub Williamsa.

 

 

 

 

 

 

Objawy celiakii – niektóre mogą pokrywać się z objawami RZS

Chorzy na celi­ak­ię mogą skarżyć się więc m.in. na bóle czy obrzę­ki stawów. Nielec­zona celi­akia wiąże się też z apatią, zmęcze­niem, depresją, prob­le­ma­mi skórny­mi, kłopota­mi hor­mon­al­ny­mi, osła­bi­e­niem mięśni, niedob­o­ra­mi, ane­mią, osteo­porozą czy łam­li­woś­cią paznok­ci.

Objawy celi­akii są więc różnorodne, a tylko u częś­ci chorych pojaw­ia­ją się kłopo­ty z ukła­dem pokar­mowym (zwyk­le z tym schorze­niem najbardziej kojar­zone). Choro­ba może też prze­b­ie­gać bezob­ja­wowo.

Nieleczona celiakia – poznaj jej wpływ na RZS

Jeśli oprócz RZS lub MIZS masz też celi­ak­ię, musisz rozpocząć lecze­nie tej drugiej choro­by. Tylko wtedy zmniejszysz nieprzy­jemne objawy i popraw­isz kom­fort życia. Jak nielec­zona celi­akia wpły­wa zatem na RZS? Może powodować:

znaczne zmniejsze­nie skutecznoś­ci ter­apii zapale­nia stawów (przy celi­akii dochodzi do prob­lemów z wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych, także z leków);

zaostrze­nie nieprzy­jem­nych objawów obu chorób;

pod­wyższe­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia poważnych prob­lemów zdrowot­nych, m.in. nowot­woru, niepłod­noś­ci czy depresji.

Czy masz celiakię? Zrób test DNA

Aby sprawdz­ić, czy w Twoich genach zapisane są predys­pozy­c­je do zachorowa­nia na celi­ak­ię, najlepiej zro­bić test DNA. Dzię­ki niemu dowiesz się, czy obec­ne są u Ciebie geny odpowiedzialne za to schorze­nie (hap­lo­typy DQ2.2 – DQA1*05, DQB1*02, HLA DQ2.5 – DQA1*02, DQB1*02, HLA DQ8 DQA1*03, DQB1*03). Jeśli ich nie masz, będzie moż­na wyk­luczyć chorobę na zawsze.

 

celiakia

Szybka diagnoza poprawi jakość Twojego życia

Śred­ni czas diag­nos­ty­ki celi­akii wynosi aż 12 lat! Nie pozwól, żeby również Ciebie tak dłu­go wyniszcza­ła ta choro­ba. Im szy­b­ciej poz­nasz diag­nozę, tym szy­b­ciej będzie moż­na wprowadz­ić ewen­tu­alne lecze­nie – dietę bezg­lutenową. Nie tylko pozbędziesz się przykrych dolegli­woś­ci, ale też popraw­isz skuteczność ter­apii RZS.